Translation of "libel and slander" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Libel - translation : Libel and slander - translation : Slander - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pure libel and slander.
Javno klevetanje in obrekovanje.
We rightly have restrictions on freedom of speech covered by the laws of libel and slander.
Prav je, da imamo omejitve svobode govora, ki jih zajemajo zakoni o obrekovanju in klevetanju.
The libel suit?
Tožba?
Sue me for libel.
Toži me za klevetanje.
In Serbia decriminalise slander.
V Srbiji Dekriminirati verbalni delikt.
We're facing a libel suit!
Tožba nam grozi!
There has been a systematic attempt there superficially to interpret the clauses in the law on the spread of false information and slander and libel in such a way that it tends to hamper the work of the opposition and NGOs.
Izvajali so se sistematični poskusi površne razlage klavzul v zakonu o širjenju napačnih informacij in obrekovanja ter klevetanja na tak način, da ovira delo opozicije in nevladnih organizacij.
I'd sue you for slander.
Ima me, da bi vas tožil zaradi klevetanja.
How is the libel these days?
Kako kaj klevete te dni?
Take further steps to effectively decriminalise libel.
Sprejeti nadaljnje ukrepe za učinkovito dekriminacijo obrekovanja.
You remember after he lost that libel suit?
Potem ko je izgubil tožbo zaradi klevetanja?
What Mrs Gräßle has said here is slander.
Kar je tu povedala gospa Gräßle, je klevetanje.
There never has been a libel suit for 5 million.
Še nikogar niso tožili za pet milijonov.
You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son.
Sedé obrekuješ svojega brata, matere svoje sina spravljaš v sramoto.
Though princes sit and slander me, your servant will meditate on your statutes.
Tudi knezi sedé in govoré zoper mene, a hlapec tvoj premišlja postave tvoje.
Let her go to bat with a libel suit and see what she collects.
Naj nas kar toži za klevetanje, pa bomo videli, kaj bo dobila.
JULlET That is no slander, sir, which is a truth
Juliet To ni obrekovanje, gospod, ki je resnica
Besides getting a good beating, you could be sued for libel.
Veš, da bi te lahko tožili zaradi obrekovanja?
Well, if that TV report lied, why not sue them for libel?
Če so lagali, zakaj jih ne bi tožili?
I once found it necessary to sue your mother for defamation of character and slander.
Nekoč sem jo tožil zaradi žalitve in klevete.
Yes. Now, you fired him, the best man we ever had on libel.
Ti pa si ga odpustil, najboljšega za klevete.
Print that in the paper, you'll have another libel suit on your hands.
Natisni to, pa vas bodo spet tožili za klevetanje.
The media is also regulated indirectly by laws preventing hate discourse and those pertaining to defamation and libel.
stikih v priseljenskih skupnostih in etničnih medijih.
Don't slander a servant to his master, lest he curse you, and you be held guilty.
Ne črni hlapca pred gospodom njegovim, da te ne bo klel in ne boš trpel za krivdo svojo.
Let all bitterness, wrath, anger, outcry, and slander, be put away from you, with all malice.
Vsaka bridkost in srd in jeza in vpitje in preklinjanje izgini od vas z vso hudobnostjo vred.Bodite pa med seboj blagi, milosrčni, odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog v Kristusu vam odpustil.
He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
Kdor skriva sovraštvo, ima ustne lažnive, in kdor raznaša obrekovanje, je bedak.
I am glad that a charge of libel has been filed regarding this matter.
Vesel sem, da je bila glede te zadeve vložena tožba zaradi obrekovanja.
With Tybalt's slander, Tybalt, that an hour Hath been my kinsman. O sweet Juliet,
Z obrekovanje Tybalt je, Tybalt, da je ura Mar bila moja brata . O sladko Juliet,
In September 2010, Parliament expressed concern about Orlov s ongoing trial for criminal charges of libel.
Septembra 2010 je Parlament izrazil zaskrbljenost spričo sojenja proti Orlovu zaradi obrekovanja.
He who hides hatred has lying lips. He who utters a slander is a fool.
Kdor skriva sovraštvo, ima ustne lažnive, in kdor raznaša obrekovanje, je bedak.
He dared to come in his work clothes to repeat slander, vicious stories from you.
Drznil si je priti v delovni obleki in recitirati tvoje obrekovanje.
but now you also put them all away anger, wrath, malice, slander, and shameful speaking out of your mouth.
Sedaj pa odložite tudi vi vse to jezo, srd, hudobnost, preklinjanje, nečedno besedovanje iz svojih ust
Yet in the same way, these also in their dreaming defile the flesh, despise authority, and slander celestial beings.
Enako torej tudi ti, praznim sanjam se vdajajoč, oskrunjajo meso, zaničujejo gospostvo, preklinjajo veličanstva.
Internet service providers must play their part in preventing their platform being used for destructive forces like libel, hate and exploitation.
Ponudniki internetnih storitev morajo odigrati svojo vlogo, da preprečijo, da bi se njihova platforma uporabljala za uničujoče sile, kot so klevete, sovražnost in izkoriščanje.
This is how I know Mr Mauro is right I saw many of these actions for libel, and no one protested.
Zato vem, da ima gospod Mauro prav videl sem mnoge tožbe zaradi javne razžalitve, pa vendar ni nihče protestiral.
Following the recriminalisation of libel, an array of new laws targeted at restricting the press and the internet was adopted in 2014.
Po ponovni kriminalizaciji razžalitve je bila sprejeta vrsta novih zakonov, namenjenih omejevanju medijev in interneta.
However, we share the view, with many web bloggers, that violations and slander are equally punishable on web blogs as in other media.
Toda naše mnenje, ki se mu pridružujejo mnogi blogerji, je, da so kršitve in klevete enako kaznive v spletnih dnevnikih kot v drugih medijih.
Polemic journalism was common in continental Europe at a time when libel laws were not as stringent as they are now.
Odmerjanje Raltegravir se daje dvakrat dnevno.
He who doesn't slander with his tongue, nor does evil to his friend, nor casts slurs against his fellow man
kdor ne obrekuje z jezikom svojim, ne dela hudega bližnjemu svojemu in ne obklada s sramoto soseda svojega
And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land,
In možje, ki jih je bil Mojzes poslal ogledovat deželo in ki so, ko so se bili vrnili, napeljali vso občino, da godrnja zoper njega, s tem, da so dali slab glas o deželi,
We can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.
Lahko se bojujemo za svoje ideje, vendar nimamo pravice kogar koli obrekovati, ga preganjati ali ga vreči v zapor.
I believe that everyone be it the Italian Prime Minister or anyone else has the right and must have the right to bring legal proceedings against false accusations and slander.
Prepričan sem, da imajo vsi bodisi italijanski predsednik vlade ali kdor koli drug pravico in bi morali imeti pravico do sprožitve pravnih postopkov proti neresničnim obtožbam in klevetanju.
For I have heard the slander of many, terror on every side, while they conspire together against me, they plot to take away my life.
Kajti zasramovanje čujem od mnogih, strašenje od vseh strani posvetujoč se skupaj zoper mene, mislijo, kako bi prestregli dušo mojo.
The libel cases against Oleg Orlov, the head of the Memorial Human Rights Centre and the chairwoman of the Moscow Helsinki Group, Lyudmilla Alekseeva, should be seen in this context of intimidation.
Primeri obrekovanja proti Olegu Orlovu, vodji centra za človekove pravice Memorial in predsednici moskovsko helsinške skupine, Ljudmili Aleksejevi, bi bilo treba obravnavati v tem kontekstu ustrahovanja.
At the same time as this, during the municipal elections in Cluj, the democrats' flyers were inciting hatred against the Hungarian candidates, using the same slander.
Obenem so med lokalnimi volitvami v mestu Cluj letaki demokratov z enakim žaljivim besednjakom spodbujali sovraštvo do madžarskih kandidatov.

 

Related searches: Libel And Slander - Slander And Libel - Laws Of Libel And Slander - By The Laws Of Libel And Slander - Law Of Slander And Libel, - Libel Or Slander - Libel, Slander - Defamation, Libel, Slander, Omission, Falsehood, Obscenity - Defamation Libel Slander - Defamation, Libel Or Slander -