Translation of "motion" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Motion - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Motion
Pohyb
Motion Blur
Rozmazanie pohybom
Linear motion
Lineárny pohyb
Random motion
Náhodný pohyb
Rapid Motion
Rýchly pohybScreen saver category
Head motion
Pohyb hlavy
Motion stopped.
Pohyb ustal.
No, it's in motion and it's changing, perpetually in motion.
Nie, je to v pohybe a stále sa to mení, stále sa to hýbe.
Motion Buffer Size
Veľkosť Motion Buffera
(The motion lapsed)
(Parlament návrh zamietol.)
Motion for resolution
Návrh uznesenia
It's that motion.
Je to tým pohybom.
Forward motion, Captain.
Pohyb vpred, kapitán. Ťažný lúč.
Motion is carried.
Návrh je schválený.
Second the motion!
Podporujem návrh!
The motion shall be called 'motion of censure' and supported by reasons.
Návrh musí byť označený ako návrh na vyslovenie nedôvery a musí byť odôvodnený.
Everything is in motion.
Všetko je v pohybe.
We have frictionless motion.
Máme pohyb bez trenia.
Motion for a resolution
Proposition de résolution
Motion for a resolution
Entschließungsantrag
Motion for a resolution
Entschließungsantrag
Motion for a resolution
Propuesta de resolución
Motion for a resolution
Proposta di risoluzione
Motion for a resolution
Návrh uznesenia
(Parliament adopted the motion)
(Parlament návrh prijal.)
Motion for a resolution
Návrh uznesenia
Motion for a resolution
Návrh uznesenia
(Parliament rejected the motion.)
(Parlament návrh zamietol.)
(Parliament adopted the motion.)
(Parlament prijal uznesenie)
(Parliament adopted the motion.
(Parlament návrh prijal.
(Parliament adopted the motion.)
(Parlament návrh prijal.)
(Parliament adopted the motion)
(Parlament prijal návrh.)
(Parliament adopted the motion)
(Parlament prijal návrh)
(Parliament approved the motion)
(Parlament schválil návrh.)
(Parliament rejected the motion)
(Parlament zamietol návrh.)

 

Related searches: Motion To Motion - Straight Line Motion Motion - Slow Motion Fast Motion - Motion - Range Of Motion - In Motion - Motion Control - Set In Motion - Motion Detection - Slow Motion -