Translation of "develop empathy" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Develop - translation : Develop empathy - translation : Empathy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Empathy Internet Messaging
Hipno sporočanje Empathy
Where's your empathy?
Pokaži malo sočustvovanja.
Now something on empathy.
Zdaj pa še empatija.
Empathy is my main topic at the moment, of research. And empathy has two qualities
Empatija je trenutno v raziskavah glavna tema in ima na nek način dve lastnosti.
If those needs are met, we develop into people who are compassionate and cooperative and who have empathy for other people.
Če so naše potrebe zadovoljene, se razvijemo v sočutne ljudi, ki sodelujejo z drugimi in do drugih čutijo empatijo.
Our empathy is not enough.
Naše sočutje ni dovolj.
And consolation behavior (Laughter) it's empathy driven.
Tolažba je uravnavana s strani empatije.
And the other one is empathy and compassion.
Drugi dejavnik pa je empatija in sočutje.
Familiarity really is the gateway drug to empathy.
Spoznavanje vodi do empatije.
If you don't have any empathy you do well as an investor and so Wall Street breeds people who have no empathy.
Če ne čudijo empatije, bodo uspešni vlagatelji, saj tudi Wall Street vzgaja ljudi, ki nimajo empatije.
And the emotional part. Empathy has basically two channels
Empatija tako deluje na dveh kanalih.
So, I call them Gandhi neurons, or empathy neurons.
Zato te nevrone imenujem Gandhijevi nevroni ali nevroni vživetja.
Give insight and empathy into the experiences of others
Projekt zagotavlja prostor za izvajanje glasbe in sredstva za vključitev teh glasbenikov v lokalno glasbeno prizorišče.
Driven by the same empathy for the human condition.
Gledal je z druge perspektive, a še vedno ga je gnalo predvsem sočutje do stanja, v katerem se je znašel človek.
Humans yawn when others yawn. And it's related to empathy.
Človek zazeha, ko zazehajo drugi, kar je povezano z empatijo.
Sparking empathy had become the backbone of Self Evident Truths.
Ustvarjanje empatije je postala hrbtenica Samoumevne resnice.
So, here again you have neurons which are enrolled in empathy.
Spet gre za nevrone, ki se vživijo v situacijo druge osebe.
I want to ask you, to use some empathy right now.
Zdaj vas bom prosil, da uporabite malo empatije.
Empathy gap Power is defined as a possibility to influence others.
Socialna moč je sposobnost vplivanja ene osebe ali organizacijske skupine na drugo, tako da storijo nekaj, česar sicer ne bi.
Because the slightly brain damaged person has no empathy. That's the key.
To je ključ vsega.
As a result, I feel much empathy and involvement with that region.
Posledično čutim veliko vživetost in vključenost v to regijo.
And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have.
To je nekakšen telesni kanal čustvene empatije, ki jo imajo mnoge živali.
People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion.
Ljudje, ki imajo z empatijo težave, na primer avtistični otroci, se zehanja ne nalezejo.
The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
Sramu ne doživljajo samo ljudje, ki nimajo sposobnosti človeške empatije ali povezanosti.
And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at.
Zato je povezana z empatijo in takšne odzive proučujemo.
By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
S takim ravnanjem izkazujemo svojo enotnost in empatijo ob naravnih nesrečah.
If you put the same amount in a Petri dish and douse it with empathy, it can't survive.
Če bi sram prelili s sočutjem, ne bi mogel preživeti.
So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom.
Torej sinhronizacija, ki je del celotnega mehanizma empatije, je v živalskem kraljsetvu prisotna že zelo dolgo.
Following the industrial era we are entering a conceptual era where values, meaning and empathy will come to the fore.
Po industrijski stopamo v konceptualno dobo, ko v ospredje stopajo vrednote, pomen, empatija.
And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy, and that is universal in the mammals, basically.
Povezana je tudi s celotnim telesnim kanalom sinhronizacije, ki tvori osnovo empatije in je praktično prisoten pri vseh sesalcih.
We're pretty sure that the only people who don't experience shame are people who have no capacity for connection or empathy.
Edini ljudje, ki ne občutijo sramu so ljudje, ki nimajo zmožnosti za povezanost in empatijo.
In conclusion I would like to thank Mrs Castex for her important report which contains a great deal of female empathy.
Na koncu se zahvaljujem gospe Castex za njeno pomembno poročilo, v katerem je veliko ženske empatije.
This will lead us to extend our empathy to others, so that we can identify with their suffering and their families' suffering.
To nas bo vodilo k razširitvi sočutja do drugih, tako da se bomo lahko res poistovetili z njihovim trpljenjem in trpljenjem njihovih družin.
We should always defend our values and interests, but we should also show empathy and respect for the aspirations and interests of Russia.
Vedno moramo braniti svoje vrednote in interese, vendar pa moramo pokazati tudi razumevanje in spoštovanje za težnje in interese Rusije.
develop
razvoj
That's why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy.
Zato imajo ljudje doma rajši sesalce namesto želv, kač ali česa podobnega, ki niso zmožni tovrstne empatije.
Another region we identified was the temporo parietal junction which is here above your ear, it's important for perspective taking and empathy and compassion.
Še ena regija je bil temporoparietalni stik, ki je nad vašim ušesom, in je pomembna za perspektivo, empatijo in sočutje.
If we're going to find our way back to each other, we have to understand and know empathy, because empathy's the antidote to shame.
Če se želimo vrniti drug k drugemu, moramo razumeti in poznati sočutje, ker je sočutje zdravilo za sram.
Solidarity, freedom, empathy, toleration, dialogue all of these values look somewhat different if we look at them from the perspective of experiences with totalitarianism.
Solidarnost, svoboda, empatija, strpnost, dialog vsaki od teh vrednot se pomen nekoliko spremeni, če jo opazujemo z vidika izkušnje s totalitarizmom.
Therefore, we should first be looking to help people in Europe while, at the same time, also expressing our empathy with the refugees, of course.
Zato si moramo najprej prizadevati za pomoč ljudem v Evropi, obenem pa seveda izraziti tudi svoje sočutje do beguncev.
RESEARCH DEVELOP .
RAČ .
Develop this.
Razvijte.
Actually, the way to study empathy in human children is to instruct a family member to act distressed, and then to see what young children do.
Pri človeških otrocih empatijo proučujemo s pomočjo družinskih članov, ki hlinijo žalost in potem opazujemo odziv otrok.
Doing this enables that person to avoid feeling a sense of guilt and it can prevent him or her from developing remorse or empathy for others.
Pri zanikanju dejstev oseba navadno laže zato, da bi se izognila dejstvom, ki bi lahko bila boleča zanje ali za druge.
Develop technical standards
Razvoj tehničnih standardov

 

Related searches: Develop Empathy - Develop Empathy For - Develop Empathy With - Empathy - Empathy For - Empathy With - Show Empathy - Feel Empathy - Lack Of Empathy - Have Empathy -