Translation of "outskirts" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Outskirts - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Tama River, Outskirts of Edo
Rieka Tama. Na okraji mesta Edo.
It's on the outskirts of Charleston.
Je to na predmestí Charlestonu.
Any gaps that appeared in the outskirts were filled again.
Znova tak vyplníme medzery, ktoré vznikli v okrajových častiach.
For now we know that is an area on the outskirts.
Pre túto chvíľu vieme len, že je predmestskej oblasti, od Crescenzagskej oblasti.
They've walled the doors and windows in the outskirts of the city.
VONKU BOLI ZAMUROVANE DOMY.
You had dirty factories that were moved to the outskirts of cities.
Na okrajoch miest začali vyrastať špinavé továrne.
Now we saw on regime forces on the outskirts of the city.
Teraz sme videli na režim sily na okraji mesta.
2.3 Europe's families are increasingly living on the outskirts of large cities.
2.3 V Európe majú rodiny bydlisko čoraz častejšie na predmestiach veľkých miest.
2.3 Europe's families are increasingly living on the outskirts of large cities.
2.3 V Európe rodiny bývajú čoraz častejšie na predmestiach veľkých miest.
At 8 00 in the morning, we'll be in the outskirts of Coffeyville.
V osem ráno musíme byť pred Coffeyilleom.
The sheriff said, I'm taking you to the outskirts of town, Dave Tolliver.
Šerif povedal, Odvediem ťa na okraj mesta, Dave Tolliver.
I'm working at a gas station on the outskirts of Santa Barbara, California.
Pracujem na benzínovej pumpe na predmestí Santa Barbara, Kalifornia.
Troops rafts traveling to the outskirts of town. When they will hear my orders.
Časti plti, na prístupovej ceste k mestu a čakať na moje inštrukcie.
Of course, this is only the outskirts of the marshes, as you might say.
Iste, toto je len okraj močiara, ako sa hovorí.
80 of our populations live in or on the outskirts of towns and cities.
80 našej populácie žije v mestách a na mestských predmestiach.
I decided to visit the remains of a concentration camp on the outskirts of Munich
Rozhodol som sa navštíviť pozostatky koncentračného tábora na okraji Mníchova Dachau.
If you build a wide road out to the outskirts of town, people will move there.
Ak vybudujete širokú cestu na perifériu mesta, ľudia sa tam presťahujú.
We distributed these rapid transport corridors throughout the city center, and extended them into the outskirts.
Rozložili sme tieto rýchle dopravné cesty cez centrum mesta a rozšírili sme ich do okrajových častí.
Around 20 000 people living in the outskirts of Harare have been threatened with forced eviction.
Približne 20 000 ľudí žijúcich na okraji Harare je ohrozených núteným vysťahovaním.
A large part of them live in settlements on the outskirts of Rome, Turin, Milan and Naples.
Veľká časť z nich žije v osadách na okraji Ríma, Turína, Milána a Neapola.
I know such tobacco farms in Poland, but we find them here too, on the outskirts of Strasbourg.
Poznám takéto tabakové hospodárstva v Poľsku, ale nachádzajú sa aj tu, v okolí Štrasburgu.
The boy was released, unharmed, on the outskirts of the city, in the proximity of Bocca di Falco airport.
Chlapec bol prepustený a nezranený na okraji mesta, v blízkosti letiska Bocca di Falco.
Conflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
Pokiaľ ide o to, čo sa naozaj stalo v tábore na okraji mesta El Aaiún, správy si odporujú.
The location may be in the centre of a city or on the outskirts, or even somewhere completely outside built up areas.
Táto lokalita môže byť v centre mesta, na periférii alebo dokonca niekde úplne mimo zastavaných území.
Then, just days before the 11th anniversary of Cromwell's victory over king Richard, a band of mercenaries arrived on the outskirts of Ehdan.
Len niekoľko dní pred 11tym výročím Cromwellovho víťazstva nad kráľom Richardom, prekročila hranice Ehdanu skupina žoldnierov.
Behold, these are but the outskirts of his ways. How small a whisper do we hear of him! But the thunder of his power who can understand?
Hľa, to sú výbežky jeho ciest. A jaký je to ešte len šepot toho, čo sme počuli o ňom! A hromu jeho hrdinskej sily kto porozumie?!
5.3 In geographical terms the restructuring has resulted in heavy industry being relocated from urban locations to purpose built business parks located in the outskirts of the city.
5.3 Z geografického hľadiska viedla reštrukturalizácia k tomu, že ťažký priemysel sa premiestnil z miest do účelovo budovaných podnikateľských parkov nachádzajúcich sa na predmestiach.
That is the situation in a distant country court on the outskirts of Europe, where the big landlord esquire cannot be sentenced in any case but she can.
To je situácia na súde vo vzdialenej krajine na okraji Európy, kde veľký pán nemôže byť odsúdený v žiadnom prípade ale ona môže.
The FOCI study will look at the environmental impact of inner city development, but crucially too at growth on the outskirts of urban areas and the challenges this raises.
Štúdia FOCI preskúma environmentálny dopad rozvoja mestských centier, ale rozhodne aj rast na perifériách mestských oblastí a výzvy, ktoré tým vyvstávajú.
The people were complaining in the ears of Yahweh. When Yahweh heard it, his anger was kindled and Yahweh's fire burnt among them, and consumed some of the outskirts of the camp.
A ľud bol sťa samí takí, ktorí si sťažujú a hovoril zlé v uši Hospodinove. A keď to počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev, a zapálil sa proti nim oheň Hospodinov a trávil v zadnom konci tábora.
There is no condemnation of the illegal activities (thefts, bag snatching, tiresome begging and underage prostitution) that are increasingly connected with illegal Roma settlements in the outskirts of major cities in Italy and elsewhere.
Nenájdete tu odsúdenie nezákonných činností (krádež, vreckové krádeže, dotieravé žobranie a prostitúciu maloletých), ktoré sa vo zvýšenej miere spájajú s nezákonnými obydliami Rómov na okraji väčších miest v Taliansku a inde.
Worse still, in August, armed police officers I did indeed say police officers came and set fire to the shelters of some 250 displaced persons who had set up home on the outskirts of Harare.
Čo je ešte horšie, v auguste ozbrojení policajti zdôrazňujem ozbrojení policajti podpálili prístrešky 250 vysídlených osôb, ktorí sa usadili na periférii Harare.
As Stephen Hawking famously said, we're just a chemical scum on the surface of a typical planet that's in orbit around a typical star, which is on the outskirts of a typical galaxy, and so on.
Ako povedal Stephen Hawking v slávnom citáte, sme len chemický odpad na povrchu typickej planéty, ktorá obieha okolo typickej hviezdy, ktorá je na okraji typickej galaxie atď.
c) extreme forms of poverty that infringe human rights, lack of provision of basic needs (e.g. lack of access to drinking water or to health care for people living on the outskirts of towns, camps, etc.)
c) extrémne formy chudoby, ktoré porušujú ľudské práva, nedostatok základných existenčných potrieb (napr. absencia prístupu k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode, nedostatočný prístup osôb žijúcich na perifériách miest a v osadách k zdravotnej starostlivosti atď.),
Energy has been made more widely available in the countryside and on the outskirts of towns through the ACP EU Energy Facility, and a new tranche of 200 million was made available for this in 2009.
Energetický nástroj AKT EÚ viac sprístupnil energiu na vidieku a v okrajových častiach miest a v roku 2009 sa na túto činnosť vyčlenil nový príspevok vo výške 200 miliónov EUR.
And it had, though no man had traced it, invariably ended its mysterious flight in the pocket of that agitated gentleman in the obsolete silk hat, sitting outside the little inn on the outskirts of Port Stowe.
A to, aj keď žiadny človek sledovať to, vždy končil jeho tajomné rokov v vrecká, ktorá rozrušený pán v zastarané cylinder, posedenie pri malý hostinec na okraji Port Stowe.
The steadily growing immigrant communities are dealing with a crisis of integration think only of the riots in the French suburbs, in the outskirts of Paris, the London terrorist attacks or the ethnic tensions in the Netherlands.
Stále narastajúce prisťahovalecké komunity čelia kríze začlenenia sa do spoločnosti, stačí si spomenúť na nepokoje vo francúzskych a parížskych predmestiach, londýnske teroristické útoky alebo etnické napätie v Holandsku.
c) extreme forms of poverty that infringe human rights, lack of provision of basic needs (e.g. lack of access to drinking water or to health care and basic sanitation for people living on the outskirts of towns, camps, etc.)
c) extrémne formy chudoby, ktoré porušujú ľudské práva, nedostatok základných existenčných potrieb (napr. absencia prístupu k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode, nedostatočný prístup osôb žijúcich na perifériách miest a v osadách k zdravotnej starostlivosti a hygiene atď.),
While the outskirts of Paris are shaken time and time again by social unrest owing to the high rate of migration, in Brandenburg, where I come from, the regions are dwindling, people are moving away and the population is aging much more rapidly.
Kým okrajové časti Paríža sa znova a znova zmietajú v sociálnych nepokojoch, ktoré sú dôsledkom vysokej miery migrácie, v Brandenburgu, odkiaľ pochádzam ja, miznú regióny, ľudia sa sťahujú preč a obyvateľstvo starne oveľa rýchlejším tempom.
There are the issues of social diversity, which we have spoken about, but there is also the integration of these houses and of the people who live in them into their neighbourhood, into their town, sometimes in town centres, sometimes on the outskirts.
Sú to záležitosti sociálnej rozmanitosti, o ktorej sme hovorili, ale je to aj začlenenie týchto domov a ľudí, ktorí v nich žijú, do ich štvrte, do ich mesta, niekde do centra, niekde na predmestie.
Their position was often right in the centre of town and not, as most competing couriers, in logistic areas on the city's outskirts, more quickly accessible from main trunk roads and better placed in relation to industrial areas concentrating most of Sernam's customers.
Nachádzali sa často v strede mesta a nie ako pri väčšine konkurenčných prepravcov v logistických zónach na okraji miest, ktoré sú z veľkých cestných komunikácií rýchlejšie dostupné a lepšie položené vo vzťahu k priemyselným zónam, v ktorých sa sústreďuje väčšina klientov spoločnosti Sernam.
3.3.2.6 To ensure attractive and convenient links between urban transport networks and individual traffic whether long distance or from the surrounding countryside economical and convenient parking facilities should be provided at suitable transport interchanges on the outskirts (Park and Ride) (see also point 3.2.8).
3.3.2.6 Aby bolo napojenie individuálnej dopravy používanej vo vidieckych oblastiach a individuálnej diaľkovej dopravy na verejné mestské dopravné siete atraktívne a uskutočniteľné, mali by sa (pozri aj bod 3.2.8) na vhodných periférnych uzlových zastávkach vytvoriť dostatočne vybavené, cenovo prijateľné a pohodlné parkovacie možnosti (systém Park and Ride ).
According to stakeholders, there is insufficient attention to co modality and a lack of integrated collective transport solutions, such as suburban railway systems, tram train systems, and well located Park amp Ride facilities at collective transport terminals in the outskirts of towns and cities.
Podľa zúčastnených strán sa nevenuje dostatočná pozornosť kombinovanej doprave a nedostatku riešení pre integrovanú hromadnú dopravu, ako predmestské železničné systémy, systémy prepájajúce vlakovú a električkovú dopravu a dobre umiestnené záchytné parkoviská na konečných staniciach hromadnej dopravy v okrajových častiach miest.
3.3.1.3 For the EESC, there can be no doubt that not only metropolitan areas but also all other urban areas must pay more attention than hitherto to inward development , with the emphasis on using inner city sites before turning to new sites on the outskirts or outside cities.
3.3.1.3 EHSV je jasné, že regióny veľkomiest no nielen tieto týka sa to všetkých miest by mali v budúcnosti podstatne viac ako doteraz dbať na tzv. vnútorný rozvoj , teda mali by sa primárne využívať plochy vo vnútri miest a až potom by mala prebehnúť výstavba na plochách v okrajových oblastiach, resp. okrajových štvrtiach miest.
Ten o'clock the next morning found Mr. Marvel, unshaven, dirty, and travel stained, sitting with the books beside him and his hands deep in his pockets, looking very weary, nervous, and uncomfortable, and inflating his cheeks at infrequent intervals, on the bench outside a little inn on the outskirts of Port Stowe.
Desať hodín ráno found pán Marvel, neoholený, špinavý a travel zafarbené, posedenie s knihami vedľa seba a rukami hlboko vo vreckách, hľadá veľmi unavený, nervózny, a nepohodlné, a nafúknutie tváre na občasné intervaloch, na lavičke vonku trochu Hostinec na okraji Port Stowe.

 

Related searches: Outskirts - On The Outskirts - In The Outskirts - Outskirts Of The City - At The Outskirts - City Outskirts - Western Outskirts - On The Outskirts Of Berlin - On The Outskirts Of The Village - On The Outskirts Of The City -