Translation of "local food pantry" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Food - translation : Local - translation : Local food pantry - translation : Pantry - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Did you try the pantry?
Skús v špajzy.
I'm not coming up short in my pantry.
Nebudem čakať, kým mi doplnia zásoby.
Alright, dinner is coming, get out of the pantry.
Dobre, ideme večerať, vylez zo špajzy.
Danish food Emphasising the local identity
Dánske jedlo zdôraznenie miestnej identity
Joint development of local food products
Spoločný vývoj miestnych potravinárskych výrobkov
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Našou víziou je lokálna výroba, ako využitie potravinárstva pre výrobu.
Firstly, in the food sector, we are encouraging local purchasing of food.
Po prvé, v potravinárskom odvetví podporujeme nákup miestnych potravín.
(ccccc) local commercial exploitation of sea food
(c) miestne komerčné využitie darov mora
Local food products (up to 4,5 points)
Miestne potravinové výrobky (spolu najviac 4,5 boda)
1.4 The key to food security the world over is sustainable local food production.
1.4 Kľúčom k potravinovej bezpečnosti na celom svete je udržateľná miestna výroba potravín.
Ensuring the viability of the local agro food industry.
zabezpečenia životaschopnosti miestneho agropotravinárskeho priemyslu.
This concept has been applied to the natural environment, local heritage, local food resources, and the local imagery and resources.
Táto koncepcia sa uplatňuje na prírodné prostredie, miestne dedičstvo, miestne potravinárske zdroje a miestne predstavy a prostriedky.
Guests may be offered local and organic food during meals.
Po u J í v anie bicyklov u m o J D u je ho s Ho m na v š t e vo v a H miestne pamiatky a pritom n e z n e či s Ho v a H Jivotnéprostredie, z á r ov e D aj u r o b i H niečo pre svoje zdravie.
Under Leader there is a movement for such local food producers to become more involved in networks promoting local food, such as the case study from Belgium.
V rámci Lea der sa títo miestni výrobcovia potravín stále viac spájajú do sietí propagujúcich miestne potraviny, ako to ukazuje prípadová štúdia z Belgicka.
The company is working with a network of 200 local food
Spoločnosť pracuje so sieťou 200 miestnych výrobcov potravín a bude mať svoje vlastné obchody v niektorých väčších mestách.
Matön Gotland is a cooperation project between seven local food producers.
Matön Gotland je projekt spolupráce medzi siedmimi miestnymi výrobcami potravín.
They refastened the back door, examined the kitchen, pantry, and scullery thoroughly, and at last went down into the cellar.
Oni uzavretý zadné dvere, skúmal kuchyňa, špajza, čierna kuchyňa a dôkladne, a konečne šiel dole do pivnice.
The project, Sjuhäradsmat, focuses on local food produced on a small scale.
Projekt Sjuhäradsmat sa zameriava na miestne potraviny vyrábané v malom množstve.
Crafts and local food products have been supported in order to improve the local gastronomy and profile of the territory.
Podporili sa remeslá a miestne potravinárske produkty, aby sa zlepšila miestna gastronómia a profil územia.
I hope that we will see more of this trend in local food.
Dúfam, že uvidíme viac tohto smerovania k miestnym potravinám.
protected as traditional food products by a Community, national, regional or local law.
chránené ako tradičné potravinárske výrobky právom Spoločenstva a vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym právom.
There are many examples of how the EU has dumped food prices and beaten down local food producers in developing countries.
Existuje mnoho príkladov toho, že EÚ znížila ceny potravín na dumpingové ceny a išla pod ceny miestnych výrobcov potravín v rozvojových krajinách.
Food security nowadays lies not only in the local production of food, but in a country's ability to finance the import of food through exports of other goods.
Potravinová bezpečnosť dnes nespočíva len v miestnej výrobe potravín, ale aj v schopnosti krajiny financovať dovoz potravín prostredníctvom vývozu iného tovaru.
Some people say organic or local food is more expensive, but is it really?
Niektorí ľudia vravia, že organické alebo miestne jedlo je drahšie. Je to však skutočne tak?
More manual labour, more farm work, and local production of goods, food and services.
Viac manuálnej práce, viac poľnohospodárskej práce, a miestnu produkciu výrobkov, potravy a služieb.
In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
Týmto konaním EÚ zablokovala miestne dodávky potravín v rozvojových krajinách.
Free energy audits for houses, better public transport and local and regional food production.
Bezplatné energetické audity pre domy, lepšia verejná doprava a miestna a regionálna potravinárska výroba.
As far as possible this should be fresh local food, and this will mean we will support home food producers by raising demand.
Pokiaľ by to bolo možné, malo by ísť o čerstvé potraviny z miestnej výroby. Zvýšením dopytu by sme teda podporili domácich výrobcov potravín.
6.1 Agricultural production and the food industry have a significant impact on the local environment.
6.1 Poľnohospodárska výroba a potravinárstvo majú významný vplyv na miestne životné prostredie.
As other speakers before me have said, we need food produced locally by local farmers.
Aj ďalší rečníci predo mnou hovorili o tom, že potrebujeme potraviny vyrábané lokálne miestnymi poľnohospodármi.
Food security (availability and accessibility of food, nutritional quality, prevention of food crises) and regional planning (rural and urban development, decentralised local development, management of the balance between human activities and ecosystems).
Bezpečnosť potravín (disponibilita a prístup k potrave, nutričná hodnota, prevencia potravinových kríz) a územné úpravy (rozvoj vidieka a miest, decentralizovaný miestny rozvoj, riadenie rovnováhy medzi ľudskou činnosťou a ekosystémami).
We are all part of the local food jigsaw, we are all part of a solution.
Všetci sme súčasťou miestnej potravinovej skladačky, všetci sme súčasťou riešenia.
Local Balinese women cook the food on sawdust burners using secrets that only their grandmothers know.
Miestne balijské ženy varia jedlo na spalovači pilín a používajú tajomstvá, ktoré vedeli len ich staré mamy.
SERVANT Madam, the guests are come, supper served up, you called, my young lady asked for, the nurse cursed in the pantry, and everything in extremity.
Sluha Pani, hostia prišli, večera servírovaná, môžete volal, moja mladá dáma požiadala, sestra prekliate v špajze, a všetko končatín.
We want to strengthen local and regional food markets, to ensure that farmers can earn a decent income and to guarantee consumers fresh and healthy food.
Chceme posilniť lokálne a regionálne potravinárske trhy, aby sa zabezpečila pre poľnohospodárov možnosť dosiahnutia slušného príjmu a garantovali čerstvé a zdravé potraviny pre spotrebiteľov.
Import surges can have a very negative and dramatic impact on local food production, and in developing countries with a large farming base import surges would be hugely damaging to efforts to develop a local agriculture food production base.
Prudký nárast importu môže mať mimoriadne negatívny a dramatický vplyv na lokálnu potravinársku výrobu a v rozvojových krajinách s veľkou poľnohospodárskou základňou by ohromne poškodil úsilie o rozvoj základne lokálneho poľnohospodárstva, resp. potravinárskej výroby.
2.6 Europe s RM amp I areas provide us with much of our local food and raw materials.
2.6 Vidiecke, horské a ostrovné oblasti Európy nám zabezpečujú väčšinu našich miestnych potravín a surovín.
2.6 Europe s RRM amp I areas provide us with much of our local food and raw materials.
2.6 Vidiecke, odľahlé, horské a ostrovné oblasti Európy nám zabezpečujú väčšinu našich miestnych potravín a surovín.
As a consequence, the SSA creates additional local employment in agriculture and in the agro food industry.
V dôsledku toho osobitný režim zásobovania vytvára na miestnej úrovni dodatočné pracovné príležitosti v poľnohospodárstve a agropotravinárskom priemysle.
Under Leader II, two thematic routes based on local products and typical food had already been realised.
Dve tematické trasy založené na miestnych výrobkoch a typickom jedle boli už vybudované vďaka Leader II.
We need to make a significant investment in local agriculture if we are to guarantee food security.
Ak máme zaručiť potravinovú bezpečnosť, musíme výraznou mierou investovať do miestneho poľnohospodárstva.
This is why we say that we need local self governance in the food and light industries.
Preto hovoríme, že potrebujeme miestnu samosprávu v oblasti potravín a ľahkého priemyslu.
We've got increasing market stalls selling local food, and in a survey that local students did for us, 49 percent of all food traders in that town said that their bottom line had increased because of what we were actually doing.
Čoraz viac stánkov na trhu predáva miestne potraviny a v prieskume, ktorý urobili miestni študenti, 49 všetkých našich poľnohospodárov uviedlo, že ich celkový obrat sa vďaka našim aktivitám zvýšil.
In recognition of Cork s designation as European Capital of Culture 2005, the WCLCS commissioned the renowned local photographer John Minihan to capture portraits of acclaimed local food producers.
Ako uznanie označenia Corku za Európsky kultúrny kapitál 2005 zadala WCLCS objednávku renomovanému miestnemu fotografovi Johnovi Minihanovi, aby zachytil portréty výrobcov vychýrených miestnych potravín.
Alongside the message to local people about the origins and importance of local food, other issues such as healthy eating, organic production and fair trade have been addressed.
Okrem toho, North Pennines chcela intenzívnejšie pracovať na rozvoji zdravého stravovania, ktoré má podporovať program kvality života. Cumbrijská kuchyňa

 

Related searches: Local Food Pantry - Food Pantry - Pantry - Butler's Pantry - Kitchen Pantry - Pantry Room - Pantry Supplies - Pantry Cabinet - Pantry Storage - Pantry Bar -