Translation of "installation effect" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Effect - translation : Installation - translation : Installation effect - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The effect of rain shall be considered depending on the equipment installation together with wind and vehicle movement.
Vpliv dežja se upošteva v odvisnosti od nameščene opreme skupaj z vetrom in gibanjem vozila.
Create the installation and installation details if an installation is linked to the account.
Ustvari obrat in podrobnosti obrata, če je ta obrat povezan z računom.
Installation
Naprej
Installation
Namestitev
Installation
Usmeritev
Installation
Naprava
Installation
Objekt
Articial nests and nest boxes installation Perching poles installation.
Montaža umetnih gnezdišč in škatel za gnezdenje montaža drogov za opazovanje.
Each installation shall be assigned an installation identification code.
Vsakemu obratu bo dodeljena identifikacijska oznaka obrata.
An installation shall be assigned one installation identification code.
Posameznemu obratu bo dodeljena ena identifikacijska oznaka obrata.
to the nuclear installation itself and any other nuclear installation, including a nuclear installation under construction, on the site where that installation is located and
na sami jedrski napravi in na nobeni drugi jedrski napravi na mestu, kjer je ta naprava, vključno z jedrskimi napravami, ki so v gradnji, ter
7.2 The rebound effect consists of direct, indirect and macroeconomic effects that can happen following the installation of more efficient equipment.
7.2 Povratni učinek je sestavljen iz neposrednih, posrednih in makroekonomskih učinkov, ki lahko nastanejo po namestitvi učinkovitejše opreme.
(b) Installation
(b) Vgradnja
Installation allowance
Installation allowance
Installation instructions
Namestitvena navodila
Start Installation
Začni namestitev
Installation Failure
Neuspela namestitev
Installation Failed
Namestitev ni uspela
Installation Error
Napaka plasti
Installation Folder
Namestitvena mapa
Installation Error
Napaka namestitve
Building installation
Inštalacije pri gradnjah
ELECTRIC INSTALLATION
ELEKTRIČNa NAPELJAVa
GAS INSTALLATION
plinska napeljava
4.1.2 INSTALLATION
4.1.2 POSTAVITEV
INSTALLATION ALLOWANCE
NADOMESTILO ZA NASTANITEV
Installation Identifier
Identifikator obrata
Installation work
Montaža
Installation allowance
Dodatek za nastanitev
Installation (shipper)
Objekt (pošiljatelj)
Installation (receiver)
Objekt (prejemnik)
Installation (receiver)
Objekt (prejemnik)
Installation (shipper)
Objekt (pošiljatelj)
Antennae installation
Namestitev anten
nuclear installation
jedrski objekt
An installation identification code shall be assigned to one installation.
Identifikacijska oznaka obrata bo dodeljena enemu obratu.
a shutdown installation an installation where operations have been stopped, but where nuclear material remains at the installation.
Objekt v mirovanju Objekt, ki preneha obratovati, jedrske snovi pa ostanejo v njem.
(b) Installation requirements
(b) Zahteve za vgradnjo
(Installation of tyres)
(Namestitev pnevmatik)
Compilation and Installation
Prevajanje in namestitev
Post installation procedures
Postopki po namestitvi
Gubed Installation v0.1
Namestitev Gubeda 0. 1
View installation log
Prikaži namestitveni dnevnik
KADMOS Installation Problem
Težava nameščanja KADMOS a
0ROCESS OR INSTALLATION
Avtomatizacija

 

Related searches: Installation And Re-installation - De-installation Installation - Installation Installation - Installation Effect - The Effect Of Installation On - Effect The Installation - Installation To Take Effect - Effect On Installation - Installation - Electrical Installation -