Translation of "proposal" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Proposal - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amended proposal Proposal for a
Zmenený a doplnený návrhNávrh
(proposal)
(návrh)
(proposal)
(návrh)
CONTEXT OF THE PROPOSAL Objectives of the proposal
KONTEXT NÁVRHU Ciele návrhu
Drafting proposal
Navrhované znenie
(Amended proposal)
(Upravený návrh)
(Amended proposal)
(zmenený a doplnený návrh)
Amended proposal
Pozmenené návrhy
Amended proposal
Pozmenené návrhy
Amended proposal
Zmenený a doplnený návrh
Commission proposal
Návrh Komisie
No current proposal
Žiadny návrh
THE PROPOSAL 1 .
THE PROPOSAL 1 .
2.2 Commission proposal
2.2 Návrh Komisie
3.3 Project proposal
3.3 Návrhy projektov
512The proposal intends
Cieľom návrhu je
Calls for Proposal.
Pred prijatím rozhodnutia ovýbere sa žiadosti vyhodnotenia.
The Commission proposal
Návrh komisie.
UFmodified proposal BT2
BT1štrukturálne fondy BT2 fond ESBT3finančný nástroj Spoločenstva
EC proposal (1011)
USEsudca Súdneho dvora ES (1006)S ES (1006)súhlas EP (1011)
EC proposal (1011)
USEjazyková služba ES (1006)záručná sekcia EPP ) (1021)
CONTEXT OF THE PROPOSAL Context , grounds for , and objectives of the proposal
KONTEXT NÁVRHU Kontext , dôvody a ciele návrhu
CONTEXT OF THE PROPOSAL General context , grounds for and objectives of the proposal
KONTEXT NÁVRHU Všeobecný kontext , dôvody a ciele návrhu
CONTEXT OF THE PROPOSAL
KONTEXT NÁVRHU
NAME OF THE PROPOSAL
NÁZOV NÁVRHU Rozhodnutie Rady z ...
Context of the proposal
Kontext návrhu
NAME OF THE PROPOSAL
NAME OF THE PROPOSAL
1.1 The Overall Proposal
1.1 Celkový návrh
1.5 Specifically, the proposal
1.5 Konkrétne, návrh smernice
2 European Commission proposal
2 Návrh Európskej komisie
2.2 The Commission proposal
2.2 Návrh Komisie
2.4 The Commission s proposal
2.4 Návrh Komisie
4.1 New legislative proposal
4.1 Návrh nových právnych predpisov
a) Legislative Proposal Directive
a) Legislatívny návrh smernica
Accept an Industry Proposal
Akceptovanie návrhu zástupcov priemyslu

 

Related searches: Will Send Proposal A Proposal - Proposal Proposal - Proposal - Request For Proposal - Research Proposal - Proposal For - Project Proposal - Business Proposal - Draft Proposal - Commercial Proposal -