Translation of "external mains supply" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

External - translation : External mains supply - translation : Supply - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Arrangements of fire pumps, fire mains and ready availability of water supply
Usporiadanie požiarnych čerpadiel, protipožiarnych potrubí a okamžitá dostupnosť dodávky vody
Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses, nozzles and ready availability of water supply
Požiarne čerpadlá, protipožiarne potrubia, hydranty, hadice, prúdnice a okamžitá dostupnosť dodávky vody
A new mains transmission pipeline will improve the supply of clean water once installed.
Jedna dobre postavená skládka nahrádza rozptýlené smetiská
As electrical energy meters are directly connected to the mains supply and as mains current is also one of the measurands, a special electromagnetic environment is used for electricity meters.
Keďže elektromery sú priamo pripojené na zdroj elektrického prúdu a keďže sieťový prúd je tiež jednou z meraných veličín, pre elektromery platí špeciálne elektromagnetické prostredie.
The product has been unplugged from the mains and therefore is disconnected from all external power sources.
Výrobok bol odpojený od elektrickej siete a zároveň odpojený od všetkých vonkajších zdrojov elektrickej energie.
The mains have gone!
Hlavné vedenie je poškodené!
A condition where the product is still plugged into the mains, but has been disconnected from an external power source.
Stav, v ktorom je výrobok stále pripojený do elektrickej siete, no bol odpojený od vonkajšieho zdroja elektrického napájania.
For computer monitors shipped with an external power supply, the external power supply (as opposed to a reference power supply) must be used in the test.
Pri počítačových monitoroch, ktoré sú dodávané s externým zdrojom energie, sa v teste musí použiť externý zdroj energie (na rozdiel od referenčného zdroja elektrického napájania).
The Mains will need us very much.
Mainovci nás budú veľmi potrebovať.
Diameter of and pressure in the fire mains
Priemer protipožiarnych potrubí a tlak v nich
Distribution and trade of gaseous fuels through mains
Rozvod a predaj plynných palív prostredníctvom potrubia
information that the energy drawn from the mains can be reduced to zero if the power supply is unplugged or if the wall socket is switched off
informácie o tom, že energia privádzaná zo siete sa dá znížiť na nulu, ak je počítač odpojený, alebo ak je zásuvka v stene vypnutá
Privatisation of these mains services is undesirable and risky.
Privatizácia týchto služieb elektrickej siete je nežiaduca a riskantná.
distribution of gaseous fuels through mains on own account
(časť ISIC rev 3.1 4030) 14
fire mains, fire pumps and hydrants including hoses and nozzles
požiarne vedenia, požiarne čerpadlá a hydranty vrátane hadíc a trysiek
Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles (R 4)
Požiarne čerpadlá, protipožiarne potrubia, hydranty, hadice a prúdnice (R 4)
Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles (R 4)
Požiarne čerpadlá, protipožiarne potrubie, hydranty, hadice a prúdnice (R 4)
Supplying electricity is not a trade but a mains service.
písomne. (NL) Dodávanie elektrickej energie nie je obchod ale služba elektrickej siete.
On behalf of all the Mains, I accept with pleasure.
V mene všetkých Mainovcov prijímam s veľkou radosťou.
The Finanzgericht Sachsen upheld the Zweckverband s action, considering that the supply of water and the laying of the mains connection constituted a single service of water supply , within the meaning of the national legislation which transposed the Sixth Directive.
Finanzgericht Sachsen vyhovel žalobe Zweckverband, keďže sa domnieval, že zásobovanie vodou a prípojka k vodovodným sieťam predstavujú jedno plnenie zásobovania vodou v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy, ktorou bola prebratá šiesta smernica.
20.5 km of replacement pipe for mains supply renovation of the pipes most prone to leaking an extended distribution network and a completely new sewerage system and treatment plant.
EÚ v súlade s modernou najlepšou praxou a súčasný návrh je pre prevzdušňovacie zariadenie so systémom anaeróbneho vyhnívania kalu.
Diversity of source, supply and transit is essential to our internal and external policies.
Rôznorodosť zdrojov, dodávky a tranzitu je základom našej vnútornej a vonkajšej politiky.
Turn on mains water when all the vaccine water has been consumed.
Ak už bola všetka vakcína spotrebovaná, zameniť zdroj vody.
Mains coming out, huge explosion again and these three chutes come out.
Zas nastala obrovská explózia a objavili sa tri padáky.
Manufacture of gas distribution of gaseous fuels through mains on own account
Výroba plynu rozvod plynných palív potrubím na vlastný účet
Distribution of gaseous fuels through mains (part of ISIC rev 3.1 4020)
predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi
Water collection, purification and distribution services through mains, except steam hot water.
EE, HU Žiadne.
Ensuring security of supply and strengthening the EU's position in relation to its external partners
Zaručenie istoty dodávok a upevnenie postavenia EÚ voči zahraničným partnerom
By its question, the national court asks, inter alia, whether laying a mains connection forms part of the supply of water referred to in point 2 of Annex D to the Sixth Directive.
Vnútroštátny súd sa vo svojej otázke najmä pýta, či zriadenie prípojky k vodovodným sieťam patrí pod zásobovanie vodou uvedené v prílohe D bode 2 šiestej smernice.
Countries opted for different mains voltages and different types of electronic safety systems.
Krajiny sa rozhodli pre rôzne hlavné prívody elektrického napätia a rôzne typy elektrických bezpečnostných systémov.
The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.
Záplavy spôsobili značné škody na mnohých domoch, poľnohospodárskych podnikoch, cestách a vodovodných potrubiach.
B. Manufacture of gas distribution of gaseous fuels through mains on own account
(časť ISIC rev 3.1 4030) (2)
B. Manufacture of gas distribution of gaseous fuels through mains on own account
(CPC 875)
After what she did the time the Mains were here... I most certainly can.
Po tom, čo urobila keď boli mainovci u nás... určite môžem.
RegioSustain helps regions to further develop alternative energy sources and become more independent from external energy supply.
RegioSustain pomáha regiónom ďalej rozvíjať alternatívne zdroje energie a stať sa nezávislými na dodávke energie zvonka.
(ES) Mr President, given the EU's dependence on external energy supplies, securing its supply is an issue which must always form part of the EU's external policy.
(ES) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na závislosť EÚ od zahraničných dodávok energie je ich zabezpečenie otázkou, ktorá musí byť neustále súčasťou vonkajšej politiky EÚ.
Alarm clock radios, for mains operation only, not combined with sound recording or reproducing apparatus
Klystróny
Developing the natural gas transport capacity (gas supply pipelines) needed in order to meet demand and diversify supplies from internal and external sources, as well as supply routes
Rozvoj prepravnej kapacity zemného plynu (dodávkové plynovody) potrebnej v záujme uspokojenia dopytu a diverzifikácie dodávok z vnútorných a vonkajších zdrojov, ako aj dodávateľských trás
A gas meter powered from the mains (AC or DC) shall be provided with an emergency power supply device or other means to ensure, during a failure of the principal power source, that all measuring functions are safeguarded.
Plynomer zapojený na sieť (striedavý alebo jednosmerný prúd) musí byť vybavený náhradným zdrojom, alebo musí byť inak zabezpečený proti výpadku hlavného zdroja tak, aby boli zabezpečené všetky meracie funkcie.
It will pay special attention to further measures relating to the reliability of supply and to external energy policy.
Tento balík bude venovať osobitnú pozornosť ďalším opatreniam týkajúcim sa spoľahlivosti dodávok a vonkajšej energetickej politiky.
A new Community mechanism to enable rapid and co ordinated reaction to emergency external energy supply situations impacting EU supplies.
nový mechanizmus Spoločenstva na zabezpečenie rýchlej a koordinovanej reakcie na riešenie prípadov dodávok vo vonkajších núdzových situáciách, ktoré ovplyvňujú dodávky EÚ
European countries that currently rely entirely on one external supplier will gain dramatic increases in security of supply from Nabucco.
Európske krajiny, ktoré sú v súčasnosti úplne závislé od jedného externého dodávateľa, získajú vďaka plynovodu Nabucco výrazné zvýšenie bezpečnosti dodávok.
A better reflection of the balanced approach between demand and supply reduction is also pursued in external agreements and programmes.
Spozorovala sa aj relatívna stabilizácia európskej drogovej situácie v posledných rokoch, nebolo však možné určiť, nakoľko k tomuto trendu prispel akčný plán EÚ.
The EU is keen to maintain its security of supply, at the same time cutting its dependence on external energy.
EÚ si chce zachovať bezpečnosť dodávok a zároveň znížiť svoju závislosť od externej energie.
The two mains studies of the effectiveness of CHAMPIX in smoking cessation involved 2,052 patients (average age
Čo sa týka odvyknutia od fajčenia, dve hlavné štúdie účinnosti CHAMPIXu zahŕňali 2 052 pacientov (priemerný vek

 

Related searches: External Mains Supply - External Mains Power - External Conductor Of The Mains - Separate External Mains - External Mains Fuse - Mains Supply - Mains Power Supply - Supply Mains - Mains Water Supply - Mains Supply Voltage -