Translation of "restoration time" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Restoration - translation : Restoration time - translation : Time - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Restoration trials
Poskusne obnove
The restoration work will also resurrect certain construction elements that have been concealed over time .
Restavratorska dela bodo razkrila tudi nekatere konstrukcijske elemente , ki so zdaj skriti .
Luminale Restoration trials
Odstranitvena dela Luminale
CImg Image Restoration...
Določi
Restoration of viability
Povratek k izvedljivosti
Restoration of the Grossmarkthalle
Obnova Grossmarkthalle
CImg Image Restoration Filter
Povezava 04Name
CImg Image restoration filter
Povezava 05Name
Restoration trials Trial restoration of the concrete grid facade with sample windows Robert Metsch .
Poskusna obnova pročelja iz betonskih okvirov z vzorčnimi okni Robert Metsch .
(d) restoration of environmental damage,
(d) odpravo okoljske škode,
Restoration of a historical building
Obnova zgodovinske stavbe lokalni javni sektor
Permit for forest ecosystem restoration
Dovoljenje za gozdne nasade skupnosti
Permit for forest ecosystem restoration
Uredba ministra za industrijo in trgovino 68 2003
Restoration of long term viability
Ponovna vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti podjetja
Planning and restoration The question of whether the castle should be completely restored was discussed for a long time.
Do leta 1822, je služil kot prostovoljni grajski upravnik in je živel nekaj časa v delu Gläserner Saalbau , kjer je imel pregled nad dvoriščem.
Support for infrastructure for habitat restoration, eg, construction of nursery to grow native plants for restoration project.
Podpora za infrastrukturo za obnovo habitata, n.pr. izgradnja vzgajališča za gojenje avtohtonih rastlin v okviru projekta obnove.
At the time that the work was carried out, there were no rules on the restoration of the sites affected.
V času izvajanja teh del še ni bilo ustreznih standardov za obnavljanje zadevnih instalacij.
D RESTORATION OF WORKS OF ART
Tveganje pomeni verjetnost škodljivega delovanja na človeški organizem pod določenimi pogoji uporabe in ali izpostavljenosti.
Restoration of church including tourism facilities
Obnova cerkve, vključno s turističnimi zmogljivostmi cerkvene oblasti
Restoration of houses for rural tourism
Obnova hiš za kmečki turizem zasebni sektor
Institute for the Restoration of Dubrovnik
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς Α.Ε. ( Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. ) (atensko pirejski trolejbusi S.A), ki so bili ustanovljeni in poslujejo v skladu z zakonodajnim odlokom št. 768 1970 (Α'273), zakonom št. 588 1977 (Α'148) in zakonom št. 2669 1998 (Α'283)
Institute for the Restoration of Dubrovnik
Zavod za semena in sadike,
Restoration Some damaged qanats have been restored.
Zibad Gonabad voda ura je bila v uporabi do leta 1965, ko jo je nadomestila sodobna ura.
Restoration work was carried out by T.G.
Odstranjena je bila leta 1820, do takrat pa je bil njen slog neprimeren za sicer srednjeveško stavbo.
Improving environment through restoration of coastal habitats.
Izboljševanje okolja na podlagi obnove obalnih habitatov.
Restoration or new creation of emergent vegetation.
Obnova ali novo zasajevanje nadvodne vegetacije.
Restoration becomes the target more and more.
Obnavljanje postaja pomemben cilj.
Restoration project 'Galenbecker See' for priority species
Projekt obnavljanja Galenbecker See za prednostne vrste
Picture 5 Spain(Aragón) Restoration of housesforruraltourism
Fotografija 5 Španija(Aragonija) obnova hiš za kmečkiturizem
Restoration of the firm s long term viability
Ponovna vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti podjetja
The church had a major restoration in 2012.
Bazilika Santi Felice in Fortunato, zgrajena v 4. stoletju na rimskem pokopališču in veličastno razširjena v 5. stoletju, za hrambo relikvij mučencev Feliksa in Fortunata.
The restoration of impaired soils shall be promoted.
Podpirati je treba obnovo razvrednotenih tal.
Restoration of the lowland river system 'Grote Nete'
Obnavljanje nižinskega rečnega sistema Grote Nete
Restoration and opening to public of an arboretum
Obnova in odprtje arboretuma za javnost univerza
We welcome the restoration of democracy in Thailand.
Pozdravljamo vzpostavitev demokracije na Tajskem.

 

Related searches: Restoration Time - Maximum Restoration Time - Time Of Restoration - Time Restoration - Restoration - Dental Restoration - Ecological Restoration - Environmental Restoration - Restoration Work - River Restoration -