Translation of "draft of" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Draft of - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Presentation of a draft Directive or draft Decision
Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia
Draft Draft agendasagendas
n6vrhy programov
Absence of draft mark or draft mark impossible to read.
Absencia značky ponoru alebo nečitateľnosť značky ponoru.
Final Final draft draft agendasagendas
konedndn6vrhy programov
draft amendments to the draft budget
ndwhy nazmenya doplnenia niivrhu rozpodtu
Draft
Návrh
draft
Post status, e. g Draft or Published Post
Draft
Rozpísaná
(Draft)
(Návrh)
(b) the preliminary draft and the draft estimates.
Pokial' ide o zilleLitosti tykajfce sa rozpodtu Parlamentu, predsednfctvo a rrybor prislu5nypre rozpodet rozhodujri postupne o a) organizadnej Strukture b) predbeZnom nSvrhu a n6vrhu odhadu rozpodtu.
(b) the preliminary draft and the draft estimates.
Rozhodnutia o organizačnej štruktúre sa prijímajú v súlade s týmto postupom
Purpose of the draft decree
Účel návrhu vyhlášky
Purpose of the draft decree
Účel navrhovanej vyhlášky
Purpose of the draft Decree
Účel návrhu vyhlášky
Copy of draft legislative provisions .
Kópia návrhu právneho predpisu .
Purpose of the draft law
Účel návrhu zákona
Purpose of the draft laws
Účel návrhov zákonov
3.2 Discussion of draft resolution
3.2 Preskúmanie návrhu uznesenia
Adaption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu rokovania
ADOPTION OF THE DRAFT AGENA
SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA
ADOPTION OF THE DRAFT AGENDA
ISCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU ROKOVANIA
Adoption of the draft agenda
Prijatie návrhu programu
Adoption of the draft agenda
Prijatie návrhu programu plenárneho zasadnutia
Adoption of the draft agenda
Prijatie návrhu programu rokovania
ADOPTION OF THE DRAFT AGENDA
SCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU ROKOVANIA
ADOPTION OF THE DRAFT AGENDA
SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA
Adoption of the draft agenda
Schválenie navrhovaného programu
Adoption of the draft agenda
Schválenie navrhovaného programu.
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu rokovania
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu rokovania.
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu rokovania
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu schôdze
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu schôdze.
Adoption of the draft agenda
Schválenie návrhu programu.

 

Related searches: Draft Draft Draft - Draft A Draft - Draft - First Draft - Draft Version - Bank Draft - Final Draft - Draft Report - Rough Draft - Draft Proposal -