Translation of "intercompany alignment" to Slovak language:


Did you mean : inter company alignment ?

  Dictionary English-Slovak

Alignment - translation : Intercompany alignment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alignment
Časová jednotka
Alignment
Všetky albumy
Alignment
Nasmerovanie
Alignment
Nastavenie
Alignment
Orientácia
Alignment
Zosúladenie
Alignment
Zosúlaďovanie
Income on debt consists of interest payable, on intercompany debt, to from direct investors from to associated enterprises abroad.
Výnosy z úrokov pozostávajú zo splatného úroku z medzipodnikových pohľadávok v prospech na ťarchu priamych investorov na ťarchu v prospech pridružených podnikov v zahraničí.
Text Alignment
Zarovnanie textu
Title Alignment
Zarovnanie titulku
Title alignment
Zarovnanie titulku
Panel Alignment
Zarovnanie panelu
Hor. Alignment
Vodor. zarovnanie
Ver. Alignment
Zvis. zarovnanie
Vertical Alignment
Zvisle
Vertical Alignment
Vertikálne zarovnanie
Random text alignment
Náhodný štýl kazenia
Desktop name alignment
Zarovnanie názvu plochy
Set Horizontal Alignment
Vertikálne zarovnanie
Set Vertical Alignment
Vertikálne zarovnanie
Alignment of definitions
zosúladenie vymedzenia pojmov,
Alignment of funding
Zosúladenie financovania
Alignment of policy
Zosúladenie politiky
Business process alignment
Zosúladenie obchodných postupov
change of alignment
zmenu vedenia trasy
USEnon alignment (0816)non alignment (0816)non associated country (0811) military service
USEmedzinárodné rokovania (0 06) pozemné sily
As such, intercompany accounts receivables and receivables subject to contra accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible.
Takto sú pohľadávky v rámci medzipodnikových účtov a pohľadávky na protiúčtoch medzi podnikmi, ktoré medzi sebou nakupujú a predávajú, neprípustné
4.4.1 Business process alignment
4.4.1 Zosúladenie obchodných postupov
4.5.2 Alignment (X)(2)
4.5.2 Nastavenie (X)(2)
4.5.2 Alignment (X)6
4.5.2 Nastavenie (X)6
alignment of interest measures
zosúladenie záujmových opatrení,
Alignment towards the front.
Orientácia smerom dopredu.
Alignment towards the rear.
Orientácia dozadu.
Alignment towards the rear.
Orientácia smerom dozadu.
Alignment towards the rear.
Orientácia smerom za vozidlo.
Comitology alignment (Article 100k)
Zosúladenie s komitológiou (článok 100k)
conditional alignment to NLF
podmienečné uvedenie do súladu s NLF
USE non alignment (0816)
Návrh zmluvy o Európskej únii USE Zmluva o Európskej únii (1011) nebezpečný odpad
This means full alignment.
Znamená to úplné zosúladenie.
Alignment of policies and funding,
zosúladiť politiky a financovanie,
Alignment with other Community policies
Súlad s inými politikami Spoločenstva
Alignment with the Financial Regulation
Zosúladenie s nariadením o rozpočtových pravidlách
Alignment with the Lisbon Treaty
Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou
Second alignment on national systems.
Druhým príkladom je pripojenie sa k vnútroštátnym systémom.
alignment of procedures and formalities
vytvorenie a zdieľanie spoločných zariadení

 

Related searches: Intercompany Alignment - Alignment Alignment - Intercompany - Intercompany Loan - Intercompany Transactions - Intercompany Agreement - Intercompany Sales - Intercompany Reconciliation - Intercompany Receivables - Intercompany Balances -