Translation of "eu troika" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Eu troika - translation : Troika - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Council welcomed the efforts that the EU US Russia Troika was undertaking and particularly the contribution of the EU representative in the Troika, Ambassador Ischinger.
Svet je pozdravil prizadevanje trojke EU ZDA Rusija in zlasti prispevek predstavnika EU v trojki, Veleposlanika Ischingerja.
The EU Troika carried out extensive consultations with third countries to promote the EU approach.
Trojka EU je izvedla obsežna posvetovanja s tretjimi državami z namenom spodbuditi pristop EU.
The EU Afghanistan Foreign Ministers troika was held in Berlin on 29 January 2007.
Srečanje zunanjih ministrov trojke EU z afganistanskim sogovornikom je potekalo 29. januarja 2007 v Berlinu.
The EU Afghanistan Foreign Ministers troika was held in Ljubljana on 21 February 2008.
Srečanje zunanjih ministrov trojke EU z afganistansko stranjo je potekalo 21. februarja 2008 v Ljubljani.
In June 2007 the Council sent a second Troika of EU regional directors to Dhaka.
Svet je junija 2007 poslal drugo trojko regionalnih direktorjev EU v Dako.
In the run up to Copenhagen, the EU used multiple coordinated EU Troika demarches in more than 40 countries, effected a range of joint Troika outreach missions, as well as attending various bilateral and multilateral informal dialogues.
EU je v pripravah na Københaven uporabila številne usklajene demarše trojke EU v več kot 40 državah, vplivala na številne skupne misije trojke, prav tako pa se je udeležila različnih dvostranskih in večstranskih neformalnih razgovorov.
A constructive EU Zimbabwe troika meeting took place in June to restore and strengthen cooperation between Zimbabwe and the EU.
Junija je potekalo konstruktivno srečanje trojke EU in Zimbabveja, namenjeno ponovni vzpostavitvi in okrepitvi sodelovanja med Zimbabvejem in EU.
biannual meetings between the EU Troika of Foreign Ministers and the Japanese Minister of Foreign Affairs
srečanja trojke zunanjih ministrov EU z japonskim ministrom za zunanje zadeve, ki potekajo dvakrat letno
The first regular EU Pakistan Foreign Ministers Troika was held in Berlin on 8 February 2007.
Prvo redno srečanje zunanjih ministrov trojke EU in Pakistana je potekalo 8. februarja 2007 v Berlinu.
In terms of Turkey, we had a troika last week during the meeting of EU foreign ministers.
V zvezi s Turčijo je prejšnji teden na zasedanju zunanjih ministrov EU potekala trojka.
A meeting between the EU ministerial troika and New Zealand was held in Ljubljana on 30 April.
Poudarila je, da finančna kriza ne bi smela biti izgovor za zmanjšanje razvojne pomoči.
On 22 January the annual EU Montenegro Political Dialogue troika meeting was held at ministerial level in Brussels.
Dne 22. januarja je v Bruslju potekalo letno srečanje trojke v okviru političnega dialoga na ministrski ravni med EU in Črno goro.
On 3 October the PSC Troika EU OSCE met to hold an exchange of views on various issues.
Trojka EU na ravni PVO in OVSE se je sestala 3. oktobra, da bi izmenjala stališča o različnih vprašanjih.
Furthermore, recognising the growing role of China in Africa, an EU China Troika was held on this issue.
Ob priznavanju vse večje vloge Kitajske v Afriki je bilo temu vprašanju posvečeno tudi srečanje trojke EU Kitajska.
Yesterday the EU troika carried out a firm démarche to the Chinese authorities asking for his immediate release.
Včeraj je trojka EU odločno ukrepala proti kitajskim oblastem in zahtevala njegov takojšen izpust.
It will now be a troika meeting.
Bo samo sestanek trojke.
In October the Council expressed its full support for the Troika process and for the EU representative in it.
Svet je oktobra izrazil popolno podporo procesu, ki ga vodi trojka, in članu, ki v tej trojki zastopa EU. Pozdravil je intenzivnost dela in konstruktivno ozračje prvega kroga pogovorov.
On 29 January 2009, the EU Troika, at ambassador level in Bangkok, expressed its concerns to the Thai authorities.
Dne 29. januarja 2009 je trojka EU na ambasadorski ravni v Bangkoku izrazila tajskim oblastem svojo zaskrbljenost.
This half day troika is a pathetic response.
Ta poldnevna trojka je patetičen odgovor.
On 26 January the political directors troika went to Belgrade to prepare the ground for a ministerial troika in Belgrade on 7 February.
Trojka na ravni političnih direktorjev je 26. januarja obiskala Beograd, da bi pripravila srečanje z ministrsko trojko, ki je 7. februarja potekalo v glavnem mestu Srbije. Politične voditelje Srbije je trojka pozvala, naj nemudoma ustanovijo vlado, ki bo zavezana izvedbi reform in gradnji evropske prihodnosti.
On 19 September 2007 an African Union Troika and the COHOM Troika had a first senior officials meeting on human rights in Brussels.
V Bruslju sta imeli 19. septembra 2007 trojka Afriške unije in trojka COHOM prvi sestanek na ravni višjih uradnikov o človekovih pravicah.
We had important meetings as a troika in Moscow.
Imeli smo pomemben sestanek trojke v Moskvi.
Talks continued during the EU GCC ministerial troika meeting at the United Nations General Assembly on 25 September in New York.
Te razprave so se nadaljevale ob robu Generalne skupščine Združenih narodov med srečanjem ministrske trojke EU GCC 25. septembra v New Yorku.
Most recently, that has resulted in the Council's sending a fourth Troika of EU regional directors to Kathmandu in December 2007.
Tudi zato je Svet pred kratkim, tj. decembra 2007, poslal četrto trojko regionalnih direktorjev EU v Katmandu. Temu obisku je botrovala resnična želja, da bi ljudem v Nepalu ponudili trajno podporo po letih konflikta.
An informal meeting between the EU Troika and the Cuban MFA took place in late September in the margins of UNGA.
Trojka EU se je sestala s kubanskim ministrom za zunanje zadeve na neuradnem srečanju konec septembra ob robu Generalne skupščine ZN.
As far as the troika is concerned and the work of the troika involving France, the Czech Republic and Sweden, I value this mechanism highly.
Kar zadeva trojko in delo trojke, ki vključuje Francijo, Češko republiko in Švedsko, temu mehanizmu dajem visoko oceno.
It will be a good basis for our talks with US partners at the EU US ministerial troika on 13 March 2008.
To bo dobra podlaga za naše pogovore z ameriškimi partnerji na ministrski trojki EU in ZDA 13. marca 2008.
and biannual meetings between the EU Troika and Japan at the level of political directors (senior officials from the European Commission, EU Member State and Japanese Foreign Ministries).
srečanja med trojko EU in Japonsko na ravni političnih direktorjev (visokih uradnikov Evropske komisije in zunanjih ministrstev držav članic EU in Japonske), ki so organizirana dvakrat letno.
and biannual meetings between the EU Troika and Japan at the level of political directors (senior officials from the European Commission, EU Member State and Japanese Foreign Ministries).
srečanja trojke EU in Japonske na ravni političnih direktorjev (visokih uradnikov Evropske komisije in zunanjih ministrstev držav članic EU in Japonske), ki so organizirana dvakrat letno.
The next EU Pakistan Foreign Ministers Troika will provide an opportunity for discussion of the future of EU Pakistani relations in the light of developments after the elections.
Zunanji ministri trojke EU bodo naslednje srečanje s pakistanskim zunanjim ministrom izrabili za razpravo o prihodnosti odnosov med EU in Pakistanom v luči dogodkov po volitvah.
Afghanistan was also the main subject of an informal meeting of the EU Troika with Vice President Biden in Brussels on 10 March.
Afganistan je bil glavna tema neuradnega srečanja evropske trojke s podpredsednikom Bidnom v Bruslju dne 10. marca.
Afghanistan will again feature prominently on the agenda of EU meetings with relevant third parties, in particular the upcoming Foreign Ministers troika with Pakistan.
Afganistan bo še naprej pomembna točka na dnevnem redu srečanj EU z ustreznimi tretjimi stranmi, zlasti na prihodnjem srečanju trojke zunanjih ministrov s Pakistanom.
The EU ministerial troika visited the region on 4 6 January for meetings in Egypt, in Israel, with the Palestinian authority, and in Jordan.
Trojka ministrov EU je bila v regiji od 4. do 6. januarja in opravila pogovore v Egiptu, v Izraelu, s palestinskimi oblastmi in v Jordaniji.
Following a briefing by Ambassador Ischinger, the Council reaffirmed its full support for the Troika with a view to the imminent conclusion of the Troika process on 10 December.
Po prejemu poročila Veleposlanika Ischingerja je Svet 10. decembra potrdil celovito podporo trojki v upanju na skorajšnji zaključek procesa, ki ga vodi slednja.
In the first place, we must record the excellent climate, the excellent atmosphere between the parties to the Troika and in the relations between the Troika and the parties.
Najprej moramo zabeležiti odlično razpoloženje, odlično ozračje med strankami trojke ter odnosi med trojko in strankami.
At the beginning of March the Political Directors Troika visited Pakistan.59
Trojka na ravni političnih direktorjev je na začetku marca obiskala Pakistan59.
The next opportunity will be at the foreign ministers' troika in November.
Naslednja priložnost bo novembra na trojki zunanjih ministrov.
Instead there will be a Troika summit, which is far less ambitious.
Namesto tega bo vrh v obliki trojke, ki pa je veliko manj ambiciozen.
It was not our decision that this summit would be a troika.
Odločitev, da bo to vrh v obliki trojke, ni najina.
On 10 October the second Ministerial troika meeting was held in Tshwane, South Africa, followed by a meeting of the EU South Africa Cooperation Council.
Drugo srečanje ministrske trojke je potekalo 10. oktobra v Tshwaneju v Južni Afriki, sledila pa mu je seja Sveta za sodelovanje EU Južna Afrika.
The upcoming EU African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
Prihajajoče srečanje trojke ministrov iz EU in Afrike v Adis Abebi ter srečanje o Gvineji 12. oktobra v Abudži bosta pomembna v zvezi s tem.
I should point out that we have already held a large number of important meetings such as the troika meeting of EU and US foreign ministers, the meeting of political directors, and the EU US ministerial troika meeting on justice and home affairs and in May a meeting between European and American legislators was also held in Ljubljana.
Naj spomnim, da smo izvedli že več pomembnih srečanj kot so srečanje trojke zunanjih ministrov Evropske unije in ZDA, srečanje političnih direktorjev, zasedanje ministrov Evropske unije in Združenih držav Amerike za pravosodje in notranje zadeve, v maju pa je v Ljubljani potekalo tudi srečanje med evropskimi in ameriškimi zakonodajalci.
The EU Troika made representation to the Saudi Arabian Government in Riadh and expressed the EU's dismay at the verdict of the court in El Katif.
Trojka EU je vladi Saudove Arabije v Riadu predstavila svoje stališče in izrazila osuplost EU nad obsodbo sodišča v Katifu.
The EU has, on a number of occasions, most recently by means of a local troika démarche on Monday 21 November, expressed concern on this development.
EU je ob mnogih priložnostih izrazila skrb glede tega poteka dogodkov, nedavno na lokalni demarši trojke v ponedeljek 21. novembra.
We do not want a troika we want a discussion open to everyone.
Nočemo trojke, hočemo razpravo, odprto za vse.

 

Related searches: Troika - Eu Troika - Ministerial Troika - Presidential Troika - Troika Mission - Troika Countries - Troika Of Officials - Troika-led - Framework Of The Troika - Within The Troika -