Translation of "expand" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Expand - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And life starts to expand and expand and expand, until it goes kaput.
A život sa začína rozpínať a rozpínať, kým nie je kaput.
Expand
Rozvinúť
Expand
Rozbaliť
Expand by
Rozbaliť podlľa
Expand Group
Rozbaliť skupinu
Expand All
Rozbaliť všetko
Expand Toplevel
Rozbaliť najvyššiu úroveň
Expand Thread
Rozbaliť vlákno
Expand Tree
Rozbaliť strom
And these things expand and expand and expand into these giant galaxies, and you get trillions of them.
A tieto veci sa rozpínajú a rozpínajú do týchto obrovských galaxií a vzniknú vám ich bilióny.
Expand Folder Tree
Rozbaliť adresárový strom
Expand Shell Variables
Rozviň premenné shellu
Expand all categories
Rozbaliť všetky kategórie
Expand All Folders
Rozbaliť všetky priečinky
Expand this widget
Rozbaliť tento widget
Expand All Threads
Rozbaliť všetky vlákna
Expand All Groups
Rozbaliť všetky vláknaView
Expand Group Header
Pracovné skupiny
Expand All Threads
Rozbaliť všetky vlákna
Never Expand Groups
Rozbaliť všetky vláknaView
Expand Recent Groups
Rozbaliť všetky vláknaView
Always Expand Groups
Rozbaliť všetky vláknaPermissions
Never Expand Threads
Rozbaliť vlákno
Always Expand Threads
Rozbaliť vlákno
Group expand policy
Politika posielania
Thread expand policy
Politika posielania
Expand One Local Level
Rozbaliť jednu lokálnu úroveň
Expand the current thread
Rozbaliť aktuálne vláknoView
Expand all quoted text.
Rozvinúť všetok citovaný text.
Expand tabs to spaces
Nahradiť tabulátory medzerami
She wants to expand.
Chce sa rozrastať.
Expand the first level automatically
Automaticky rozbaliť prvú úroveň
Expand Threads With New Messages
Zoznam správ nové správy
Expand Threads With Unread Messages
Zoznam správ neprečítané správy
Expand and improve European infrastructure
Roz írenie a zlep enie európskej infra truktúry

 

Related searches: Expand - Expand All - Expand Upon - Expand Business - Expand Knowledge - Expand With - Further Expand - Expand Skills - Expand Beyond - Expand My Knowledge -