Translation of "draught" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Draught - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

USE draught animal (5631)
porážku, zvieratá na USEjatočné zviera (5631)
Overall length Width Draught
Rybársky výstroj
(x) Indication of draught marking
( ) Označenie čiary ponoru
Council of Europe countries animal, draught
NT1Andský parlamentRT krajiny Andskej skupiny
MT0406 political framework power, animal draught
Úprava vedeckých a technických vedomostí do podoby zrozumiteľnej prelaikov.
Give me a draught of cider.
Kolko mas vlastne rokov?
I better give her a sleeping draught.
Radšej jej dám uspávací prostriedok.
There's a draught coming through the panes.
Prefukuje cez okná. Dočerta!
Draught of air from window lifted the paper.
Prievan vzduchu z okna zdvihol papier.
Sometimes there's a draught comes from the outer lobby.
Niekedy je tu z chodby prievan.
Cows other than dairy cows, possibly including any draught cows
Kravy iné ako kravy chované na mlieko, poprípade vrátane kráv chovaných na prácu
A 'small waterplane area vessel' is defined by the following formula waterplane area at an operational design draught less than 2 (displaced volume at the operational design draught) 2 3.
Pojem plavidlo pre malú plochu vodnej hladiny je definované týmto vzorcom plocha vodnej hladiny pri prevádzkovom projektovanom ponore menej ako 2 x (vytlačený objem pri prevádzkovom projektovanom ponore)2 3.
(x) Dead weight(s) in metric tons or displacement(s) in cubic metres at maximum draught(s)
( ) Nosnosť v t alebo maximálny výtlak v m3 pri maximálnom ponore
Even slight air movements (natural draught,people moving about,thermal convection) may considerably speed upmixture with air.
Miera odparovania, ktorou sa charakterizuje rozsah výbušného prostredia vznikajúce pri danej teplote
Or when we were in the cold, or outside with wet hair, or met by an air draught.
Alebo ste boli v zime, s mokrými vlasmi vonku, alebo ste boli v prievane.
Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?
lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy?
For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken
Lebo ho bola objala hrôza i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili,
Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky?
Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.
A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi Zatiahni na hlbinu, a spustite svoje siete na lov.
air spaces enclosed behind ceilings, panelling or linings shall be suitably divided by close fitting draught stops not more than 14 metres apart
vzduchové dutiny za stropom, obložením, alebo obkladmi musia byť vhodne rozdelené pevne priliehajúcim protipožiarnym tesnením najviac po 14 metroch
And they brake down the image of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught house unto this day.
A sboriac roztrepali modlu Bálovu a rozbúrali aj dom Bálov a spravili z neho záchody, a je tak až do dnes.
Last but not least, Madam President, Commissioner, along with our friends from the US and other countries we should draught a comprehensive UN convention against terrorism.
A nakoniec, pani predsedajúca, pán komisár, mali by sme spoločne s našimi priateľmi v Spojených štátoch amerických a ostatných krajinách vypracovať podrobnú konvenciu Organizácie spojených národov o terorizme.
BT2 animal production processing UF f i l e transfer d on key USE e q u i d a e (5626) draught power, animal USEdraught animal (5631)
6416 výskum a duševné vlastníctvopráva duševného vlastníctva
Between the alley and the stairwell a strong draught came up, the curtains on the window flew around, the newspapers on the table swished, and individual sheets fluttered down over the floor.
Medzi uličky a schodiská silný návrh prišiel, závesy na okná letel okolo, noviny na stole švihol, a jednotlivé listy triasla sa po podlahe.
Appliances connected to a flue for the dispersal of combustion products must be so constructed that in abnormal draught conditions there is no release of combustion products in a dangerous quantity into the room concerned.
Zariadenia pripojené ku komínovému prieduchu musia byť konštruované tak, aby pri abnormálnych podmienkach ťahu nenastalo unikanie spalín v nebezpečnom množstve do príslušnej miestnosti.
Appliances connected to a flue for the dispersal of combustion products shall be so designed and constructed that in abnormal draught conditions there is no release of combustion products in a dangerous quantity into the indoor spaces or rooms concerned.
Spotrebiče pripojené na odvod spalín sú navrhnuté a skonštruované tak, aby pri mimoriadnych ťahových podmienkach nenastal únik spalín v nebezpečnom množstve do príslušných vnútorných priestorov alebo miestností.
(1) Directive 80 181 EEC5 requires the United Kingdom and Ireland to fix a date for ending the exemptions, where they are still being applied, in respect of pint for milk in returnable bottles and beer and cider on draught, mile for road signs and speed indications, and troy ounce for transactions in precious metals.
(1) V smernici 80 181 EHS5 sa od Spojeného kráľovstva a Írska požaduje stanovenie lehoty pre ukončenie platnosti výnimiek, pokiaľ sa ešte uplatňujú, pokiaľ ide o pintu pre mlieko v zálohovaných fľašiach, čapované pivo a cider, míľa pre cestné značenie a označovanie rýchlosti, trójsku uncu pre tranzakcie vzácnych kovov
As regards fixing a date to end the current exemptions (pint for milk in returnable bottles and beer and cider on draught, mile for road traffic signs, distance and speed measurements, troy ounce for transactions in precious metals), these seem to have no impact on the single market and therefore are in line with the subsidiarity principle.
Pokiaľ ide o ukončenie lehôt pre súčasné výnimky (pinta pre mlieko vo vratných obaloch, čapované pivo a mušt, míľa pre cestné dopravné značenie, meranie vzdialenosti a rýchlosti, trójska unca na prepočet v drahých kovoch), tieto výnimky nemajú žiaden dosah na spoločný trh, a preto sú v súlade so zásadou subsidiarity.
The dimensions, number or weight of the goods, if he has grounds to suspect that the particulars supplied by the shipper are inaccurate or if he had no reasonable means of checking such particulars, especially because the goods have not been counted, measured or weighed in his presence or because, without explicit agreement, the dimensions or weights have been determined by draught measurement
rozmerov, počtu alebo hmotnosti tovaru, ak má dôvod na podozrenie, že údaje dodané prepravcom sú nepresné, alebo ak nemal vhodné možnosti na kontrolu týchto údajov, zvlášť ak tovar nebol spočítaný, odmeraný alebo zvážený v jeho prítomnosti alebo ak bez výslovného odsúhlasenia boli rozmery alebo hmotnosť určené ciachovaním plavidla,
But I soon found that there came such a draught of cold air over me from under the sill of the window, that this plan would never do at all, especially as another current from the rickety door met the one from the window, and both together formed a series of small whirlwinds in the immediate vicinity of the spot where I had thought to spend the night.
Ale čoskoro som zistil, že tam prišiel taký návrh studeného vzduchu na mňa spod parapetu okna sa, že tento plán by nikdy robiť vôbec, a to najmä ako ďalší prúd z rozheganie dvere stretol jedného z okna, a obaja dohromady tvoria sériu malých víchrica v bezprostrednej blízkosti miesta, kde som si myslel, že strávi noc.

 

Related searches: Draught - Draught Beer - Draught Excluder - Air Draught - Draught Fan - Draught Horse - Forced Draught - On Draught - Natural Draught - Draught Diverter -