Translation of "managers at department main department and top management l" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's useful being top banana in the shock department.
Koristi, če si glavni pri šokiranju.
He later worked at the U.S. Department of Agriculture and the Census Department.
Deming je med 2. svetovno vojno izboljšal proizvodnjo v ZDA, čeprav je najbolj znan po svojem delu na Japonskem.
They were the Department of the Treasury, Department of Administration, Department of Meals, Department of the Honored Doctor, Department of Amdo, Department of Orlog and the Department of Khuukhen Noyon.
Tam je bil oznanjevalec, učitelj množicam , posvečen v visokega lamo Wensa Brulgu Luvsandanzanjamts in dobil ime Luvsandambiijaltsan ( Blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan ).
Department and the Administration and Finance Department.
ter upravnega in finančnega oddelka.
At the department store.
V menzi.
Įmonių bankroto valdymo departamentas (Enterprise Bankruptcy Management Department)
Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče)
Turto valdymo ir ūkio departamentas (Property Management and Economics Department)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (ministrstvo za regionalni razvoj)
They'll want the papers at the border. They're in the glove department. Glove department.
Na meji bodo preverili papirje avta.
Department
Oddelek
Department
Oddelek
I'll meet you at the War Department.
Dobimo se na ministrstvu.
(situation at 1 June 2006) u Department
Sestava služb stanje na dan 1. junija 2006 u Oddelek
The department is named after its two main rivers, the Ille and the Vilaine, whose confluence is in Rennes, the capital of the department and of the region.
Zaradi vse večjih zavezniških zračnih uspehov so septembra 1944 ponovno poklicali v bojno službo postal je poveljnik enote, poimenovane po njem Kommando Nowotny, ki je bila opremljena z reaktivnimi lovci Messerschmitt Me 262.
Press and Communication Department
Služba za tiskovne in komunikacijske zadeve
ADMINISTRATION AND FINANCE DEPARTMENT
UPRAVNI IN FINANČNI ODDELEK
ADMINISTRATION AND FINANCE DEPARTMENT
UPRAVNI IN FINAN6NI ODDELEK
ADMINISTRATION AND FINANCE DEPARTMENT
UPRAVNI IN FINANJNI ODDELEK
Administration and Finance Department
Upravni in finančni oddelek
Monitoring and Operations Department
nadzorni in operativni oddelek
Fraud Department
Oddelek za prevare
Department Name
Ime oddelka
ENGINE DEPARTMENT
LADIJSKA STROJNICA
POLICY DEPARTMENT
EVROPSKI PARLAMENT
Ministry department
Oddelek ministrstva
RESPONSIBLE DEPARTMENT
PRISTOJNA SLUŽBA
LEGAL DEPARTMENT
PRAVNI ODDELEK
Legal Department
Pravni oddelek
U.S.TREASURY DEPARTMENT
FlNANČNO MlNlSTRSTVO ZDA ODDELEK LOS ANGELES
War Department...
Z ministrstva je...
Police department.
Policijska postaja.
Police department.
Policijska postaja.
War Department?
Iz ministrstva?
Police Department?
Policijska postaja?
Certifying department
Oddelek za certificiranje
Department of Education and Science
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
Department for Work and Pensions
Vrtci so celodnevni, poldnevni in tedenski.
Department for Employment and Learning
Sistem deluje na dveh ravneh državni in občinski.
Department of Health and Children
To je nacionalni organ, ki deluje v geografskih območjih (areas), ki zajemajo različne regije Irske (za ozemeljsko razdelitev regij HSE glej spodnji seznam).
Citizenship and Expatriate Affairs Department
CZ, FI, SK, UK Diplomirani pripravnik mora biti zaposlen v podjetju, ki ni nepridobitna organizacija, sicer brez obvez.
26 Policy Department B Structural and Cohesion Policies.27 Policy Department B Structural and Cohesion Policies.
26 Tematski sektor B strukturna in kohezijska politika.27 Tematski sektor B strukturna in kohezijska politika.
Groups of visitors are met by staff of the Visits Department at the main reception of the Justus Lipsius building.
Skupine obiskovalcev sprejme služba za obiske v glavni sprejemnici stavbe Justus Lipsius.
The Head of the Administration and Finance Department coordinates the overall work of the Department.
Vodja oddelka za upravo in finance usklajuje celotno delo oddelka.
Yeah, I used to work at a department store.
Ja. Delal sem v blagovnici.
61.3 Department store
61.3 veleblagovnica
Civil Aviation Department
Oddelek za civilno letalstvo

 

Related searches: Managers At Department, Main Department And Top Management L - Managers And Middle Managers - Fund Managers And Asset Managers - Top And Senior Managers - Top And Middle Managers - 200 Top Managers - Top Business Managers - Leading Top Managers - Top 10 Managers - Respective Department Managers -