Translation of "suggestion" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Suggestion - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Suggestion List
Zoznam návrhov
Capital suggestion.
Skvelý nápad.
Posthypnotic suggestion.
Posthypnotické návrhy.
About this suggestion, you working for me.... it was your suggestion, not mine.
Pokiaľ ide o ten návrh pre mňa pracovať... Bol to váš návrh, nie môj.
Well, here's my suggestion.
Mám pre vás návrh.
I have a suggestion.
Mám návrh.
And for the thoughtful suggestion.
A tiež za návrh.
Oh. he's got another suggestion.
A, on má nový návrh.
I am making the suggestion!
Ja tu rozhodujem!
Can I make a suggestion?
Môžem niečo navrhnúť?
Enable suggestion lists in written practice.
Povoliť zoznam nápovedy
But he did have one suggestion.
Mal však jeden návrh.
If I may make a suggestion...
Hej, v nedeľu som vás nevidel v kostole.
We are highly open to suggestion.
Sme otvorení podnetom.
Suggestion for a regional Placement Office
11.12. novembra 2003 Brusel, Belgicko
It is a very worthwhile suggestion.
Je to veľmi užitočný návrh.
Mr President, I have a suggestion.
Pán predsedajúci, mám návrh.
An excellent suggestion, Captain Roberts, excellent.
Výborný návrh, kapitán Roberts, výborný.
l have just one small suggestion.
Mám len jeden malý návrh.
I'd be grateful for any suggestion.
Budem rád za každý návrh.
Use default directories for groups as suggestion
Použiť štandardné adresáre pre skupiny ako návrh
There's no suggestion of a relationship there.
Nie je tam žiaden náznak vzájomného vzťahu.
If I might make a suggestion, sir?
Ak by som mohol niečo navrhnúť, pane?
Madam President, here is a practical suggestion.
Pani predsedajúca, mám praktický návrh.
There is no suggestion of cowardice, sir!
V tom nebol ani náznak zbabelosti, pane!
I told the boss it was your suggestion.
Povedal som váš nápad šéfovi.
I consider the suggestion a very valuable one, sir.
Považujem návrh veľmi cenný, pane.
Let them seize Mr Zapatero's suggestion with both hands.
Mali by všetkými desiatimi vziať návrhy pána Zapatera.
I appeal to manufacturers to respond to our suggestion.
Vyzývam výrobcov, aby reagovali na náš návrh.
It was a little suggestion I wanted to make.
Bol to malý návrh, ktorý som chcel predniesť.
My suggestion is that you pursue it no further.
Môj návrh je, že ho už nebudete ďalej hľadať.
Presently he got rather interested and suddenly made a suggestion.
V súčasnej dobe má skôr záujem a Zrazu sa návrh.
If I might make a suggestion, sir! It was Jeeves.
Ak by som mohol niečo navrhnúť, pane! Bolo to Jeeves.
If I may make the suggestion fifty dollars. Fifty dollars?
Ak môžem urobiť návrh Päťdesiat dolárov. Päťdesiat dolárov?
I will simply pocket the suggestion and pass it on.
Jednoducho prijmem návrh a budem o ňom informovať.

 

Related searches: Suggestion - Suggestion For - Make A Suggestion - Suggestion Box - My Suggestion - Your Suggestion - Suggestion Scheme - Appointment Suggestion - Serving Suggestion - Thank You For Your Suggestion -