Translation of "developed model" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Developed - translation : Developed model - translation : Model - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Based on this experience and on the model developed for the operation of REACH, a staff model has been developed for the operation of the activities related to biocides.
Na podlagi teh izkušenj in modela, razvitega za izvajanje Uredbe REACH, je bil razvit model osebja za izvajanje dejavnosti, povezanih z biocidi.
The Model 300C was produced and further developed by Schweizer after 1983.
Pridno se uči, pobožno moli in se veselo igraj.
For the assessment of the economic impact, a detailed economic model has been developed.
Za oceno gospodarskega učinka je bil razvit podroben ekonomski model.
The market economy model developed in Europe over the decades should make us proud.
Morali bi biti ponosni na model tržnega gospodarstva, ki se je v zadnjih desetletjih razvil v Evropi.
The validation shall be conducted when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
Ovrednotenje se izvede ob začetku uporabe modelov in ob vseh večjih spremembah notranjih modelov.
Hughes Helicopters also developed the Model 369 as a civilian helicopter, the Hughes Model 500, currently produced by MD Helicopters as the MD 500.
5. decembra 2013 je na sedež selektorja stopil Magnus Pehrsson.
A new, ambitious model EU investment agreement should be developed in close coordination with Member States.
V tesnem sodelovanju z državami članicami bi bilo treba sestaviti nov ambiciozen vzorčen sporazum o naložbah EU.
The city is the namesake for the Nice model, which was developed at the observatory in 2005.
Siddharta ima več pomenov Siddharta je rojstno ime zgodovinskega in verskega lika Gautame Bude.
The clearance model developed showed that body weight, gender, age, and serum creatinine were the main covariates.
Razviti model očistka je pokazal, da so glavne
The clearance model developed showed that body weight, gender, age, and serum creatinine were the main covariates.
Razviti model očistka je pokazal, da so glavne sospremenljivke telesna masa, spol, starost in serumski kreatinin.
We need to ensure that the younger generation can benefit from the social model we have developed.
Mladi generaciji moramo zagotoviti, da bo lahko izkoristila socialni model, ki smo ga razvili.
A stretched version of the King Air was later developed and designated the Model 200 Super King Air .
Beechcraft 1900 se je začel leta 1949 z Beechcraft Model 50 Twin Bonanza batnim dvomotornim 5 sedežnim propelerskim letalom za Ameriško kopensko vojsko.
One study developed a decision tree model of interpreting a series of fMRI scans taken during various activities.
There are several potential biomarkers, including Brain Derived Neurotrophic Factor and various functional MRI techniques.
For the purposes of point (d), the model shall be developed or approved independently of the front office.
Za namene točke (d) se model razvije ali odobri neodvisno od trgovalne enote.
A new generation of public private partnerships can be developed as a model for promoting the dissemination of knowledge.
Nova generacija javno zasebnega partnerstva se lahko razvije kot model za spodbujanje razširjanja znanja.
Fair trade labels represent a model to follow here, and these should now be further developed with EU support.
Pravične tržne oznake predstavljajo model, ki mu je treba slediti, in te je zdaj treba še bolj razviti s podporo EU.
It is a highly developed country which acts as a model for the entire region of South East Asia.
Je zelo razvita država, ki predstavlja vzor za celotno regijo jugovzhodne Azije.
model , a state of the art dynamic stochastic general equilibrium model for the euro area , was further developed and will soon face its first tests with regard to forecast performance .
Kar zadeva napovedovanje in modeliranje , sta se leta 2006 izvajali dve pomembni raziskovalni dejavnosti . Prvič , nadaljeval se je razvoj novega makroekonometričnega modela za celotno euroobmočje najsodobnejšega dinamičnega stohastičnega modela splošnega ravnotežja za euroobmočje , ki bo kmalu postal predmet prvih testiranj v zvezi z uspešnostjo napovedovanja .
A coherent model of European rail traffic flows, which couldinform overall policy as well asspecific projectselection, has yetto be developed.
Koherenten modelevropskihželezniških prometnih tokov, nakaterem bitemeljilasplošna politikainizbor posameznih projektov,še ni bilrazvit.
The two pillar model that was introduced for private and public television and audiovisual media services has developed very well.
Dvostebrni model, ki je bil uveden za zasebne in javne televizije ter avdiovizualne medijske storitve, se je zelo dobro razvil.
If, however, Member States should opt for the model developed by the Commission, they can now count on simplified procedures.
Če se bodo države članice odločile za model, ki ga je razvila Komisija, lahko zdaj računajo na poenostavljene postopke.
The Walther P88 is a semiautomatic pistol developed by the Walther company of Germany in 1988, hence the model name P88.
Vzhodna Azija.
1.5 The EESC believes that a new model of governance should be developed, with the involvement of economic and social partners.
1.5 EESO meni, da bi bilo treba v sodelovanju z gospodarskimi in družbenimi akterji razviti nov model upravljanja.
2.1.2.1 The analysis of the European Social Model has to start with the value systems as developed in the European countries.
2.1.2.1 Analiza evropskega socialnega modela se mora začeti s sistemi vrednot, ki so se razvili v evropskih državah.
2.1.2.1 The analysis of the European Social Model has to start with the value systems as developed in the European countries.
2.1.2.1 Analiza evropskega socialnega modela se mora začeti s sistemi vrednot, kot so se razvili v evropskih državah.
Model clauses could be developed and the consequences of their use in IGAs for the assessment process by the Commission be specified.
Lahko bi se pripravile vzorčne klavzule in določile posledice njihove uporabe v medvladnih sporazumih za postopek ocene s strani Komisije.
An econometric model was used to show how competitiveness varies between regions and, from this, the Competitiveness Map of Turkey was developed.
Strategija osredotočenja programa RCOP Zemljevid konkurenčnosti n u l l
There is the European social model, which has developed a very comprehensive system of social protection, and this is a substantial change.
Imamo evropski socialni model, ki je razvil zelo celovit sistem socialnega varstva in to je znatna sprememba.
Notably the ECN Model Leniency Programme (MLP), developed in the ECN, provides Member States NCAs with a cohesive set of model rules and procedures from which they are able to draw inspiration when drafting national measures.
Predvsem vzorčni program prizanesljivosti (Model Leniency Programme, MLP), ki ga je razvila ECN, državam članicam in nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco, daje povezan sveženj vzorčnih pravil in postopkov, iz katerih lahko črpajo zamisli za pripravo nacionalnih ukrepov.
The success of the Grameen microfinance model inspired similar efforts in about 100 developing countries and even in developed countries including the United States.
Za jamstvo njihovega vračila banka uporablja sistem solidarnostnih skupin.
(10) A national independent accreditation agency is being set up and a new quality targeting financing model is being developed for Latvia's higher education.
(9) Za latvijsko visoko šolstvo se vzpostavlja nacionalna neodvisna akreditacijska agencija in razvija nov model financiranja, ki nagrajuje kakovost.
Considering that RSFF is a model example to be further developed and intensified, the IEG made 10 recommendations that can be regrouped as follows
Ker je RSFF model, ki ga je treba še naprej razvijati in okrepiti, je skupina neodvisnih strokovnjakov oblikovala 10 priporočil, ki jih lahko strnemo v naslednje
Minor changes to the internal model shall not be subject to prior supervisory approval, insofar as they are developed in accordance with the policy.
Manjše spremembe notranjega modela niso predmet predhodne nadzorne odobritve, pod pogojem da so uvedene v skladu s politiko.
Perhaps the Commission should consider how this Open Access model could be developed and regulated in Europe, taking care not to distort normal competition.
Morda bi morala Komisija razmisliti o tem, kako bi lahko takšen model odprtega dostopa oblikovali in urejali v Evropi, ne da bi pri tem izkrivljali običajno konkurenco.
The Commission will help stakeholders capitalise on existing experience and support the exchange of information, in particular on model schemes developed through Community programmes.
Komisija bo zainteresiranim udeležencem pomagala izkoristiti obstoječe izkušnje ter bo podprla izmenjavo informacij, zlasti o vzorčnih shemah, ki so bile razvite znotraj programov Skupnosti.
We have an economic model that has been developed for 1 billion people in the middle classes of the United States, Japan and Europe.
Uporabljamo gospodarski model, ki je bil oblikovan za 1 milijardo ljudi srednjih razredov Združenih držav Amerike, Japonske in Evrope.
The EMCDDA, in close collaboration with national experts, has developed a set of core items for use in adult surveys (the European Model Questionnaire EMQ).
informacij je na spletnem mestu Centra). Za šolsko mladino sta stopnji za razširjenost uporabe kadar koli v življenju in v zadnjem letu podobni, saj je uporaba prepovedanih drog pred 15. letom redka.
Finally, a reflection should start on possible ways to change, in the longer term, the whole EU model of managing legal, and particularly labour migration, including possibly by taking inspiration from successful models developed by other developed countries.
Nenazadnje bi bilo treba začeti razmislek o možnostih za dolgoročno spremembo celotnega modela EU za upravljanje zakonitih migracij, zlasti delovnih migracij, med drugim morda z zgledovanjem pri uspešnih modelih, ki so jih razvile druge razvite države.
Model?
Pozdravite ga.
(MODEL)
(VZOREC)
model
modela
Model?
Manekenka?
Model
Obrazec
Model
Vzorec
MODEL
VZOREC

 

Related searches: Developed Relationship - Developed Technique - Developed Technology - Developer - Developing - Developing World - Development - Developmental - Developmental Process - Developmental Stage