Translation of "embedded operating system" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Embedded - translation : Embedded operating system - translation : Operating - translation : System - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Operating System
Operačný systém
Operating system
Súborový systém
Choose Your Operating System
Vyberte váš operačný systém
Add operating system name
Pridať meno operačného systému
Add operating system version
Pridať verziu operačného systému
What Operating System do you use?
Aký operačný systém chcete používať?
Embedded
Camera Profile
A further funding mechanism, embedded in the Emission Trading System, became operational in November 201082.
Ďalší mechanizmus financovania, ktorý je súčasťou systému obchodovania s emisiami, sa uvedie do činnosti v novembri 201082.
Embedded Thumbnail
Pripojený náhľad
Fully embedded
Plne vložené
Embedded Files
Vložené súbory
Embedded document
Vložený dokument
Embedded derivatives
Vložené derivátové nástroje
EMBEDDED DERIVATIVES
VLOŽENÉ DERIVÁTOVÉ NÁSTROJE
Use embedded profile
Použiť vložený profil
Show embedded preview
Zobraziť vnorený náhľad
Embedded Color Profile
Vložený farebný profil
Embedded Terminal support
NAME OF TRANSLATORS
Embedded Text Editor
Vložiteľný textový editorComment
Embedded hex editor
Vložiteľný hex editor
Embedded KTabEdit editor
Embedded KTabEdit editorGenericName
The eVAT system is currently operating on a voluntary basis.
V súčasnosti funguje systém eDPH na báze dobrovoľnosti.
Microsowithheld from competitors in the work group server operating system market information necessary for their products to fully interoperate with Microso s dominant PC operating system, Windows.
Spoločnosť Microso odoprela poskytnúť konkurentom na trhu operačných systémov pre pracovné skupinové servery informácie nevyhnutné pre ich produkty, aby mohli udržiavať úplnú vzájomnú prevádzkovateľnosť s dominantným operačným systémom Microso u pre osobné počítače, systémom Windows.
Embedded MPlayer for KDE
Comment
Embedded Konsole General improvements
Vložená Konsole Všeobecné vylepšenia
Embedded Advanced Text Editor
Vložiteľný komponent pokročilého textového editoraName
Embedded Java Applet Viewer
Vložiteľný prehliadač Java appletovName
Error in embedded document
Chyba vo vloženom dokumente
Video, embedded or fullscreen
Vložené alebo celoobrazovkové video
The Union shall assist ASECNA in operating the SBAS ASECNA system.
Využívanie systému SBAS ASECNA
The new system was originally scheduled to begin operating in March 2007.
Nový systém mal byť uvedený do prevádzky pôvodne v marci 2007.
Up until this point, all the technologies I've been talking about have been silicon based, ones and zeroes, but there's another operating system out there the original operating system, DNA.
Až do tejto chvíle boli všetky technológie, o ktorých som hovoril, založené na kremíku, jednotky a nuly, no existuje ďalší operačný systém pôvodný operačný systém DNA.
Send to Embedded Terminal Emulator
Poslať do zabudovaného emulátora terminálu
Show file in embedded viewer
Zobraziť súbor v integrovanom prehliadači
Embedded Derivatives (paragraphs 10 13)
Vložené derivátové nástroje (odseky 10 13)

 

Related searches: Embedded Operating System - Operating System Embedded - Windows 8 Embedded Operating System - Embedded Real-time Operating Systems - Embedded System Design - Embedded System Engineering - An Embedded System - Embedded System Development - Embedded In A System - Embedded System Platform -