Translation of "recorded species" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Recorded - translation : Recorded species - translation : Species - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

quantities by species recorded in the weighing logbook and the quantities by species recorded in the invoice or equivalent document referred to in point 9.8,
količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku tehtanja, in količinami po vrstah, ki so zabeležene v računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8
Over 230 bird species have also been recorded including many species of eagle, owls and woodpeckers.
Tu sta največja premična sistema sipin v Evropi, in sicer Raabjerg Mile na Jutlandiji in Slowinski na Poljskem.
Similarly, a constant decline was recorded for all the main species fished over the entire period.
Enako je bilo zabeleženo stalno znižanje za celotno obdobje za glavne ulovljene vrste.
quantities by species recorded on the landing declaration and invoice or equivalent document referred to in point 9.8.
količinami po vrstah, ki so zabeležene v deklaraciji o iztovarjanju in računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8.
cross verification between quantities by species recorded in logbook and landing declaration or sales note, as well as quantities indicated in prior notice of landing and the quantities discharged by species
navzkrižno primerjanje količin v ladijskem dnevniku s tistimi na deklaraciji o iztovarjanju ali potrdilu o prodaji po posameznih vrstah ter primerjanje količin, navedenih v predhodnem obvestilu o iztovarjanju, z dejanskim iztovorom po posameznih vrstah
4.6.1 Article 14(1) states that the quantities of each species discarded at sea shall also be recorded in the logbook.
4.6.1 Člen 14(1) določa, da se v ladijski dnevnik vpišejo količine posamezne vrste, zavržene na morju.
5.6.1 Article 14(1) states that the quantities of each species discarded at sea shall also be recorded in the logbook.
4.6.1 Člen 14(1) določa, da se v ladijski dnevnik vpišejo količine posamezne vrste, zavržene na morju.
Up to 632 vascular plant species have been recorded so far, representing almost a third of all plants found in Poland.
Tu najdemo habitate odprtega morja, obrežja in prodnate elemente, slana travišča, lagune, sipine, peščene resave in obalne gozdove, ki omogočajo bogastvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.
All catches exceeding15 kg of a single species (50 kg for tuna, swordfish, anchovy, spratand sardine) must be recorded in the logbook.
Vanj mora bitivpisan vsak ulov več kot 15 kg posamezne vrste (50 kg za tune,mečarice, sardone, papaline in sardele).
quantities by species recorded in the vessel's logbook and the landing declaration or invoice or equivalent document referred to in point 9.8
količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku plovila, in v deklaraciji o iztovarjanju ali računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8
quantities by species indicated in the prior notice of landing, referred to in point 9.3.1 and the quantities recorded in the vessel's logbook
količinami po vrstah, ki so navedene v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz točke 9.3.1, in količinami, ki so zabeležene v dnevniku plovila
So recorded.
Zapisano.
So recorded.
Zapisano.
Recorded music
Glasbeni posnetki
Where the micro organism is either a mutant or a genetically modified organism, the specific differences from other strains within the same species must be recorded.
Če je mikroorganizem mutant ali gensko spremenjen organizem, je treba navesti posamične razlike med soji iste vrste.
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
Vse živalske vrste, namenjene za prehrano ljudi
Trichosporon species (1), Fusarium species (1), Mucor species (1), and Rhizopus species (1).
Trichosporon (1), Fusarium (1), Mucor (1) in Rhizopus (1).
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
vse vrste, namenjene prehrani ljudi vse vrste, namenjene prehrani ljudi vse vrste, namenjene prehrani ljudi vse vrste, namenjene prehrani ljudi
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
Živalska vrsta vse živali za proizvodnjo živil vse živali za proizvodnjo živil vse živali za proizvodnjo živil vse živali za proizvodnjo živil
All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
vse živalske vrste za proizvodnjo živil
Animal Species All food animal species All food animal species All food animal species
Marker zaostanek
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species
živil Vse vrste za proizvodnjo živil
Animal species All food animal species All food animal species All food animal species
Marker zaostanek
All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
vse živalske vrste za proizvodnjo živil
(Pre recorded applause)
(aplavz)
It's been recorded.
Je že uradno.
Karachi's highest recorded temperature is , which was recorded on 18 June 1979, and the lowest is , recorded on 21 January 1934.
Upravna delitev Bogotá je razdeljena na 20 distriktov.
(D) Demersal species (P) Pelagic species (H) Deep sea species
VRSTE, PROIZVEDENE V RIBOGOJNICAH
Species other than the target species or group of species
35 00 Z
() Species subject to TACs and quotas. (D) Demersal species (P) Pelagic species (H) Deep sea species
(D) Pridnene vrste, ki morajo zadostiti sistemu TAC in kvotam (P) Pelagične vrste, ki morajo zadostiti sistemu TAC in kvotam (H) Globokomorske vrste, ki morajo zadostiti sistemu TAC in kvotam
Bacteroides fragilis and species in the B. fragilis Group Clostridium species (excluding C. difficile) Eubacterium species Fusobacterium species Peptostreptococcus species Porphyromonas asaccharolytica Prevotella species Species for which acquired resistance may be a problem
Bacteroides fragilis in vrste iz skupine B. fragilis Clostridium species (razen C. difficile) Eubacterium species Fusobacterium species Peptostreptococcus species Porphyromonas asaccharolytica Prevotella species Vrste pri katerih bi bila pridobljena odpornost lahko problem
There are 16 species of fish, 2 species of amphibians, and 385 species of insects (including 21 species of ants, 55 species of butterflies, 10 species of bush crickets and 29 species of grasshoppers).
Park pokriva 50.600 ha površine, ki je dom 459 vrst vaskularnih rastlin, 85 vrst lišajev, 90 vrst mahov in 33 vrst gob.
Animal Species All food producing species
Živalska vrsta vse živalske vrste, namenjene za prehrano ljudi
Animal Species All food producing species
Živalska vrsta
All food producing species All food producing species All food producing species
Vse živalske vrste, namenjene za prehrano ljudi
All food producing species All food producing species All food producing species.
vse živalske vrste za proizvodnjo živil
All food producing species All food producing species All food producing species
vse živali, namenjene za proizvodnjo živil vse živali, namenjene za proizvodnjo živil
All food producing species All food producing species All food producing species
L272 z dne 25. 10. 96
All food producing species All food producing species All food producing species
Vse vrste za proizvodnjo živil
Species for which resistance may be a problem Acinetobacter species Citrobacter species Enterobacter species Morganella morganii Resistant Bacteroides fragilis Clostridium difficile Enterococci Listeria monocytogenes Proteus vulgaris Pseudomonas species Serratia species
Serratia spp.
I recorded our conversation.
Nahral som náš rozhovor.
They are being recorded.
Bili so snemani.
I've recorded this session.
Tole seanso sem snemal.
Animal Species Annex II (E420) producing species
Živalska vrsta
Known susceptible species DISEASE SUSCEPTIBLE HOST SPECIES ( )
Znane vrste rib, dovzetne za bolezni. GOSTITELJSKE VRSTE, DOVZETNE ZA BOLEZEN ( )

 

Related searches: Calculations Shall Be Recorded Recorded - Recorded Species - Species Recorded - Species Not Recorded - Species Was Recorded - Recorded Delivery - Pre-recorded - Is Recorded - Are Recorded - To Be Recorded -