Translation of "for any such" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

For any such - translation : Such - translation :
Kot

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

There cannot be any impunity for such crimes.
Takšni zločini ne morejo ostati nekaznovani.
Any medicine containing magnesium or aluminium such as antacids for indigestion, or any
Zdravila, ki vsebujejo magnezij ali aluminij (npr. antacidi za zdravljenje prebavnih težav ali
Each Member State shall record any requests for such access.
Vsaka država članica zabeleži vse zahteve za tak dostop.
Any possible exemptions should be designed in such a way that eliminates any potential for abuse.
Vse možne izjeme morajo biti osnovane na način, ki izključuje možnost kakršne koli zlorabe.
There is not even any provision for appealing against such decisions.
Nobene določbe ni, ki bi omogočala pritožbo na takšne odločitve.
Any such declaration may be withdrawn at any time.
Vsaka takšna izjava se lahko kadarkoli umakne.
any indirect effects, such as
kakršne koli posredne vplive, kot so
However, there has never been such concerted action for any human disaster.
Takšnega usklajenega ukrepanja do sedaj nismo doživeli še v nobeni humanitarni katastrofi.
Such rules do exist here and are enshrined in the Shipbuilding Regulation, which does not provide for any such exemption for SMEs.
Taka pravila obstajajo v Uredbi o ladjedelništvu, ki ne predvideva izvzemanja za mala in srednje velika podjetja.
Any such delegation shall be made for a limited period and any tasks thus delegated may not be subdelegated.
Tako pooblastilo ne more biti predmet nobenega nadaljnjega prenosa in se izvrši za določen čas.
and any road vehicle for a special purpose other than transport as such
in vsako drugo cestno vozilo za posebne namene razen samega prevoza
any request for advice to external experts and the implementation of such advice
vse zahteve za svetovanje zunanjih strokovnjakov in upoštevanje takega svetovanja
Reasons shall be given for a decision not to raise any such ground.
Odločitev, da se ne bo uveljavljal nobeden od razlogov za neizvr itev, je treba obrazložiti.
The question arises as to whether there is any need for such legislation.
Pri tem se postavlja vprašanje, ali potrebujemo takšno zakonodajo.
The Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Komisija ne namerava predložiti nobenega predloga za takšen davek.
Any such request must be substantiated.
Vsaka taka prošnja mora biti utemeljena.
Any such request shall be reasoned.
Vse take zahteve morajo biti utemeljene.
Any such plans should be averted.
Takšnim načrtom se je treba izogibati.
But I haven't any such notion.
Jaz pa nimam takih zadržkov.
Haven't heard of any such likelihood.
Nisem še nič slišal.
I never said any such thing.
Tega nisem nikoli rekel.
Any such extension must be published.
Podaljšanje roka mora biti objavljeno.
Nor shall such a member be liable for any deficit incurred by the Organization after such refund has been made.
Prav tako pa taka članica ni dolžna plačati morebitnega primanjkljaja Organizacije, potem ko je bilo izvedeno tako vračilo.
the nuclear material shall be used for peaceful purposes and not for any nuclear explosive device or for research on, or development of, any such device
jedrski material se uporabi za miroljubne namene in ne za kakršno koli jedrsko eksplozivno napravo ali raziskovanje kakršne koli take naprave oziroma njen razvoj
the nuclear material shall be used for peaceful purposes and not for any nuclear explosive device or for research on, or development of, any such device
za jedrski material veljajo
Any such replenishments shall be voluntary for Members and in accordance with this Agreement.
Vsaka taka dopolnitev je za članice prostovoljna in v skladu s tem sporazumom.
Any such changes shall be placed before Parliament for ratification at the next sitting.
Vsaka taka sprememba se predloZi Parlamentu v potrditev na nasledr i seji.
The European Union would not propose such a thing for any other democratic country.
Evropska unija kaj takega ne bi predlagala nobeni drugi demokratični državi.
Any exemption from such payment obligation should have been provided for in the contract.
Vsaka oprostitev obveznosti takšnega plačila bi morala biti predvidena v pogodbi.
(a) the nuclear material shall be used for peaceful purposes and not for any nuclear explosive device or for research on, or development of, any such device
(a) jedrski material se uporabi za miroljubne namene in ne za kakršno koli jedrsko eksplozivno napravo ali raziskovanje kakršne koli take naprave oziroma njen razvoj
Any such opposition shall be duly justified.
Vsako tako nasprotovanje se ustrezno utemelji.
Why, I never had any such idea!
Zakaj? Nikoli nisem pomislil na kaj takega!
I certainly never thought any such thing.
Nikoli nisem pomislila na kaj podobnega.
Well, they don't need any such speech.
Takšnega govora ne potrebujejo.
Any such action would be too drastic.
Oh, takšna dejanja bi bila preveč drastična.
Germany has not demonstrated any such points.
Nemčija ni dokazala nobene od teh točk.
Mrs Reding, the CNIL has investigated, looking for various unpleasant keywords such as Gypsies, Gyppos, Roma, and has not found any evidence that the National Gendarmerie holds any such files.
Gospa Reding, CNIL je opravil preiskavo in iskal različne neprijetne ključne besede, kot so cigani in Romi, vendar ni našel nikakršnih dokazov, da bi nacionalna žandarmerija takšne baze podatkov imela.
Any such changes shall be placed before Parliament for ratification at the next sitting. 98
Vsaka taka sprememba se predloži Parlamentu v potrditev na naslednji seji.
In addition, there is not even any European legislation on air quality for such emissions.
Poleg tega ne obstaja evropska zakonodaja o kakovosti zraka za takšne emisije.
Any such submission shall be delivered to the Parties to the dispute for their comments.
Neodvisnost in nepristranskost arbitrov
However, no such views or any request for a hearing was received by the Commission.
Komisija ni prejela nobenega stališča in nobene zahteve za zaslišanje.
However, no such views or any request for a hearing was received by the Commission.
Vendar Komisija ni prejela nobenih takšnih stališč ali zahteve za zaslišanje.
However, no such views or any request for a hearing was received by the Commission.
Vendar Komisija ni prejela nobenih takih stališč ali zahteve za zaslišanje.
However, no such views or any request for a hearing were received by the Commission.
Komisija ni prejela nobenega stališča in nobenega zahtevka za zaslišanje.
It shall notify the sending NCB ECB of any such payment orders and any payments received pursuant thereto (and shall return any such payments received without delay).
NCB ECB pošiljateljico obvesti o vseh takih plačilnih nalogih in plačilih, ki so bila prejeta na njihovi podlagi (in nemudoma vrne vsa taka prejeta plačila).

 

Related searches: And Waives Any Claim For Breach Of, Any Such Representations - Of Any Such Locations Nor For Any Error, Defamation, Libel, - Any, Any, Any - Such And Such - At Such Times And For Such Periods - Reached Such -and-such - Hold Such Such - Such A Progress In Such A Short Time - As Such By Virtue Of Such Use - Cost Such-and-such -