Translation of "motivational event" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Event - translation : Motivational - translation : Motivational event - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They found it much more motivational, much more exciting than traditional education.
Pokladali ju za omnoho motivujúcejšiu, omnoho vzrušujúcejšiu ako tradičné vzdelávanie.
This is an important motivational factor from the employer s point of view.
Toto je dôležitý motivačný faktor z pohľadu zamestnávateľa.
It guides learners in a choice of over 3 700 online learning resources, gives advice on overcoming common problems, and provides motivational tips.
Vedie študentov pri výbere z viac ako 3 700 online zdrojov na štúdium, poskytuje rady, ako prekonať bežné problémy, a poskytuje motivačné tipy.
Tracking financial and physical progress national and regional monitoring systems developed through a mix of awareness raising and motivational mechanisms to ensure standardised procedures.
Koncom roku 2003 sa ukončilo hodnotenie všetkých programov štrukturálnych fondov v polovici ich realizácie.
event driven event driven
riadené udalosťami
event driven event driven
riadené udalosťami
event driven event driven
riadené udalosťami riadené udalosťami
event rate event rate ( ) ( )
udalostí ( )
Access to or better use of resources can be a key motivational factor and a number of elements of this were highlighted in the experience.
Kľúčovým motivačnýmfaktorom môžebyťprístup k prostriedkom, resp. ich lepšie využívanie a v skúsenostiach bolo vyzdvihnutých viacero takýchto prvkov.
No such event UID change event failed
Také UID udalosti neexistuje zmena udalosti zlyhala
No such event UID delete event failed
Také UID udalosti neexistuje odstránenie udalosti zlyhalo
Event
Udalosť
Event
Udalosť
Event
Udalosť
Event
Zarator
Event
Hodnota p
Event
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Event
oproti
Event
rizika
Event
Udalosť
EVENT
PODUJATIE
No. patients with event No. patients without event
Počet pacientok s príhodou Počet pacientok bez príhody
event driven
riadené udalosťami
event driven
riadené udalosťami
Event monitor
Monitor udalostí
Event Monitor
Monitor udalostí
Application event
Udalosti aplikácie
Channel event
Udalosť kanála
Event source
Zdroj udalosti
IRC Event
IRC udalosťComment
New Event...
Nová udalosť...
Event text
Text udalosti
New Event...
Nová udalosť
Local Event
Lokálna udalosť
New Event
Nová Udalosť

 

Related searches: Motivational Event - Motivational Letter - Motivational Speaker - Motivational Speech - Motivational State - Motivational Factors - Motivational Skills - Motivational Force - Motivational Affordance - Motivational Aspects -