Translation of "reference design" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Design - translation : Reference - translation : Reference design - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Development (GTN NTN All) is related to all phases prior to serial production, such as design, design research, design analyses, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.
Vývoj (GTN NTN A11) sa vzťahuje na všetky fázy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, návrhové údaje, proces premeny návrhových údajov na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.
Interior design and other specialty design services
Služby poskytovania úverových informácií
Interior Design and other Specialty Design Services
Tieto služby nezahŕňajú online informácie a alebo spracovanie údajov (vrátane spracovania transakcií) (časť CPC 843), ktoré možno nájsť v časti 6.B.
Interior Design and other Specialty Design Services
Rozmnožovacie služby
Interior design and other specialty design services
Neviazané pre distribúciu alkoholických nápojov.
Interior Design and other Specialty Design Services
C. Služby turistických sprievodcov
Interior design and other specialty design services
Pomocné služby súvisiace s potrubnou prepravou palív možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 13.C.
Interior design and other specialty design services
(Služby týkajúce sa manipulácie s poštovými zásielkami pre adresátov miesta určenia doma aj v zahraničí, podľa nasledujúceho zoznamu pododvetví
Design
Návrh
Design
Návrh
DESIGN
DIZAJN
Design
Dizajn
We did a design competition, selected a design team.
Usporiadali sme dizajnovú súťaž a vybrali dizajnový tím.
Design phase
Fáza plánovania
Energy design
Energy design
UI Design
Návrh rozhrania
Design View
Vývojový pohľad
Form Design
Návrh
Report Design
Návrh
Design object
Vytvoriť objekt
Design Table
Navrhnúť tabuľku
Airport design
Koncepcia letísk
Airspace design
Navrhovanie vzdušného priestoru
DESIGN INFORMATION
KONŠTRUKČNÉ INFORMÁCIE
Design services
RAKÚSKO
design rights
Spoločnosti vyrábajúce tovary podliehajúce udeleniu licencie z dôvodu ochrany verejného zdravia, bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti musia byť zriadené ako právnické osoby Kazašskej republiky.
design services
služby v oblasti kozmetických technológií
design rights
práva z dizajnu
Design principles
Zásady poňatia
design rights,
práva na dizajn,
technical design specifications (logical design of the software) and documentation 11 .
11 pre špecifikácie súvisiace s technickou koncepciou (logická koncepcia softvéru) a s dokumentáciou.
a general product design along the lines of Universal Design and Design for All 30 with readable and comprehensible instructions
všeobecné vytváranie produktov podľa zásady univerzálneho návrhu alebo návrhu pre všetkých 30, vrátane dobre čitateľných a zrozumiteľných informácií o používaní
a general product design along the lines of Universal Design and Design for All 31 with readable and comprehensible instructions
všeobecné vytváranie produktov podľa zásady univerzálneho návrhu alebo návrhu pre všetkých 31, vrátane dobre čitateľných a zrozumiteľných informácií o používaní
a general product design along the lines of Universal Design and Design for All 32 with readable and comprehensible instructions
všeobecné vytváranie produktov podľa zásady univerzálneho návrhu alebo návrhu pre všetkých 32, vrátane dobre čitateľných a zrozumiteľných informácií o používaní
Chapter 2 Design
KAPITOLA 2 NÁVRH BANKOVIEK

 

Related searches: In Reference To Reference - Reference Design - Design Reference - Reference Design Kit - Hardware Reference Design - Solutions Reference Network Design - Reference Architecture Design - Reference Design Board - Reference Design Library - Design Reference Year -