Translation of "false economy" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Economy - translation : False - translation : False economy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
To je tudi zgrešena ekonomija, saj poraba za obrambo prinaša dobra delovna mesta.
He's nothing but false beard, false teeth... false all over.
On je prevarant, z lažno brado, lažnimi zobmi, lažnim nasmehom... nič na njem ni resnično.
False
Napačno
false
html representation of a number
False
Trenutno ni na voljo nobenih daljinskih upravljalcev. Najprej morate pravilno nastaviti LIRC. Poglejte na www. lirc. org za več informacij.
false
boolean value
false
napačno
False
NapačnoError circular formula dependency
False
Napačno
False
ne
False!
To seveda ne drži!
False Color
Hiter, čist in minimalističen. Name
False friend
Zlij datoteko z besednjakom
False Bricks
Lažne opeke
If false
če ne drži
False catshark
Deep water catsharks
False gharial
malajski gavial
False information
Napačne informacije.
false... falsity.
laž.
False alarm?
Lažni alarm.
False colours?
Krinka nedolžnosti?
false declarations
lažne izjave
false declarations
Naročnik vsem kvalificiranim ponudnikom omogoči sodelovanje pri določenem naročilu, razen če naročnik v obvestilu o nameravanem naročilu navede morebitno omejitev števila ponudnikov, ki bodo lahko oddali ponudbo, in merila za izbiro omejenega števila ponudnikov.
false declarations
Selektivni razpisni postopek
Do you wear any false teeth or any false limbs?
Imaš kakšen umeten zob ali ud? Ne, gospod.
Value is false
Vrednost je napačno
False water rat
neprava podgana plovka
Avoid false friends
Izogibajmo se tujkam
This is false.
To je napačno.
It was false.
Obtožba ne drži.
That's false sentimentality.
To je lažna čustvenost.
A false signature.
Lažen podpis.
one false move...
A jaz sem neoborožen, gospod.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
Tako so manj verjetno naključno napačno pozitivni, naključno napačni negativni.
A false tunnel and a false crypt to hide the real one.
Lažni tunel in lažna kripta, ki skriva glavno.
Oh! I have worshiped thee, False god For thou art false, electricity
O, častila sem te, lažni bog, zaradi tvoje lažnive elektrike.
The sample involved different types of asset and fraud mechanisms (false customs values, false prices and false declara tions of origin).
Izbrani primeri so se nanaùali na razli na sredstva in razli ne mehanizme goljufij ( l a Š n e carinske vrednosti, ponarejene cene in l a Š n e izjave o poreklu).
In tough economic times, all public services are under pressure, but cutting back on enforcement of consumer rights can only be false economy.
V težkih gospodarskih časih so vse javne službe pod pritiskom, toda zmanjševanje virov za izvajanje pravic potrošnikov je lahko samo zgrešeno gospodarstvo.
Returns FALSE on EOF.
Description
Returns FALSE on error.
Description
false goldeneye Heliopsis Pers.
smilj Heliocauta Humphries Heliomeris Nutt.
false clapdaisy Pseudognaphalium Kirp.
Pseudocadiscus Lisowski Pseudoclappia Rydb.
That is totally false!
To je popolnoma napačna predstava!
I've no false pride.
Nimam lažnega ponosa.
He wore false teeth.
Imel je umetne zobe.

 

Related searches: False Positives And False Negatives - False Positive Or False Negative - False Negative And False Positive Results - False Economy - A False Economy - Is A False Economy - Be A False Economy - False - False Positive - False Ceiling -