Translation of "entrepreneurship and innovation" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Entrepreneurship - translation : Entrepreneurship and innovation - translation : Innovation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

CIP Entrepreneurship and innovation
CIP Podjetništvo in inovacije
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovativnost
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije Program za podjetništvo in ino vacije
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije Program za podjetništvo in inovacije
4.4 The Entrepreneurship and Innovation programme
4.4 Program za podjetniške pobude in inovativnost
COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
KONKURENČNOST, INDUSTRIJ SKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
COMPETITIVENESS, INDUS TRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
KONKURENČNOST, INDUSTRIJ SKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
2.6 The purpose of the Entrepreneurship and Innovation programme is to create a framework for entrepreneurship, innovation and competitiveness.
2.6 Program za podjetniške pobude in inovativnost naj bi tvoril okvir za ukrepe v korist podjetniških pobud, inovativnosti in konkurenčnosti.
SUPPORTING INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND THE KNOWLEDGE ECONOMY
PODPORA INOVACIJI, PODJETNIŠKI MISELNOSTI IN EKONOMIJI ZNANJA
SUPPORTING INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND THE KNOWLEDGE ECONOMY
PODPORA INOVACIJI, PODJETNIŠKEMU DUHU IN EKONOMIJI ZNANJA
A programme in support of enterprise and SMEs, entrepreneurship, innovation and industrial competitiveness, (hereinafter the Entrepreneurship and Innovation Programme ), is hereby established.
Ustanavlja se program za podporo podjetij in MSP, podjetništva, inovativnosti in industrijske konkurenčnosti, (v nadaljnjem besedilu Program za podjetništvo in inovativnost ).
Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme Expenditure on administrative management
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovacije Odhodki za upravno poslovodenje
a business approach based on innovation and entrepreneurship
podjetniški duh, usmerjen v inovacije in podjetništvo,
Activity Activities Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship.
Dejavnosti konkurenčnost, industrijska politika, inovacije in podjetništvo.
Supplementing the work on competitiveness, innovation and entrepreneurship
Dopolnitev dela v zvezi s konkurenčnostjo, inovacijami in podjetništvom
Research and technological development (R TD), innovation and entrepreneurship
Raziskave in tehnološki razvoj (R TR), inovacije in podjetništvo
Executive Agency for Competitiveness and Innovation Subsidy for the Competitiveness and Innovation Framework Programme Entrepreneurship and Innovation Programme
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost Subvencija za Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Program za podjetništvo in inovacije
CHAPTER 02 02 COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
POGLAVJE 02 02 KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO
2.1.1 Business incubators are centres for innovation and entrepreneurship activities.
2.1.1 Podjetniški inkubatorji so središča za inovacije in podjetniške dejavnosti.
2.2.2 the second priority is to encourage innovation and entrepreneurship
2.2.2 druga prednostna naloga je spodbujati inovacije in podjetništvo
Action in relation to entrepreneurship and innovation culture may include
Ukrepi v zvezi s podjetništvom in inovativnostjo lahko vključujejo
CHAPTER 02 02 COMPETITIVENESS, INDUSTRIAL POLICY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (cont d)
POGLAVJE 02 02 KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO (nadaljevanje)
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
EU mora podpirati ustvarjalnost za več inovacij in podjetništva.
Other measures to stimulate research and innovation and entrepreneurship in SMEs
Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP
Promoting entrepreneurship, innovation and the development of services boosts their attractiveness.
Pospeševanje podjetništva, inovativnosti in razvoja javnih služb povečuje njihovo privlačnost.
Encouraging innovation and entrepreneurship increasing skills and labour supply facilitating accessibility crossborder cooperation
Pospeševanje inovativnosti in podjetništva, izboljšanje spretnosti, znanj in ponudbe delovne sile, spodbujanje dostopnosti in čezmejnega sodelovanja.
4.4 The second priority for cohesion policy is to improve innovation and entrepreneurship.
4.4 Druga prednostna naloga kohezijske politike je izboljšati inovacije in podjetništvo.
(4) Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training
(4) Krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja
In order to support innovation, the newly adopted Competitiveness and Innovation Programme (CIP) aimsto achieve a 60 increase in the financial instrumentssupporting entrepreneurship and innovation.
Da bi podprlinovativnost, namerava novo sprejetiprogram za konkurenčnost in inovativnost(CIP)doseči 60 odstotnopovečanje finančnih instrumentov v podporo podjetništvu in inovativnosti.
encouraging innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy by research and innovation capacities, including new information and communication technologies, and
spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti ekonomije znanja z raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi, vključno z novimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, in
All forms of innovation that foster green entrepreneurship should be supported.
Podpreti bi bilo treba vse oblike inovacij, ki spodbujajo zeleno podjetništvo.
Cohesion policy should seek to compensate for market failure that hampers innovation and entrepreneurship.
Kohezijska politika mora zagotoviti nadomestilo za tržno nepopolnost, ki ovira inovacije in podjetništvo.
Promoting the adoption of innovation systems and competitive development processes highlighting innovative women s entrepreneurship.
Spodbujanje uvajanja inovacijskih sistemov in konkurenčnih razvojnih procesov podpiranje inovativnega ženskega podjetništva.
EIF fosters EU objectives in support of innovation, regional development, entrepreneurship, growth, and employment.
EIF podpira cilje EU na področju inovacij, regionalnega razvoja, podjetništva, rasti in zaposlovanja.
5.2.1 The Committee has stressed the importance of R amp TD and innovation and entrepreneurship.
5.2.1 Odbor je že poudaril pomembno vlogo raziskav in razvoja, inovativnosti in podjetništva.

 

Related searches: Entrepreneurship And Innovation - Innovation And Entrepreneurship - Entrepreneurship And Innovation Management - Stimulating Innovation And Entrepreneurship - Centre For Innovation And Entrepreneurship - Continuous Innovation And Entrepreneurship - Eu's Entrepreneurship And Innovation Programme - In The Fields Of Entrepreneurship And Innovation - Innovation Technology Entrepreneurship - Innovation-based Entrepreneurship -