Translation of "air pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Air pollution - translation : Pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Air Pollution
98 70 Luftföro reningar
Air Pollution
Luftföroreningar
air pollution
luftkvaliteten,
Air pollution
Luftföroreningar
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
11) Environment air pollution
11) Miljö luftföroreningar
Air and water pollution
Förorening av luft och vatten
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
(64) On air pollution
Luftförorening
(Air pollution abatement programme)
(Program för att minska luftföroreningarna)
Subject Urban air pollution
Angående Luftföroreningar i städerna
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
air pollution and health impacts
luftförorening och hälsoeffekter,
air pollution and health impacts
Luftförorening och hälsoeffekter.
Addressing air pollution form ships
Att göra något åt luftföroreningar från fartyg
Measures taken against air pollution
Åtgärder mot luftföroreningar
Air pollution is still α threat
Synpunkter kan föras fram informellt.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Luft och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Air pollution is a serious global problem.
Luftföroreningar är ett allvarligt globalt problem.
Tehran's Deadly Air Pollution Illustrated Global Voices
Tehrans dödliga luftföroreningar i bild
Air pollution by emissions from motor vehicles
Luftförorening genom avgaser från motorfordon
Air pollution by emissions from motor vehicles
Åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon
Air pollution by motor vehicles petrol quality
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen
Air quality Strong inter linkages exist between climate change and air pollution policies.
Luftkvalitet Det finns starka kopplingar mellan klimatförändringen och luftföroreningsstrategierna.
Air pollution damages human health and the environment.
Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön.
Air pollution has very strong adverse health effects.
Luftföroreningar har mycket stora negativa hälsoeffekter.
Air pollution is also creating severe health problems.
Luftföroreningarna skapar också allvarliga hälsoproblem.
Action on climate change also reduces air pollution.
Åtgärder mot klimatförändringen minskar också luftföroreningarna.
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och die selb ränslen (fortsättning)
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen (fortsättning)
Clean fuels directly contribute to reducing air pollution.
Att detta skall ske genom en frivillig överenskommelse är något som parlamentet ställt sig kritisk till vid flera tillfällen.
MEPs back tough measures to tackle air pollution
Rött ljus för förorenande bilar
I also have a question on air pollution.
Vidare har jag en fråga om luftföroreningar.
What is stipulated in the air pollution agreement?
Vad står det i avtalet om luftföroreningar?
The cumulative effect contributes significantly to air pollution.
Den kumulativa effekten bidrar i hög grad till luftföroreningar.
FFA air pollution research better air qualitythrough less polluting motors (Aachen, North Rhine Westphalia)
Forskning kring luftkvalitet som bedrivs av FFA (Flug und Fahrzeugwerke Altenrhein) förbättring av luftkvalitén på lång sikt genom konventionella motorer med låga utsläpp av avgaser (Aachen, Nordrhein Westfalen)
Air pollution did not receive any funding in 2000.
Sektorn luftföroreningar fick inga anslag under 2000.
Air transport is also an important source of pollution.
Flygtrafiken bidrar också i hög grad till föroreningarna.
5.6 The picture concerning air pollution is very different.
5.6 Annat gäller för luftföroreningar.
5.6 The picture concerning air pollution is very different.
5.6 Läget är ett annat när det gäller luftföroreningar.
It concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
Det handlar om försurning, om klassisk luftförorening och ozonsmog.
Air pollution and climate change have also been addressed.
Luftföroreningar och klimatförändringar har också tagits upp.
Because of acoustic and air pollution, air transport is also concerned by substantial environmental regulation.
På grund av buller och luftföroreningar berörs lufttransporterna även av omfattande miljöregler.
b) Low cost air quality monitors combined with advanced air pollution models (e.g. including photochemistry)
b) Anordningar för övervakning av luftkvaliteten till låg kostnad i kombination med avancerade luftföroreningsmodeller (t.ex.
Accordingly, this thematic strategy on air pollution (the Strategy) establishes interim objectives for air pollution in the EU and proposes appropriate measures for achieving them.
Därför innehåller den här luftföroreningsstrategin ( strategin ) delmål för luftföroreningsnivån inom EU och förslag om hur dessa mål kan uppnås.

 

Related searches: Air To Air Air Conditioner - Air Pollution - Air Pollution Control - Indoor Air Pollution - Outdoor Air Pollution - Urban Air Pollution - Ambient Air Pollution - Air Pollution Control Systems - Exposure To Air Pollution - Reduce Air Pollution -