Translation of "department for education" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Department - translation : Department for education - translation : Education - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Flemish Department for Education and Training Curriculum Division
Flamski oddelek za izobraževanje in usposabljanje oddelek za kurikul
PASHENKO, MARIA RAFELOVNA, Head of Department for Education, Tiraspol.
PAŠENKO, MARIA RAFELOVNA, vodja oddelka za šolstvo, Tiraspol.
Department of Education and Science
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
Department of Education and Science Curricular Framework for Early Learning Quality Framework for Early Years Education
Ministrstvo za delo in socialne službe (za otroke od rojstva do 3. leta)Ministrstvo za izobraževanje in kulturo (za otroke od 3. do 5. leta)
The ministry of education, a ministry department or commission
Ministrstvo za šolstvo, sektor ali komisija ministrstva
PASHCHENKO, Maria Rafailovna, Head of Department of Education, Tiraspol.
PAŠČENKO, Maria Rafailovna, vodja oddelka z izobraževanje v Tiraspolu.
By the Department for the Coordination of Pre university Education Training Firms ROCT (www.roct.ro).
Oddelek za usklajevanje preduniverzitetnega izobraževanja z učnimi podjetji ROCT (www.roct.ro).
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports)
Immigratie en Naturalisatiedienst (služba za priseljevanje in naturalizacijo)
Currently the Department of Education is leading on the development of a 06 strategy which will link education and care to improve outcomes for children.
Preglednica 4 Otroci, vpisani v vrtce, po dopolnjenih letih starosti, Slovenija od leta 2002 do 2006
The Department of Education and Science funded an inservice course for women who were interested in progressing to management positions in education Women into Educational Management.
Ministrstvo za šolstvo in znanost financira izpopolnjevalni program za ženske, ki želijo napredovati na vodstvene položaje v šolstvu program ima naslov Ženske v izobraževalne uprave.
For example, the Autonomous Community of Andalusia organises its system of inservice teacher education around the Consejería de Educación y Ciencia (Department of Education and Science).
V različnih avtonomnih pokrajinah evalvacijo opravljajo različni organi.
Eurydice Unit Equivalence and Information Centre International Relations Department Ministry of Education and Science 2A, Kniaz Dondukov Bld 1000 Sofia Contribution of the Unit Rossitza Velinova expert Svetomira Kaloyanova (State Policy in Higher Education Department of the Ministry of Education and Science)
Eurydice Unit Equivalence and Information Centre International Relations Department Ministry of Education and Science2A, Kniaz Dondukov Bld1000 So a Prispevek Rossitza Velinova strokovnjak Svetomira Kaloyanova (državna politika oddelka za visoko šolstvo ministrstva za šolstvo in znanost)
Department for Transport (DfT)
Oddelek za promet (DfT)
Department for Social Development
Udeležba otrok v predšolskih institucijah ni obvezna.
Department for Trade Policy
LV V prednaložbeni fazi je najdaljše bivanje omejeno na 90 dni v katerem koli šestmesečnem obdobju.
There is a clear division between child care and education. Child care is the responsibility of the agency Kind en Gezin which falls under the authority of the Minister for Welfare, while the Education Department, headed by the Flemish Minister for Education and Training, is responsible for nearly all aspects of education policy.
Koncept vzgojnega partnerstva , v katerem je poudarjena vloga skrbnikov, je eno izmed poglavitnih načel v predšolski vzgoji in varstvu zagotavlja, da so skrbniki in vzgojno osebje z dialogom, zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem predani otrokovemu odraščanju, razvoju in učenju.
Maija Bundule is the Head of the Science Division of the Department of Higher Education and Science at the Latvian Ministry of Education and Science.
Maija Bundule je vodja Enote za znanosti pri Oddelku za visoko šolstvo inznanost na latvijskem Ministrstvu za šolstvo in znanost. Dr.
United Kingdom (NIR) The Department of Education takes advice on accreditation matters from the inspectorate as appropriate.
Združeno kraljestvo (Severna Irska) Inšpektorat ustrezno svetuje ministrstvu za šolstvo glede akreditacije.
Department for Work and Pensions
Vrtci so celodnevni, poldnevni in tedenski.
Department for Employment and Learning
Sistem deluje na dveh ravneh državni in občinski.
MUGEJU, for justice department employees.
Prisilna upokojitev upravičenec je dopolnil zakonsko določeno starost za prisilno upokojitev.
DFID Department for International Development
DFID Oddelek za mednarodni razvoj
Eurydice Unit Planning and Development Department Education Division Ministry of Education, Youth and Employment Floriana CMR 02 Contribution of the Unit Raymond Camilleri (coordination) external expert Alfred Mallia (Director Operations, Education Division, Ministry of Education, Youth and Employment)
Eurydice Unit Planning and Development Department Education Division Ministry of Education, Youth and Employment Floriana CMR 02Prispevek enote Raymond Camilleri (koordinacija) zunanji strokovni sodelavec Alfred Mallia (izvršni direktor, oddelek za izobraževanje, ministrstvo za šolstvo, mladino in zaposlovanje)
They were the Department of the Treasury, Department of Administration, Department of Meals, Department of the Honored Doctor, Department of Amdo, Department of Orlog and the Department of Khuukhen Noyon.
Tam je bil oznanjevalec, učitelj množicam , posvečen v visokega lamo Wensa Brulgu Luvsandanzanjamts in dobil ime Luvsandambiijaltsan ( Blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan ).
Eurydice Unit Department of Education and Science International Section Marlborough Street Dublin 1 Contribution of the Unit Joint responsibility
Eurydice Unit SA Archimedes Koidula 13A10125 Tallinn Prispevek enote strokovnjakinja Heda Kala (Ministrvo za izobraževanje in raziskovalno delo)ÉIRE IRELANDEurydice Unit Department of Education and Science International Section Marlborough Street Dublin 1Prispevek enote skupna odgovornost
Department for Children, Schools and Families
Med formalne ovire spadajo čakalni seznami, obvezna redna navzočnost in spoštovanje pravil o varstvu.
the government department responsible for fishing.
Evropsko komisijo, kjer je primerno, prek delegacije EU
In Ireland, information on the school system is available on the Department of Education and Science website in six languages.
Sposobnost posameznega učitelja, da uporablja spretnosti in gradivo, pridobljeno med usposabljanjem, je odvisna od stopnje zavezanosti celotne šole k medkulturnemu izobraževanju.
education for entrepreneurship, especially secondary education
izobraževanje za podjetništvo, predvsem v srednjem izobraževanju
Policy Department B is responsible for supporting
Naloga Tematskega sektorja B
Department for Transparency and Access to Documents
Služba za preglednost dostop do dokumentov
Department for Multilateral Trade Policy C2 11
Za trgovino na drobno s kurilnim oljem, plinom v jeklenkah, premogom in lesom brez obvez, razen za naročila po pošti, pri katerih ni pridržkov.
The Department for Regional Development (Northern Ireland)
za distribucijske cevovode in kable, vključno s pomožnimi deli
Vlaamse Eurydice Eenheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Hendrik Consciencegebouw 2 A 28 Koning Albert II laan 15 1210 Brussel Contribution of the Unit Marleen Deputter (Department of Education, Administration for Higher Education and Scientific Research)
Vlaamse Eurydice Eenheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Hendrik Consciencegebouw 2 A 28Koning Albert II laan 151210 Brussel Prispevek Marleen Deputter (oddelek za izobraževanje, administracijo visokega šolstva in znanstveno raziskovanje)
Department and the Administration and Finance Department.
ter upravnega in finančnega oddelka.
The Committee is funded by the European Social Fund,the Government of Thüringen and the Federal Department of Education and Research.
Center je bil ustanovljen leta 2001 z visokošolskimznanstvenim programom (HWP) z namenom, da dvignepovprečje žensk v študijskih programih naravoslovja intehnike.
Eurydice Unit Ministry of Education and Culture Kimonos and Thoukydidou 1434 Nicosia Contribution of the Unit Koula Afrodisi, Christiana Haperi expert Mary Koutselini (Associate Professor, Department of Education, University of Cyprus)
Christopher Bezzina Raymond Camilleri (usklajevanje)
Department
Oddelek
Department
Oddelek
Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.
Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje, London.
Department for Health, Social Services and Public Safety
Natančneje, namen je okrepitev sodelovanja med dnevno varstvenimi centri in primarnimi šolami.
Ministry of Finance (Department for International Cooperation Development)
Ministrstvo za finance (Oddelek za razvoj mednarodnega sodelovanja)
For you, sir, from the Yankee War Department.
Od Vojnega ministrstva.
Technical department responsible for carrying out the tests
Tehnična služba, odgovorna za opravljanje preskusov
(providing teacher education for preprimary and primary education)
(zazunanjo evalvacijovrste2)

 

Related searches: Department-by-department Basis - Managers At Department, Main Department And Top Management L - Department To Department - Department Of Education - Education Department - Department For Education - Department Of Education And Skills - Department For Education And Skills - Department Of Higher Education - Department Of Education And Science -