Translation of "discharge performance" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Discharge - translation : Discharge performance - translation : Performance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

2008 discharge performance, financial management and control of agencies
Absolutórium za rozpočtový rok 2008 výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr
Discharge
Absolutórium
Discharge
Absolutórium
discharge
vykladanie
Discharge periods
Lehoty na oddlženie
Electrostatic discharge
Elektrostatický výboj
the report by Mrs Mathieu, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on the 2008 discharge performance, financial management and control of EU agencies,
o správe o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu,
2007 Budget discharge
Udelenie absolutória rozpočtu za rok 2007
Article 12 Discharge
Článok 12 Absolutórium
End and discharge
Skončenie a ukončenie režimu
NT1 thermal discharge
BT1západná Európa
NT1 thermal discharge
NT2znečistenie vodných ciest
Other discharge procedures
Ďalšie postupy udelenia absolutória
Budget and discharge
Rozpočtové otázky a absolutórium
Budget and discharge
Spolurozhodovanie
Budget and discharge
Druhé čítanie
2006 discharge (debate)
Absolutórium za rok 2006 (rozprava)
2006 discharge Eurojust (
Absolutórium za rok 2006 EUROJUST (
2007 discharge EUROJUST (
Absolutórium za rok 2007 EUROJUST (
2007 discharge FRONTEX (
Absolutórium za rok 2007 FRONTEX (
2007 discharge Commission (
Absolutórium za rok 2007 Komisia (
2008 Discharge (debate)
Absolutórium za rok 2008 (rozprava)
2008 discharge Eurojust
Absolutórium za rozpočtový rok 2008 Eurojust
2008 discharge FRONTEX
Absolutórium za rozpočtový rok 2008 Frontex
Got you discharge?
Máš priepustku?
Just discharge him.
Len ho prepustime.
An electrical discharge?
Elektrický výboj?
Gas discharge lamps
Plynové výbojky
MODEL OF DISCHARGE
VZOR POTVRDENIA O VYBAVENÍ
Finally, concerning the Council's discharge, we granted that discharge earlier this week.
A nakoniec, pokiaľ ide o absolutórium pre Radu, udelili sme ho začiatkom tohto týždňa.
(a) If a proposal to grant discharge secures a majority, discharge is granted.
Ak n6vrh na udelenie absolut6ria ziska viidsinu, absolut6rium sa udeli.
(a) If a proposal to grant discharge secures a majority, discharge is granted.
a) Ak návrh na udelenie absolutória získa väčšinu, absolutórium sa udelí.
Financial reporting and discharge
Finančné vykazovanie a absolutórium
DISCHARGE PERIODS FOR ENTREPRENEURS
LEHOTY NA ODDLŽENIE PRE PODNIKATEĽOV
EXTERNAL AUDIT AND DISCHARGE
EXTERNÝ AUDIT A ABSOLUTÓRIUM
EXTERNAL AUDIT AND DISCHARGE
EXTERNÝ AUDIT A ABSOLUTÓRIUM
6.2 2007 budget discharge
6.2 Rozpočtové absolutórium za rok 2007
Implementation of discharge decisions
Vykonávanie rozhodnutí o udelení absolutória
Discharge 2005 Eurojust (vote)
Absolutórium 2005 Eurojust (hlasovanie)
2007 discharge European Parliament (
Absolutórium za rok 2007 Európsky parlament (
2007 discharge European Ombudsman (
Absolutórium za rok 2007 Európsky ombudsman (
EXTERNAL AUDIT AND DISCHARGE
VONKAJŠIA KONTROLA A POZBAVENIE ZÁVÄZKU
SUBJECT ATA CARNET DISCHARGE
PREDMET KARNET ATA POTVRDENIE O VYBAVENÍ
This was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.
Udelenie tohto absolutória bolo významné, pretože je posledné pred voľbami.
if the discharge is interrupted, permission shall be required before the discharge can recommence
v prípade prerušenia vykládky sa vyžaduje povolenie na pokračovanie vo vykládke

 

Related searches: Air Discharge Discharge - Discharge Performance - Discharge Of Performance - High Discharge Performance - High-performance Discharge Lamps - Discharge By Performance - Performance And Discharge - Performance Or Non-performance - Delay In Performance Or Non-performance - Past Performance Is Not A Guarantee Of Future Performance -