Translation of "devastation" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ability to stop this devastation
Möjligheten att stoppa förstörelsen
They don't have to do global devastation.
Dom behöver inte heller orsaka global förödelse.
I saw at first hand the devastation.
Jag såg förstörelsen med egna ögon.
The only word to describe it is devastation.
Det enda ordet för att beskriva det är förödelse.
Sooner or later dictators fall, leaving devastation behind them.
Förr eller senare faller diktatorer och lämnar förödelse efter sig.
There is equally the devastation in nitrogen... nitrogen, equally...
Vi har även sprängkraft hos kväve...kväve, lika...
(narrator) Despite all the devastation, the Germans carried on.
Trots förödelsen kämpade tyskarna vidare.
Your war, like all wars, glories in devastation and death.
Ert krig, liksom alla krig, jublar över förödelse och död.
Fear and the pit have come on us, devastation and destruction.
Faror och fallgropar möta oss fördärv och skada.
We cannot tame them, but we can collectively mitigate their devastation.
Vi kan inte tämja dessa krafter, men gemensamt kan vi minska ödeläggelsen.
Those warm meetings did not, however, prevent the devastation of Lebanon.
Dessa trevliga möten kunde emellertid inte förhindra förstörelsen av Libanon.
History has shown the devastation to which these weapons can lead.
Historien har visat vilken förödelse dessa vapen kan leda till.
Record floods, droughts and forest fires have caused devastation across Europe.
Rekordöversvämningar, torka och skogsbränder har orsakat förödelse över Europa.
The introduction of GMOs will result in the devastation of the natural environment.
Om man inför genetiskt modifierade organismer kommer detta att leda till förödelse av den naturliga miljön.
If terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Om terrorister skulle lägga beslag på detta material skulle vi stå inför ödeläggelse.
Without it, Europe could not have recovered from the devastation of the world wars.
Utan unionen skulle Europa inte ha kunnat återhämta sig från världskrigens förödelse.
The second challenge is to help rebuild Lebanon after the devastation of the summer.
För det andra måste vi hjälpa till att återuppbygga Libanon efter sommarens förstörelse.
Mr President, the recent forest fires in Greece brought devastation to the communities affected.
(EN) Herr talman! De nyligen inträffade skogsbränderna i Grekland var förödande för de berörda samhällena.
Mine dogs, which are extremely important in clearing away all this devastation, are also needed.
Det behövs också minhundar! Minhundar är väldigt viktiga vid röjningen i all denna förödelse.
Many of them face devastation as a result of increasing volumes of cheap Chinese exports.
Flera av dem riskerar att slås ut till följd av den billiga kinesiska exporten.
Mr President, epidemics have swept over the world several times, leaving behind devastation and pain.
Herr talman! Epidemier har svept över världen åtskilliga gånger med förödelse och lidande som följd.
The heavens almost rupture therefrom and the earth splits open and the mountains collapse in devastation
något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet!
Fundamental human rights must be respected, the fight against environmental devastation intensified and child labour prohibited.
Grundläggande mänskliga rättigheter måste respekteras, kampen mot miljöskövlingar intensifieras och barnarbete förbjudas.
Mr President, every summer forest fires bring devastation to the environment and tragedy to our citizens.
Herr talman! Varje sommar orsakar skogsbränder förödelse för miljön och tragedier för våra medborgare.
Blokland (I EDN). (NL) Mr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
Blokland (I EDN). (NL) Herr ordförande! Vi är chock ade av katastrofen som har ägt riim i Centralamerika.
What is the latest position in relation to the devastation wrought by Hurricane Mitch in Central America?
Hurdan är den nuvarande situationen i fråga om orkanen Mitchs härjningar i Centralamerika?
War is awful, but the consequences of an overly tolerant attitude may in time cause more devastation.
Krig är fruktansvärt men konsekvenserna av en alltför tålmodig hållning kan på sikt göra mer skada.
The devastation caused by HIV AIDS is well known but TB is increasing and malaria remains endemic.
Den förhärjning som orsakats av hiv aids är väl känd, men tuberkulos ökar och malaria är ännu endemisk.
This has allowed us to alleviate some of the devastation and bring a little hope to the victims.
Den euro peiska reaktionen har, i alla dessa fall, varit snabb och solidarisk, vilket har gjort det möjligt att mildra skadorna och inge ett visst mått av hopp hos offren.
The UN and the European Union emerged from the ashes of the devastation of the Second World War.
FN och Europeiska unionen reste sig ur askan efter förödelsen under andra världskriget.
Mr Moraes spoke earlier about the devastation that is caused on the streets because of drug related crime.
Claude Moraes talade tidigare om den ödeläggelse som orsakas av den narkotikarelaterade brottsligheten.
We have seen appalling weather incidents this summer which have cost lives and caused devastation right across the world.
Ett sådant direktiv har antagits inom kommissionen och kommer snart att finnas pä parlamentets bord.
The devastation caused by a hurricane is not just the result of a force of nature descending on mankind.
Ödeläggelser till följd av en orkan beror inte enbart på en naturkraft, som hemsöker människorna.
Such weapons might pose a greater risk to civilians during conflict and would increase the levels of devastation caused.
Den sortens vapen skulle kunna innebära större risker för civila under konflikter, och de skulle orsaka mer omfattande förödelse.
The devastation is limited to the coastal areas and the countries of south Asia are still open for business.
Förödelsen är begränsad till kustområdena, och länderna i södra Asien är fortfarande öppna för affärer.
Mr President, the cyclone that hit Burma on Saturday brought devastation and suffering to the people of that country.
(EN) Herr talman! Cyklonen som drabbade Burma i lördags förde med sig ödeläggelse och lidande för människorna i landet.
No 4 530 201 over the last 50 years and how many wars are still causing devastation across the world?
16.12.98 fortsätter inte att härja i världen?
And the mining and the exploitation of that is creating devastation on a scale that the planet has never seen before.
ligger dessa enorma reserver av denna klibbiga, tjärliknande bitumen. Utvinningen och exploateringen av denna skapar en förödelse utan motstycke i historien.
Christened Josephine by the German meteorologists, this cyclone struck north west Italy, especially my region, Valle d' Aosta, causing tremendous devastation.
Tyska meteorologer kallar den Joséphine, denna cyklon som obarmhärtigt har drabbat nordvästra Italien och framför allt min region, Val d'Aosta.
We know the type of devastation that would occur if a twin towers type attack were to take place at Sellafield.
Vi vet vilken förödelse som skulle bli resultatet om en attack liknande den mot tvillingtornen skulle inträffa vid Sellafield.
These deals are causing environmental devastation to less developed countries which, in biological terms, is like setting fire to the Serengeti.
Dessa avtal leder till en miljömässig ödeläggelse i de mindre utvecklade länderna som med biologiska mått mätt kan jämföras med att tända eld på Serengeti.
Look at the devastation that is caused by alcohol a legal drug on the streets of every city in western Europe.
Titta på den ödeläggelse som orsakas av alkohol en laglig drog på gatorna i varenda stad i Västeuropa.
Current economic policy and trade policy have failed, and they create climate chaos and devastation instead of well being and prosperity.
Nuvarande ekonomiska politik och handelspolitik är misslyckad och skapar klimatkaos och förödelse i stället för lycka och välstånd.
Mr President, I wish to begin by paying tribute to the lives lost and the communities hurt in the Chernobyl devastation.
Jag skulle vilja inleda med att hylla de människor som miste livet och de samhällen som skadades i Tjernobylkatastrofen.
Yet across Europe the same is not true, with thousands killed, and massive devastation across the centuries from Lisbon to Sarajevo.
I övriga Europa är det ju dock inte så. Tusentals har dödats och massiv förödelse ägt rum från Lissabon till Sarajevo under århundradenas lopp.

 

Related searches: Develop - Develop A Method - Develop A Strategy - Develop A Technique - Develop A Theory - Develop Ability - Develop An Approach - Develop An Argument - Developed - Developed Idea