Translation of "proposal from" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

From - translation :
Z

Proposal from - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

AMENDING THE PROPOSAL FROM THE COMMISSION
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA NÁVRH KOMISIE
on a proposal from the Commission, or
na návrh Komisie alebo
Having regard to the proposal from the
Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu.
Having regmdto the proposal from the Commission62,
EUROPSKY PARLAMENT A RADA EUROPSKEJ LINIE, so zretefomna Zmlu u o zaloieni Eur6pskeho spolodenstva, najmli na jej dl.
Having regard to the proposal from the Commission,
na druhej strane,
(a) on a proposal from the Commission, or
HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL A PRISŤAHOVALECTVO
Having regard to the proposal from the Commission,
so zreteľom na návrh Komisie, stanovisko
Having regard to the proposal from the Commission,
Článok 3 so zreteľom na návrh Komisie,
Having regard to the proposal from the Commission (
EÚ C , , s. .Ú. v. EÚ C , , s. .
Having regard to the proposal from the Commission (
Za Európsky parlamentpredseda
Having regard to the proposal from the Commission (
Uznesenie Rady z 8. júna 1993 o kvalite tvorby legislatívy Spoločenstva (Ú. v. ES C 166, 17.6.1993, s. 1).
Having regard to the proposal from the Commission,
5 rozvoj hospodárstva, so z r et e ľ o m na návrh Komisie,
Having regard to the proposal from the Commission,
(ES) stanovuje , že pravidlá so z r et e ľ o m na návrh Komisie, oprávnenosti výdavkov ť na v n út ro sa štát n e j majú st a no vi úrovni či t ý m i s u r v ý n im k a m i , pre ť ktoré je n u t n é os ob it n é ustanovenia .
Having regard to the proposal from the Commission,
V tejto sú vi s l os t i Európska na za sa d n u t ív Bruseli 2 2. a 2 3. marca z á ci u š et k ý c h v vhodný c h národných zdrojov, so z r et e ľ o m na st a no vi sk o Európskeho hospodárskeho a sociálneho zdrojov na úrovni č en st v a
Having regard to the proposal from the Commission,
so z r et e ľ o m na návrh Komisie,
Having regard to the proposal from the Commission,
v celom S po l o so z r et e ľ o m na návrh Komisie,
Having regard to the proposal from the Commission,
so zreteľom na návrh predložený Komisiou,
This differs from the Commission proposal the economic crisis was misused to submit an atrocious proposal.
Líši sa aj od návrhu Komisie. Hospodárska kríza bola zneužitá na predloženie tohto strašného návrhu.
We are expecting a concrete proposal from the Commission.
Od Komisie očakávame konkrétny návrh.
Mr President, I welcome the proposal from the Commission.
Vážený pán predsedajúci, vítam návrh Komisie.
The Commission proposal amends a text dating from 1992.
Návrh Komisie mení a dopĺňa text z roku 1992.
We need to reject this proposal from the Commission.
Tento návrh Komisie musíme zamietnuť.
on a proposal from the Director of the Centre
na návrh riaditeľa centra
Having regard to the proposal from the European Commission,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
Having regard to the proposal from the Italian government,
so zreteľom na návrh talianskej vlády,
Having regard to the proposal from the Commission, 1
so zreteľom na návrh Komisie 1 ,
1.1 The proposal from the Commission is welcomed and supported.
1.1 Výbor víta a podporuje návrh Komisie.
Therefore, there is not much missing from the Commission's proposal.
V návrhu Komisie preto chýba len veľmi málo.
Fortunately this proposal has encountered resistance from the Member States.
Našťastie sa tento návrh stretol s odporom zo strany členských štátov.
Having regard to the proposal from the United Kingdom Government,
so zreteľom na návrh vlády Spojeného kráľovstva,
It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Constitution provides that it shall adopt acts on a proposal from the Commission.
Uznáša sa na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých ústava ustanovuje, že prijíma akty na návrh Komisie.
It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Treaties provide that it shall adopt acts on a proposal from the Commission.
Uznáša sa na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú, že prijíma akty na návrh Komisie.
It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Constitution provides that it shall adopt acts on a proposal from the Commission.
Uznáša sa na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých ústava ustanovuje, že prijíma akty na návrh Komisie.
the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.
Rada na návrh Komisie prijíma odporúčania.
4.3 Proposal for a directive on emissions from medium combustion plants
4.3 Návrh smernice o emisiách zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

 

Related searches: Will Send Proposal A Proposal - Proposal Proposal - Proposal - Request For Proposal - Research Proposal - Proposal For - Project Proposal - Business Proposal - Draft Proposal - Commercial Proposal -