Translation of "equally proportioned" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Equally - translation : Equally proportioned - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I surveyed his well proportioned bulk.
Jaz anketiranih njegovo dobro razmerij v razsutem stanju.
The tragic sweep of the great novel, beautifully proportioned.
Vso tragiko veličastnega romana, sijajno usklajeno.
Disclosure obligations should be subordinate to precise safeguards and be proportioned to the case.
Za obveznosti razkritja morajo biti določeni natančni zaščitni ukrepi, poleg tega morajo biti obveznosti sorazmerne s primerom.
With its asymmetrical design , inclined facades and generously proportioned windows , it forms the design lead in to the high rise looming behind .
S svojo asimetrično obliko , po scaron evnim pročeljem in velikimi okni arhitekturno uvaja nebotičnik , ki stoji za njo .
There is equally the devastation in nitrogen...nitrogen, equally...
Enako je opustošenje iz nitrogena...nitrogen je enako...
This and all other rooms were proportioned with mathematical precision according to Palladio's own rules of architecture which he published in the Quattro Libri dell'Architettura .
Palladio jo uvršča kot palazzo in ne vila .
Both equally.
To je isto.
That's equally ridiculous.
To je prav smešno.
Justice is equally essential.
Pravica je prav tako bistvena.
Now, every man, regardless of uniform is equally guilty, and will be equally punished.
Vsakdo izmed vas, ne glede na uniformo, je enako kriv in bo deležen enake kazni.
Equally, Russia's reaction was disproportionate.
Enako pa je bil nesorazmeren odziv Rusije.
However, is this not unacceptably making everyone equally responsible, making the victim and the occupier equally responsible?
Toda ali ni nesprejemljivo, da bi bili vsi enako odgovorni, da bi bila žrtev in okupator enako odgovorna?
Mr Rack's question is equally important.
Vprašanje gospoda Racka je enako pomembno.
All countries must be treated equally.
Vse države je treba obravnavati enako.
We, uh, divide the spoils equally?
Plen si razdelimo na pol?
I must love my sons equally...
ln bi ga jaz lahko zapustila?
and equally liable under the law.
Po zakonom sva sokriva.
Cozaar Comp works equally well in and is equally well tolerated by most older and younger adult patients.
Oboji ga tudi enako dobro prenašajo.
But there are other kinds of violence abroad... other gangs, equally vicious, equally determined... such as the baby snatchers.
Ampak je še druga vrsta nasilja... druge tolpe, enako pokvarjene, enako hudobne... kot so na primer dojenčki ugrabitelji.
All three injection sites are equally suitable.
Vsa tri mesta vnosa so enako primerna.
Arbitration is equally excluded from the scope.
Prav tako je iz področja uporabe izključena arbitraža.
Equally, financial markets remain unstable and uncertain3.
Prav tako tudi finančni trgi ostajajo nestabilni in negotovi3.
European aeronautical manufacturing has been equally strong.
Prav tako je močna evropska letalska industrija.
Outcome indicators and targets are equally important.
Prav tako so pomembni kazalniki izidov in cilji.
All European citizens must be treated equally.
Vsi evropski državljani morajo biti deležni enake obravnave.
That applies equally to suspects and victims.
To velja tako za osumljence kot za žrtve.
The effects of guidance are equally important.
Enako pomembni so tudi učinki usmerjanja.
Equally important are social and ethical issues.
Enako pomembna so socialna in etična vprašanja.
Luther was violent against them. Calvin equally.
Luter je bil nasilen do njih in Kalvin prav tako.
We cannot therefore all participate equally in constructing the social framework that, nonetheless, democratically, belongs to us all equally across Europe.
Zato ne moremo biti vsi enako udeleženi pri izgradnji družbenega okvira, ki pa vendar na demokratični podlagi pripada enako vsem nam v celotni Evropi.
All clean energy technologies should be treated equally.
Vse tehnologije čiste energije bi morali obravnavati enakovredno.
Entrepreneurship must be fostered equally amongst disabled persons
podjetništvo je treba spodbujati tudi pri invalidnih osebah
Entrepreneurship must be fostered equally amongst disabled persons
spodbujanje podjetništva tudi pri invalidnih osebah
Equally, business start ups should also be encouraged.
Prav tako je treba spodbujati tudi ustanavljanje podjetij.
Each of the language texts is equally authentic.
Besedila so enako verodostojna v vseh jezikih.
The eastern and Mediterranean dimension are equally important.
Pomembna sta tako vzhodna kot sredozemska dimenzija.
But equally we should not take too long.
Vendar hkrati tudi ne smemo zavlačevati.
Everyone should be treated equally across the EU.
V EU bi morali biti vsi deležni enakega obravnavanja.
Delaying the reconstruction effort would be equally irresponsible.
Enako neodgovorno bi bilo odlaganje obnovitvenih del.
We will be equally active, but without concessions.
Bili bomo enako dejavni, vendar brez kompromisov.
Let's be f air and divide it equally.
Bodiva poštena in razdeliva polpol.
Do you think that those are equally important?
Sta enako pomembni?
Such fuses are equally venNard as my beard.
Presnete zažigalne vrvice, zavozlane so kot moja brada.
Was his later work for you equally spectacular?
Je bilo njegovo nadaljnje delo za vas enako spektakularno?
Those rules must apply equally to all participants.
O končni odločitvi se takoj obvestijo vsi kandidati.

 

Related searches: Equally Proportioned - Well-proportioned - Generously Proportioned - Perfectly Proportioned - Evenly Proportioned - Beautifully Proportioned - Delicately Proportioned - Accurately Proportioned - A Proportioned Number - Heavily Proportioned -