Translation of "paint cover" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Cover - translation : Paint - translation : Paint cover - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Paint
Prilagoditev barve
Paint.
Barva.
GNU Paint
Slikar za GNU
Paint Program
Program za slikanje
Tux Paint
Slikar Tux
Oil Paint...
Oljna slika...
Oil Paint
Oljna slika
X Paint
X PaintGenericName
Paint Program
Slikarski programName
Show Paint
IzrisovanjeComment
Paint ladders
Skrita lestev
Paint Program
Slikarski programGenericName
Paint color
Barva
Paint op
Barva
Paint connection
Izbor potistraigh line drawing tool
Paint Layer
Plast
Paint incrementally
Odstrani masko
Paint freely
Lastnosti
Paint strength
Zasuči proti urinemu kazalcu
Paint Volume
Omogoči
Full Paint
Polno pobarvanje
Gold paint.
Z zlato barvo.
The paint!
Barva!
That's paint!
To je barva!
Paint eyes?
Ličilo za oči.
Well, paint.
Pa me daj.
Paint application
Uporaba barv
Deluxe Paint Clone
Klon programa Deluxe paint
Paint hidden ladders
Skrita lestev
Default Paint Operations
Privzete operacije za slikanjeComment
Default paint operations
Privzete operacije za slikanjeName
Watercolor Paint Plugin
Name Kitajski čopičName
Paint with brushes
Slikaj s filtri
The paint shop!
Lakirnica!
It's the paint.
Pravkar jo barvamo.
Not paint, bullion.
Ne o barvi, o palicah.
I'll paint eyes.
Kaj je to?
Paint and varnishes
Barve in laki
Gnome Paint Drawing Editor
Risarski urejevalnik Gnome Paint
Paint Program for KDE
Program za risanje v KDE
Edit and paint images
Urejajte in ustvarjajte slikeName
Go on, paint that!
Nariši to!
Let's get some paint!
Z nekaj barve!
Steal it. Paint it.
Ukradite ga.
That scratched the paint.
Pazite se.

 

Related searches: From Paint To Paint - Paint Cover - Paint Does Not Cover - Cover To Cover - From Cover To Cover - Read From Cover To Cover - Read It Cover To Cover - Cover To Cover Read - Top Cover Bottom Cover - Rugs Cover Cover -