Translation of "convention on the prevention of marine pollution by dumping" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The dumping of all 'radioactive wastes or other radioactive matter' was suspended under the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Convention 1972 as amended in 1978, 1980 and 1993) (')
Dumpningen av allt radioaktivt avfall eller annan radioaktiv materia förbjöds genom Konventionen för förebyggande av förorening av havet genom dumpning av avfall och annan materia (Londonkonventionen 1972 efter ändring 1978, 1980 och 1993) (').
(q) 'Oslo Convention means the Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft signed in Oslo on 15 February 1972, as amended by the Protocols of 2 March 1983 and 5 December 1989.
q) Oslokonventionen konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumping från fartyg och luftfartyg som undertecknades i Oslo den 15 februari 1972, i dess senaste lydelse enligt protokoll av 2 mars 1983 och 5 december 1989.
The convention for the prevention of marine pollution from land based sources is hereby concluded on behalf of the Community.
Konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor ingås härmed på gemenskapens vägnar.
Whereas on 3 March 1975 the Community approved the Convention for the prevention of marine pollution from land based sources(3)
med beaktande av följande Den 3 mars 1975 godkände gemenskapen konventionen om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor(3).
THE CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION FROM LAND BASED SOURCES DECIDE THAT
HAR DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA TILL KONVENTIONEN OM FÖRHINDRANDE AV HAVSFÖRORENINGAR FRÅN LANDBASERADE KÄLLOR FATTAT DETTA BESLUT
Whereas by Council Decision of 3 March 1975 the Community concluded the Convention on the Prevention of Marine Pollution from Land Based Sources (Paris Convention) (3) thus becoming a Contracting Party to this Convention
med beaktande av följande Genom rådets beslut den 3 mars 1975 ingick gemenskapen konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (Pariskonventionen) (3) och blev därigenom part till konventionen.
(r) 'Paris Convention means the Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land based Sources, signed in Paris on 4 June 1974, as amended by the Protocol of 26 March 1986.
r) Pariskonventionen konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor som undertecknades i Paris den 4 juni 1974, i dess senaste lydelse enligt protokoll av 26 mars 1986.
COUNCIL DECISION of 3 March 1975 concluding the convention for the prevention of marine pollution from land based sources (75 437 EEC)
RÅDETS BESLUT av den 3 mars 1975 om ingående av konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (75 437 EEG)
The definition of accidental marine pollution includes a reference to munitions dumping.
Definition av oavsiktlig förorening till havs innehåller en hänvisning till dumpning av krigsmaterial.
In this respect'the international convention for the prevention of pollution from ships, the so called Marpol Convention, sets standards at international level on prevention of pollution by amongst other things, oil, sewage and garbage from ships.
För det andra har detta haft återverkningar på den landbaserade sysselsättningen, särskilt för den som kräver sjöerfarenhet. För det tredje har slagkraftiga rederier och tillhörande branscher flyttat från gemenskapen, vilket uppenbarligen lett till förlust av än fler jobb.
The Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution and the Protocol for the prevention of pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft are hereby concluded on behalf of the European Economic Community.
Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av förorening a
BEARING IN MIND the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, as well as the Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973,
SOM BEAKTAR den internationella konventionen om förebyggande av föroreningar från fartyg, av år 1973, den internationella konventionen som avser intervention på öppet hav i fall av oljeföroreningsolyckor, av år 1969, liksom protokollet avseende intervention på öppet hav i fall av oljeföroreningsolyckor i fall av marin förorening genom andra ämnen än olja, av vår 1973,
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
COUNCIL DECISION of 25 July 1977 concluding the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution and the Protocol for the prevention of the pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft (77 585 EEC)
RÅDETS BESLUT av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (77 585 EEG)
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
The Bunkers Convention fills a significant gap in the international regulation of marine pollution liability.
Bunkerkonventionen fyller en betydande lucka i det internationella regelverket om ansvarighet för förorening till sjöss.
The HNS Convention fills a significant gap in the international regulation of marine pollution liability.
HNS konventionen fyller en betydande lucka i det internationella regelverket om ansvarighet för föroreningar till havs.
The Council hereby approves on behalf of the Community the programmes and measures relating to mercury and cadmium discharges within the framework of the Convention for the prevention of marine pollution from land based sources.
Rådet godkänner på gemenskapens vägnar programmen och åtgärderna angående utsläpp av kvicksilver och kadmium inom ramen för konventionen om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor.
5.13 Marine environment The marine environment is characterised by pollution, overfishing and overexploitation of other marine resources.
5.13 Havsmiljön Havsmiljön kännetecknas av föroreningar, överfiske och överexploatering av andra marina tillgångar.
COUNCIL DECISION of 3 March 1975 concerning Community participation in the Interim Commission established on the basis of resolution No III of the convention for the prevention of marine pollution from land based sources (75 438 EEC)
RÅDETS BESLUT av den 3 mars 1975 om gemenskapens deltagande i den interimskommission som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III i konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (75 438 EEG)
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
Whereas the convention for the prevention of marine pollution from land based sources of 21 February 1974, also provides for the preparation and implementation of programmes intended either to eliminate or to reduce this type of pollution in the North East Atlantic
I konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor av den 21 februari 1974 föreskrivs det även att program skall utarbetas och genomföras i avsikt att eliminera eller minska denna typ av föroreningar i nordöstra Atlanten.
In this respect, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 78 the so caUed MARPOL Convention sets standards at international level on prevention of pollution by, inter alia, oil, sewage and garbage from ships discussions are ongoing within the IMO to supplement these with regulations on exhaust emissions as weU.
I detta avseende uppställer den internationella konventionen för förhindrande av föroreningar från fartyg, 1973 78 den så kallade MARPOL konventionen normer på den internationella nivån för förhindrande av förorening från bland annat olja, avlopp och sopor från fartyg. Diskussioner pågår inom IMO, som syftar till att komplettera dessa med förordningar också om avgasutsläpp.
Accidental marine pollution
Oavsiktlig förorening av havet
Article 4 Pollution by dumping or incineration
Artikel 4 Förorening genom dumping eller förbränning
Whereas, in adopting Decision 77 585 EEC (5), the Council approved the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution, and the Protocol for the prevention of the pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft (5) OJ No L 240, 19.9.1977, p. 1.
Genom beslut 77 585 EEG(5) godkände rådet Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening samt protokollet för förhindrandet av förorening av Medelhavet genom dumpning från fartyg och flygplan.
COUNCIL DECISION of 20 December 1985 concerning the adoption, on behalf of the Community, of programmes and measures relating to mercury and cadmium discharges under the convention for the prevention of marine pollution from land based sources (85 613 EEC)
RÅDETS BESLUT av den 20 december 1985 om antagandet på gemenskapens vägnar av program och åtgärder angående utsläpp av kvicksilver och kadmium enligt konventionen om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor (85 613 EEG)
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
MARPOL means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the 1978 Protocol thereto
a) relevanta internationella instrument MARPOL 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg samt 1978 års protokoll till denna,
1.2 The EESC also supports the Commission proposal for alignment of Directive 1999 32 EC with Annex VI on Prevention of Air Pollution from Ships to MARPOL 73 78, the IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
1.2 EESK stöder därför också kommissionens förslag om att anpassa direktiv 1999 32 EG till bilaga VI (om att förebygga luftföroreningar från fartyg) till IMO s Marpolkonvention 73 78 (internationell konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja).
The safety of shipping and the prevention of marine pollution may be promoted by the flag States enforcing the currently valid conventions so as to make them obligatory.
Sjösäkerheten och förebyggandet av föroreningen av havet kan främjas om flaggstaterna verkställer de multilaterala avtal som för tillfället är i kraft på ett sätt som förpliktigar.
Whereas in resolution No III annexed to the Final Act of the convention for the prevention of marine pollution from land based sources of 21 February 1974, it is recommended that an Interim Commission be established, comprising representatives of the signatories of the convention
med beaktande av följande I resolution nr III, som finns som bilaga till slutakten till konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor av den 21 februari 1974, rekommenderas att en interimskommission bestående av företrädare för konventionens signatärer inrättas.
(3) Marine pollution preparedness and response Marine environment
(3) Beredskap och reaktionsförmåga vid föroreningar till havs.
Pending the entry into force of the convention for the prevention of marine pollution from land based sources, the Commission shall be authorized to represent the Community in the working group entitled Interim Commission established on the basis of resolution No III annexed to the Final Act of the convention.
Fram till dess att konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor träder i kraft, skall kommissionen vara bemyndigad att företräda gemenskapen i den arbetsgrupp som kallas interimskommissionen och som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III, vilken utgör bilaga till konventionens slutakt.

 

Related searches: Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - London Convention On The Prevention Of Marine Pollution - Prevention Of Marine Pollution - Prevention Of Marine Pollution From Ships - International Convention For The Prevention Of Pollution - Imo International Convention For The Prevention Of Pollution - International Convention For The Prevention Of Marine - Marine Dumping - Prevention Of Social Dumping - Marine Pollution -