Translation of "department of education" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Department - translation : Department of education - translation : Education - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Department of Education and Science
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
PASHCHENKO, Maria Rafailovna, Head of Department of Education, Tiraspol.
PAŠČENKO, Maria Rafailovna, vodja oddelka z izobraževanje v Tiraspolu.
The ministry of education, a ministry department or commission
Ministrstvo za šolstvo, sektor ali komisija ministrstva
PASHENKO, MARIA RAFELOVNA, Head of Department for Education, Tiraspol.
PAŠENKO, MARIA RAFELOVNA, vodja oddelka za šolstvo, Tiraspol.
Flemish Department for Education and Training Curriculum Division
Flamski oddelek za izobraževanje in usposabljanje oddelek za kurikul
Department of Education and Science Curricular Framework for Early Learning Quality Framework for Early Years Education
Ministrstvo za delo in socialne službe (za otroke od rojstva do 3. leta)Ministrstvo za izobraževanje in kulturo (za otroke od 3. do 5. leta)
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports)
Immigratie en Naturalisatiedienst (služba za priseljevanje in naturalizacijo)
Eurydice Unit Equivalence and Information Centre International Relations Department Ministry of Education and Science 2A, Kniaz Dondukov Bld 1000 Sofia Contribution of the Unit Rossitza Velinova expert Svetomira Kaloyanova (State Policy in Higher Education Department of the Ministry of Education and Science)
Eurydice Unit Equivalence and Information Centre International Relations Department Ministry of Education and Science2A, Kniaz Dondukov Bld1000 So a Prispevek Rossitza Velinova strokovnjak Svetomira Kaloyanova (državna politika oddelka za visoko šolstvo ministrstva za šolstvo in znanost)
By the Department for the Coordination of Pre university Education Training Firms ROCT (www.roct.ro).
Oddelek za usklajevanje preduniverzitetnega izobraževanja z učnimi podjetji ROCT (www.roct.ro).
Maija Bundule is the Head of the Science Division of the Department of Higher Education and Science at the Latvian Ministry of Education and Science.
Maija Bundule je vodja Enote za znanosti pri Oddelku za visoko šolstvo inznanost na latvijskem Ministrstvu za šolstvo in znanost. Dr.
They were the Department of the Treasury, Department of Administration, Department of Meals, Department of the Honored Doctor, Department of Amdo, Department of Orlog and the Department of Khuukhen Noyon.
Tam je bil oznanjevalec, učitelj množicam , posvečen v visokega lamo Wensa Brulgu Luvsandanzanjamts in dobil ime Luvsandambiijaltsan ( Blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan ).
Currently the Department of Education is leading on the development of a 06 strategy which will link education and care to improve outcomes for children.
Preglednica 4 Otroci, vpisani v vrtce, po dopolnjenih letih starosti, Slovenija od leta 2002 do 2006
For example, the Autonomous Community of Andalusia organises its system of inservice teacher education around the Consejería de Educación y Ciencia (Department of Education and Science).
V različnih avtonomnih pokrajinah evalvacijo opravljajo različni organi.
Eurydice Unit Planning and Development Department Education Division Ministry of Education, Youth and Employment Floriana CMR 02 Contribution of the Unit Raymond Camilleri (coordination) external expert Alfred Mallia (Director Operations, Education Division, Ministry of Education, Youth and Employment)
Eurydice Unit Planning and Development Department Education Division Ministry of Education, Youth and Employment Floriana CMR 02Prispevek enote Raymond Camilleri (koordinacija) zunanji strokovni sodelavec Alfred Mallia (izvršni direktor, oddelek za izobraževanje, ministrstvo za šolstvo, mladino in zaposlovanje)
United Kingdom (NIR) The Department of Education takes advice on accreditation matters from the inspectorate as appropriate.
Združeno kraljestvo (Severna Irska) Inšpektorat ustrezno svetuje ministrstvu za šolstvo glede akreditacije.
Eurydice Unit Department of Education and Science International Section Marlborough Street Dublin 1 Contribution of the Unit Joint responsibility
Eurydice Unit SA Archimedes Koidula 13A10125 Tallinn Prispevek enote strokovnjakinja Heda Kala (Ministrvo za izobraževanje in raziskovalno delo)ÉIRE IRELANDEurydice Unit Department of Education and Science International Section Marlborough Street Dublin 1Prispevek enote skupna odgovornost
The Department of Education and Science funded an inservice course for women who were interested in progressing to management positions in education Women into Educational Management.
Ministrstvo za šolstvo in znanost financira izpopolnjevalni program za ženske, ki želijo napredovati na vodstvene položaje v šolstvu program ima naslov Ženske v izobraževalne uprave.
Eurydice Unit Ministry of Education and Culture Kimonos and Thoukydidou 1434 Nicosia Contribution of the Unit Koula Afrodisi, Christiana Haperi expert Mary Koutselini (Associate Professor, Department of Education, University of Cyprus)
Christopher Bezzina Raymond Camilleri (usklajevanje)
The Committee is funded by the European Social Fund,the Government of Thüringen and the Federal Department of Education and Research.
Center je bil ustanovljen leta 2001 z visokošolskimznanstvenim programom (HWP) z namenom, da dvignepovprečje žensk v študijskih programih naravoslovja intehnike.
In Ireland, information on the school system is available on the Department of Education and Science website in six languages.
Sposobnost posameznega učitelja, da uporablja spretnosti in gradivo, pridobljeno med usposabljanjem, je odvisna od stopnje zavezanosti celotne šole k medkulturnemu izobraževanju.
On 31 January 1989, he was promoted to the post of head of the Education Department of the Third Military District of Skopje.
Agencija je nastala iz Mednarodne zveze organizacij za uradno turistično promocijo ( International Union of Official Tourist Publicity Organizations , IUOTPO), ki je leta 1970 sprejela sklep o preoblikovanju v sedanjo obliko.
All of these efforts have resulted in a substantial increase in the quality of the education provided by the Air Traffic Control Department.
Vsa ta prizadevanja so privedla do občutnega zvišanja kakovosti izobraževanja, ki ga zagotavlja oddelek za kontrolo zračnega prometa.
Department of Transport
Oddelek za promet
Department of Commerce.
Ministrstvo za trgovino.
Department of Records?
Oddelku za knjiženje?
Department of Ardennes
Departma Ardennes
Department of Meuse
Departma Meuse
Department of Nord
Departma Nord
Eurydice Unit CIRIUS Fiolstræde 44 1171 København K Contribution of the Unit joint responsibility external support Morten Kronqvist Christensen and Charlotte Kazhel (Department of Primary, Lower Secondary and General Adult Education in the Ministry of Education)
Eurydice Unit CIRIUS Fiolstræde 441171 København KPrispevek enote skupna odgovornost zunanja podpora Morten Kronqvist Christensen in Charlotte Kazhel (oddelek za osnovno, nižje srednje izobraževanje in splošno izobraževanje za odrasle pri ministrstvu za šolstvo)
There is a clear division between child care and education. Child care is the responsibility of the agency Kind en Gezin which falls under the authority of the Minister for Welfare, while the Education Department, headed by the Flemish Minister for Education and Training, is responsible for nearly all aspects of education policy.
Koncept vzgojnega partnerstva , v katerem je poudarjena vloga skrbnikov, je eno izmed poglavitnih načel v predšolski vzgoji in varstvu zagotavlja, da so skrbniki in vzgojno osebje z dialogom, zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem predani otrokovemu odraščanju, razvoju in učenju.
Sean Haughey TD, Minister of State at the Department of Education, welcomed the participants as vital to both Ireland s and Europe s continued growth and development .
Udeležence je pozdravil državni sekretar na irskem ministrstvu za šolstvo Sean Haughey in dejal, da so mladi bistveni za nadaljnjo rast in razvoj tako Irske kot Evrope .
Department and the Administration and Finance Department.
ter upravnega in finančnega oddelka.
Department of Civil Aviation
Oddelek za civilno letalstvo
Department of Industrial Affairs
Département des Affaires industrielles
Department of Political Science
(professor asistent na oddelku za politične vede)
Department of Trade Policy
SK V primeru opravljanja storitve na ozemlju Slovaške se delovno dovoljenje, vključno s preverjanjem gospodarskih potreb, zahteva za obdobje, ki je daljše od sedmih dni v mesecu ali 30 dni v koledarskem letu.
Department of Foreign Trade,
Department of Foreign Trade
Department
Oddelek
Department
Oddelek
He later worked at the U.S. Department of Agriculture and the Census Department.
Deming je med 2. svetovno vojno izboljšal proizvodnjo v ZDA, čeprav je najbolj znan po svojem delu na Japonskem.
The Head of the Administration and Finance Department coordinates the overall work of the Department.
Vodja oddelka za upravo in finance usklajuje celotno delo oddelka.
Vlaamse Eurydice Eenheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Hendrik Consciencegebouw 2 A 28 Koning Albert II laan 15 1210 Brussel Contribution of the Unit Marleen Deputter (Department of Education, Administration for Higher Education and Scientific Research)
Vlaamse Eurydice Eenheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Hendrik Consciencegebouw 2 A 28Koning Albert II laan 151210 Brussel Prispevek Marleen Deputter (oddelek za izobraževanje, administracijo visokega šolstva in znanstveno raziskovanje)
The reduced payment promptedthe governmenttotakefurther action, such as providing equipmentforregional VET centres and allocating extra staff to the VET department of the Ministry of Education and Science.
Zmanjšano plačiloje vladospodbudilo k na daljnjemu ukrepanju,kotje bilazagotovitev opremezaregi onalnecentreza poklicnoizobraževanjein usposabljanjeter dodelitev dodatnih delavcev oddelku za poklicnoizobraževa njein usposabljanje na ministrstvu zašolstvoin znanost.
Director of the Treasury Department
Direktor Zakladni scaron kega oddelka
United States Department of Transportation.
Federal Aviation Administration.

 

Related searches: Department-by-department Basis - Managers At Department, Main Department And Top Management L - Department To Department - Department Of Education - Education Department - Department For Education - Department Of Education And Skills - Department For Education And Skills - Department Of Higher Education - Department Of Education And Science -