Translation of "developed technique" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Developed - translation : Developed technique - translation : Technique - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They developed the technique in Brooklyn.
Tekniken utvecklades i Brooklyn.
Best available technique reference documents (BREFs) are currently being developed for these.
Referensdokumenten om bästa tillgängliga teknik håller för närvarande på att utarbetas för dessa områden.
I very much prefer this technique over and above the circuitous route developed in Great Britain, which is based on the reproductive technique.
Den tekniken föredrar jag framför den i Storbritannien utvecklade omväg som används i fortplantningstekniken.
With the unique service technique that I developed 12 years ago! There's no point not stealing.
Med den unika serveteknik jag utvecklade för tolv år sen!
Best available technique reference documents (BREFs) developed under the IPPC provide useful information on waste prevention.
I de referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BREF) som utvecklats inom ramen för IPPC direktivet finns nyttiga uppgifter om förebyggande av avfall.
Farayand Technique.
Farayand Technique.
Stretch technique
Sträckningsteknik
ANALYTICAL TECHNIQUE
ANALYSTEKNIK
Capture Technique
Avskiljning steknik
Shock technique.
Chockteknik.
Issuing technique
Metoder för utfärdande
Injection technique
Injiceringsteknik
Use Aseptic Technique
Använd aseptisk teknik
Use Aseptic Technique
Snurra flaskans innehåll försiktigt tills allt pulver lösts upp.
The third technique
Den tredje tekniken
My fourth technique
Min fjärde teknik
Regulation conditions technique.
En del partner har deltagtt i flera nätverk.
Lots of technique.
Mycket teknik.
Fishing technique stratification
Stratifiering efter fiskemetod
Improper planting technique
Olämplig planteringsteknik
Diaphragm wall technique
Slitsmurteknik
autoradiographic technique used,
den autoradiografiska teknik som använts
The technique of violence was first developed in 2.000.000 BC by the Australopithecines. A tribe of fourfoot primates who had no brains to speak of.
år 2 000 000 före Kristus av en australisk infödingsstam
Administration Use Aseptic Technique
Administrering Använd aseptisk teknik
Administration Use Aseptic Technique
0, 50
11 Use Aseptic Technique
Använd aseptisk teknik
Use aseptic technique throughout.
Använd aseptisk teknik genomgående.
th au Stretch technique
2b.
Important skin pinch technique
Viktig information om hur du nyper ihop huden
Use aseptic technique throughout.
Använd aseptisk teknik genom hela förfarandet.
4.4 Emerging technique concept
4.4 Begreppet ny teknik
His technique was worthless!
Hans teknik var värdelös!
To have no technique.
Att inte ha någon teknik.
Type of fishing technique
Fiskemetod
Fishing technique Conventional trawl
Fisketeknik traditionell trål
Part 2 Colony count technique .
Part 2 Colony count technique .
Important skin pinch technique pr
Viktig information om hur du nyper ihop huden in
Always use an aseptic technique
Använd alltid aseptisk teknik.
I've got a different technique.
Jag har en annan teknik.
Found your technique too violent?
Er teknik var kanske lite valdsam.
You're using the wrong technique.
Du använder fel teknik.
It's a very old technique.
Ett urgammalt trick.
But it's an effective technique.
Men det ar en effektiv teknik.
No Active Market Valuation Technique
Ingen aktiv marknad värderingsteknik
technique of patch site preparation,
Metod för förberedelse av kompressområde.

 

Related searches: Developed Technology - Developer - Developing - Developing World - Development - Developmental - Developmental Process - Developmental Stage - Deviance - Deviant