Translation of "contractual legal" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Contractual - translation : Contractual legal - translation : Legal - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

breach legal or contractual obligations on confidentiality of information
negativno vplivala na diplomatske odnose,
This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non contractual liability).
Ta odgovornost se lahko predpiše v sporazumu (pogodbena odgovornost) ali s pravno normo (nepogodbena odgovornost)
This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non contractual liability).
Razvrstitev teh podatkov je označena z razvrstitvenimi oznakami.
This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non contractual liability)
Te podatke pogodbenici razvrstita v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi in jih zavarujeta pred vsako izgubo zaupnosti, integritete ali razpoložljivosti
(i) he has fulfilled his contractual and legal obligations and
(i) izpolnjuje svoje pogodbene in zakonske obveznosti in
It is appropriate that CEPOL be given the legal and contractual capacity available to legal persons.
Primerno je, da CEPOL dobi pravno in poslovno sposobnost, ki jo imajo pravne osebe.
Financial and contractual matters and legal affairs Denis SALORD 32(0)2 29 56047
Finančne in pogodbene zadeve ter pravne zadeve Denis SALORD 32(0)2 29 56047
CEPOL shall enjoy in each Member State the most extensive legal and contractual capacity available to legal persons under that State's law.
CEPOL ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja teh držav.
The legal relationship between the Eurosystem and its counterparties is established in appropriate contractual or regulatory arrangements .
Pravno razmerje med Evrosistemom in njegovimi nasprotnimi strankami se vzpostavi na podlagi ustreznih pogodb ali javnopravnih ureditev .
The legal relationship between the Eurosystem and its counterparties is established in appropriate contractual or regulatory arrangements .
Pravno razmerje med Eurosistemom in njegovimi nasprotnimi strankami se vzpostavi na podlagi ustreznih pogodbenih ali zakonskih ureditev .
The legal relationship between the Eurosystem and its counterparties is established in appropriate contractual or regulatory arrangements.
Pravno razmerje med Eurosistemom in njegovimi nasprotnimi strankami se vzpostavi na podlagi ustreznih pogodbenih ali zakonskih ureditev.
Employers need security just as much as employees, particularly legal security in their contractual relations with personnel.
Tako kot delojemalci tudi delodajalci potrebujejo varnost, zlasti pravno varnost v pogodbenih odnosih z osebjem.
Consequently, an individual cannot rely on the decision in the context of legal proceedings against another individual concerning contractual liability.
Glede tega na podlagi okoliščine, da taka klavzula od takrat, ko začne veljati, tem državam nalaga obveznost opustitve, posledica česar je, da na tem področju v določeni meri omejuje njihov manevrski prostor, ni mogoče ugotoviti, da bi to vplivalo na njihovo suverenost na področju politike priseljevanja.
(c) have the operational and legal means to apply the administrative, contractual and financial management rules laid down at Union level
(c) ima operativna in pravna sredstva za uporabo pravil administrativnega, pogodbenega in finančnega upravljanja, določenih na ravni Unije
When our economic interdependency is underpinned with legal and contractual measures in this way, we will be able to make progress.
Ko bo naša gospodarska medsebojna odvisnost na tak način podprta s pravnimi in pogodbenimi ukrepi, bomo lahko napredovali.
(c) contractual matters.
(c) pogodbena vprašanja.
Model contractual clauses
vzorčne pogodbene klavzule
Model contractual clauses
Vzorčne pogodbene klavzule
Contractual service suppliers
fizične osebe, ki vstopajo na ozemlje druge pogodbenice, imajo
Contractual service suppliers
Ponudniki pogodbenih storitev
For contractual relationships concluded with partners located outside the monetary union, for legal reasons, a Euroclause should be included into existing contracts.
Pragovne vrednosti pri nanイnihinformacijskihsistemihse pogosto uporabljajo pragovne vrednosti, ki znotraj sistema spro ijo doloイene postopke.
Admittedly I do see the need to include in the legal frameworks the matter of performance of external competencies in the area which includes the specific law of contractual and non contractual obligations, and also of matrimonial matters.
Vsekakor se mi zdi potrebno, da se v pravne okvire vključi izvajanje zunanjih pristojnosti na področju, ki vključuje poseben zakon o pogodbenih in nepogodbenih obligacijskih razmerjih, in tudi zakonske spore.
Invalidity of contractual provisions
Neveljavnost pogodbenih določb
Invalidity of contractual provisions
Neveljavnost pogodbenih določil
Standard contractual pre retirement
Običajna predčasna pogodbena upokojitev (s polnim delovnim časom)
LIMITS OF CONTRACTUAL FREEDOM
OMEJITVE POGODBENE SVOBODE
Nullity of contractual stipulations
Ničnost pogodbenih določil
CSS Contractual Service Suppliers
Tehnologi
The contractual arrangements shall
Pogodbeni dogovor
1.5 The EESC recalls that retail markets and retail contractual relationships are, by nature, national with differing legal, economic, political and cultural characteristics.
1.5 EESO opozarja, da imajo trgi za trgovino in distribucijo in pogodbena razmerja na teh trgih svoje nacionalne lastnosti in se razlikujejo po pravnih, gospodarskih, političnih in kulturnih značilnostih.
1.6 The EESC recalls that retail markets and retail contractual relationships are, by nature, national with differing legal, economic, political and cultural characteristics.
1.6 EESO opozarja, da imajo trgi za trgovino in distribucijo in pogodbena razmerja na teh trgih svoje nacionalne lastnosti in se razlikujejo po pravnih, gospodarskih, političnih in kulturnih značilnostih.
4.3.5 The EESC recalls that retail markets and retail contractual relationships are, by nature, national with differing legal, economic, political and cultural characteristics.
4.3.5 EESO opozarja, da imajo trgi za trgovino in distribucijo in pogodbena razmerja na teh trgih svoje nacionalne lastnosti in se razlikujejo po pravnih, gospodarskih, političnih in kulturnih značilnostih.
According to the Directive, a late payment interest may be charged when the payment is not made within the contractual or legal deadline.
V skladu z Direktivo se lahko zaračunajo zamudne obresti, če plačilo ni izvedeno v pogodbenem ali zakonskem plačilnem roku.
The pre contractual information package should include comprehensive information to consumers on how the claims representative system works and on legal expenses insurance.
Paket predpogodbenih informacij bi moral vključevati celovite informacije za potrošnike o tem, kako deluje sistem pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov, in o zavarovanju stroškov postopka.
A distinction would have to be drawn here between contractual liability and extra contractual liability.
Treba je tudi razlikovati med pogodbeno in izvenpogodbeno odgovornostjo.

 

Related searches: For Contractual, Quasi-contractual, Tortious Or Other Legal - Contractual And Non-contractual Liability - Contractual Or Non-contractual In Nature - Contractual Or Non-contractual - Contractual Or Pre-contractual Obligations - Contractual Or Pre-contractual - Contractual Or Non-contractual Obligations - Contractual And Non-contractual Claims - Contractual Rights Or Contractual Obligations - Contractual And Non-contractual -