Translation of "at specimen" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

At specimen - translation : Specimen - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

SPECIMEN HEALTH CERTIFICATE FOR ANIMALS SLAUGHTERED AT THE HOLDING
FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG FÖR DJUR SLAKTADE PÅ JORDBRUKSANLÄGGNINGEN
I admit he isn't a particularly goodlooking specimen at present.
Jag medger att han inte är särskilt snygg just nu.
Specimen
Specimen
(b) the IOTC specimen shown at Annex XIV for bigeye tuna.
b) förlaga IOTC, som finns i bilaga XIV, för storögd tonfisk.
Perfect specimen.
Ett fantastiskt exemplar.
Specimen means
exemplar
Specimen Font Previewer
Specimen typsnittsvisare
Very fine specimen.
Ett fint exemplar.
The animal specimen.
Exemplaret av djuret.
Now, what specimen?
Vilket exemplar?
SPECIMEN HEALTH CERTIFICATE
FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG
Specimen form 1
FORMULÄR 1
Both the application and the specimen shall be submitted at the same time.
Ansökan och provexemplaret skall lämnas in samtidigt.
Re export certificates shall be drawn up in accordance with the specimen shown at
Intyget om återexport skall utformas enligt
A very vicious specimen.
En mycket ond exemplar.
Here's the blood specimen.
Här är blodprovet.
UN 3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN
UN 3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN
(a) a EUR.1 movement certificate, a specimen of which appears at Annex 21 or
a) Varucertifikat EUR.1, till vilket en förlaga återges i bilaga 21.
(a) the ICCAT specimen shown at Annex XIII for bluefin tuna, swordfish and bigeye tuna
a) förlaga ICCAT, som finns i bilaga XIII, för tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk,
(cg) For the specimen(s)
I fråga om provexemplaren
Get me a specimen bag?
Ge mig en bevispåse.
Excellent specimen of Coleoptera scabrus.
Utmärkt exemplar av Coleoptera scabrus.
SPECIMEN OF TRANSIT ACCOMPANYING DOCUMENT
FÖRLAGA TILL TRANSITERINGSFÖLJEDOKUMENT
Specimen of Transit Accompanying Document
Nedre del
CHAPTER X SPECIMEN HEALTH CERTIFICATE
KAPITEL X FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG
Section 5 Specimen anomaly report.
Avsnitt 5 Mall för avvikelserapport
(a) a certificate of origin Form A, a specimen of which appears at Annex 17 or
a) Ursprungscertifikat formulär A, till vilket en förlaga återges i bilaga 17.
SPECIMEN OF THE LIST OF ITEMS
FÖRLAGA TILL VARUPOSTFÖRTECKNING
Specimen of the list of items
När Eori numret i unionen eller ett unikt identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska namn och adress inte anges, såvida inte en pappersbaserad deklaration används.
SPECIMEN HEALTH CERTIFICATE FOR LIVE ANIMALS
FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG FÖR LEVANDE DJUR
A certificate conforming to the specimen in Chapter X, Part A, is to accompany live animals inspected at the holding. A certificate conforming to the specimen in Chapter X, Part B, is to accompany animals inspected and slaughtered at the holding.
Levande djur som inspekterats på jordbruksanläggningen skall åtföljas av ett intyg enligt förlagan i kapitel X, del A. Djur som inspekterats och avlivats på jordbruksanläggningen skall åtföljas av ett intyg enligt förlagan i kapitel X, del B.
Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen.
Då det är lämpligt och möjligt kan administrativ myndighet förse ett exemplar med ett märke för att underlätta identifiering.
(ii) Filter crucible to contain the specimen.
ii) Filterdegel för provkroppen.
Oh. She sure Is a beautiful specimen.
Hon är ett vackert exemplar.
Annex V Specimen of the supplier's declaration
Bilaga V Leverantörsdeklaration
Annex V Specimen of the supplier's declaration
GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR
(b) in the case of a live specimen which has been introduced into the Community, may, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of the convicted person.
b) när ett levande exemplar har införts till gemenskapen, efter samråd med det exporterande landet, kan återsända exemplaret till detta land på bekostnad av den person som dömts för införseln.
Please identify the bacterial specimen under the microscope.
Vill ni vara vänlig att bestämma bakterieprovet i mikroskopet. Det måste vara något fel på mikroskopet.
A percentage nitrogen in the clean dry specimen,
A det procentuella kväveinnehållet hos det rena, torra provexemplaret,
Specimen of letter Df appointment Terms of reference
Förlaga till utnämningsdokument Uppdragsbeskrivning
What a magnificent specimen that man Walter Risberg!
Ett praktexemplar, den där Walter Risberg!
Please identify the bacterial specimen under the microscope.
Vill ni vara vänlig att bestämma bakterieprovet i mikroskopet.
Surname, forename and specimen signature of authorised person
Befullmäktigad persons för och efternamn och underskrift
Surname, forename and specimen signature of authorised person
I artikel 15 tredje stycket ska genom telex ersättas med via e post .
the specimen export licence for Egypt is deleted
Förlagan för exportlicensen vad gäller Egypten skall utgå.

 

Related searches: Specimen To Specimen Contact - From Specimen To Specimen - Specimen - Test Specimen - Specimen Signature - Specimen Copy - Signature Specimen - Specimen Collection - Surgical Specimen - Specimen Preparation -