Translation of "doing my studies" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Doing - translation : Doing my studies - translation : Studies - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Doing my best.
Snažím sa so všetkých síl.
It was my doing.
Je to moja vina.
I'm doing my homework.
Robím si úlohy.
Oh, that's not my doing.
To nie je vedome.
That's my sloppiness , doing that
To je tá moja povrchnosť
It is all my doing?
Je to všetko moja práca.
Well, that was my doing.
To bola moja práca.
My god, what's he doing?
Pre boha!
That is not my doing.
To nie je moja práca.
My God, what's Bond doing?
007! Môj bože!
How are my patients doing?
Ako sa majú moji pacienti?
Recent studies show that polar bears are doing very well.
Najnovšie štúdie ukazujú, že aj polárnym medveďom sa dobre darí.
What is my boss doing there?
Čo tu robí môj šéf?
What's she doing in my house?
Čo robí v mojom dome?
What are they doing, my prisoners?
Čo zajatci ?
My child, what are you doing here?
Dieťa moje, čo tu robíš?
But what is my own country doing?
Čo však robí moja krajina?
My country is doing its level best.
Moja vlasť robí v rámci svojich možností všetko čo môže, aby sa s touto situáciou vyrovnala.
Yes, sir, I am doing my best.
Áno, pane. Snažím sa čo najviac.
What you doing here with my wife?
Čo tu robíte s mojou ženou?
I spend my whole life doing that.
To robím celý život!
Doing my best black shit. You know.
Robím moje najlepšie černošské sračky, viete.
Help me with my studies.
Pomôž mi s učením.
That's why my country is doing so well while yours is doing so poorly.
Preto moja krajina si vedie tak dobre, zatiaľ čo tvoja si vedie dosť zle.
So that's what I spend my time doing.
Takže takto trávim svoj čas.
Spend the rest of my life doing it.
Strávim tým zvyšok svojho života.
I'm doing my best to prove he's innocent!
Žaba chce ... Budem sa snažiť, ho s toho dostať!
My father's way of doing things is over.
Spôsob môjho otca prekročená.
I was in the bathroom doing my hair.
Bola som v kúpeľni, umyť si vlasy.
After all, I was already doing my best.
Veď som robil všetko, čo som mohol!
I talked my family into doing this, and they didn't know what I was doing.
Prehovoril som na to svoju rodinu a tá vôbec nechápala, čo robím.
I see my brain is doing the wrong things.
Môj mozog mi nejako vynecháva.
Anyway, my mother's doing a background check on you.
Tak či tak, moja mama ťa preveruje.
My god what are these people doing to themselves?
Bože, čo si to tí ľudia robia?
In my opinion, we have succeeded in doing this.
Podľa mňa sa nám to podarilo.

 

Related searches: Doing Doing Doing - Preliminary Studies, Major Studies - Studies Studies Have Proposed Proposed - Doing Studies - Doing My Studies - Doing Phd Studies - Doing Your Studies - Doing His Studies - Is Doing Her Phd Studies - In Doing So So Doing -