Translation of "entrepreneurship and innovation" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Entrepreneurship - translation : Entrepreneurship and innovation - translation : Innovation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

CIP Entrepreneurship and innovation
CIP Podjetništvo in inovacije
entrepreneurship and innovation culture
podjetništva in inovacijske kulture
Entrepreneurship and innovation culture
Podjetništvo in inovacijska kultura
Facilitate innovation and promote entrepreneurship
Pospeševanje inovacij in spodbujanje podjetništva
the Entrepreneurship and Innovation Programme
Program za podjetništvo in inovativnost
The Entrepreneurship and Innovation Programme
Program za podjetništvo in inovativnost
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovativnost
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije Program za podjetništvo in ino vacije
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije Program za podjetništvo in inovacije
4.4 The Entrepreneurship and Innovation programme
4.4 Program za podjetniške pobude in inovativnost
Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship
Konkurenčnost, industrijska politika, inovacije in podjetništvo
Encourage women's entrepreneurship, innovation and creativity.
spodbujati podjetništvo, inovacije in ustvarjalnost med ženskami
COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
KONKURENČNOST, INDUSTRIJ SKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
COMPETITIVENESS, INDUS TRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
KONKURENČNOST, INDUSTRIJ SKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
Entrepreneurship and Innovation Programme support measures
Podporni ukrepi za Program za podjetništvo in inovativnost
The Entrepreneurship and Innovation Programme in support of enterprise, particularly SMEs, entrepreneurship, innovation, including eco innovation and industrial competitiveness is hereby established.
Ustanovi se Program za podjetništvo in inovativnost v podporo podjetjem, zlasti MSP, podjetništvu, inovativnosti, vključno z eko inovacijami, in industrijski konkurenčnosti.
2.6 The purpose of the Entrepreneurship and Innovation programme is to create a framework for entrepreneurship, innovation and competitiveness.
2.6 Program za podjetniške pobude in inovativnost naj bi tvoril okvir za ukrepe v korist podjetniških pobud, inovativnosti in konkurenčnosti.
SUPPORTING INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND THE KNOWLEDGE ECONOMY
PODPORA INOVACIJI, PODJETNIŠKI MISELNOSTI IN EKONOMIJI ZNANJA
SUPPORTING INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND THE KNOWLEDGE ECONOMY
PODPORA INOVACIJI, PODJETNIŠKEMU DUHU IN EKONOMIJI ZNANJA
A programme in support of enterprise and SMEs, entrepreneurship, innovation and industrial competitiveness, (hereinafter the Entrepreneurship and Innovation Programme ), is hereby established.
Ustanavlja se program za podporo podjetij in MSP, podjetništva, inovativnosti in industrijske konkurenčnosti, (v nadaljnjem besedilu Program za podjetništvo in inovativnost ).
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme Expenditure on administrative management
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovacije Odhodki za upravno poslovodenje
a business approach based on innovation and entrepreneurship
podjetniški duh, usmerjen v inovacije in podjetništvo,
Activity Activities Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship.
Dejavnosti konkurenčnost, industrijska politika, inovacije in podjetništvo.
Entrepreneurship and innovation often go hand in hand.
Podjetništvo in inovativnost gresta pogosto z roko v roki.
Supplementing the work on competitiveness, innovation and entrepreneurship
Dopolnitev dela v zvezi s konkurenčnostjo, inovacijami in podjetništvom
Research and technological development (R TD), innovation and entrepreneurship
Raziskave in tehnološki razvoj (R TR), inovacije in podjetništvo
Executive Agency for Competitiveness and Innovation Subsidy for the Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost Subvencija za Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovacije
Ensure social entrepreneurship and social innovation policies are connected
Zagotoviti povezanost socialnega podjetništva in politik na področju socialne inovativnosti
CHAPTER 02 02 COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
POGLAVJE 02 02 KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
2.1.1 Business incubators are centres for innovation and entrepreneurship activities.
2.1.1 Podjetniški inkubatorji so središča za inovacije in podjetniške dejavnosti.
2.2.2 the second priority is to encourage innovation and entrepreneurship
2.2.2 druga prednostna naloga je spodbujati inovacije in podjetništvo
encouraging innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy
spodbujati inovacije, podjetništvo in rast gospodarstva, temelječega na znanju
CHAPTER 02 02 COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (cont d)
POGLAVJE 02 02 KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO (nadaljevanje)
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
EU mora podpirati ustvarjalnost za več inovacij in podjetništva.
Action in relation to entrepreneurship and innovation culture may include
Ukrepi v zvezi s podjetništvom in inovativnostjo lahko vključujejo
The annual report on the Entrepreneurship and Innovation Programme shall clearly identify eco innovation activities.
V letnem poročilu posebnega programa za podjetništvo in inovacije se jasno opredelijo ekološko inovativne dejavnosti.
Other measures to stimulate research and innovation and entrepreneurship in SMEs
Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP
Finally, support to stimulate sector specific entrepreneurship and innovation is important.
Pomembna je tudi podpora za spodbujanje podjetništva in inovacij v tem sektorju.
Promoting entrepreneurship, innovation and the development of services boosts their attractiveness.
Pospeševanje podjetništva, inovativnosti in razvoja javnih služb povečuje njihovo privlačnost.
It is therefore appropriate to establish the Entrepreneurship and Innovation Programme.
Zato je primerno ustanoviti Program za podjetništvo in inovativnost.
Entrepreneurship takes its place in the new innovation policy
Podjetništvo se uveljavlja v novi inovacijski politiki
Extraordinary Group I meeting to discuss entrepreneurship and innovation (Porto) (Group I)
Izredna seja I. skupine na temo podjetništva in inovacij (Porto) (I. skupina)
Framework conditions promote business investment in R amp D, entrepreneurship and innovation
Okvirni pogoji spodbujajo poslovne naložbe v raziskave in razvoj, podjetništvo in inovacije.
dissemination of appropriate information in relation to the Entrepreneurship and Innovation Programme.
razširjanje ustreznih informacij glede na ta program.
encouragement of innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy by research and innovation capacities, including eco innovation, new information and communication technologies
spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti ekonomije znanja z raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi, vključno z ekološkimi inovacijami, novo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

 

Related searches: Entrepreneurship And Innovation - Innovation And Entrepreneurship - Entrepreneurship And Innovation Management - Stimulating Innovation And Entrepreneurship - Centre For Innovation And Entrepreneurship - Continuous Innovation And Entrepreneurship - Eu's Entrepreneurship And Innovation Programme - In The Fields Of Entrepreneurship And Innovation - Innovation Technology Entrepreneurship - Innovation-based Entrepreneurship -