Translation of "environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Environmental - translation : Environmental pollution - translation : Pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.
The environmental pollution associated with these industries will also give rise to problems.
Den nedsmutsning av miljön som dessa industrier orsakar kommer också att skapa problem.
In the environmental field we have just passed a directive on marine pollution.
miljöområdet har vi just antagit ett direktiv om föroreningar till havs.
We also support his proposal to broaden the objectives as regards using cleaner technology, avoiding environmental pollution by organisations, preventing environmental accidents and replacing substances, products or means of transport which cause pollution.
Vi instämmer också med hans förslag om att använda renare teknik, att undvika miljöförstöring inom ramen för företag och att ersätta de ämnen, produkter och transportvägar som är miljöförstörande.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
The qey environmental areas include impact assessment waste water, solid waste and air pollution.
Huvudinriktningen på miljöområdet är miljökonsekvensbedömningar, hantering av avloppsvatten och fast avfall samt bekämpning av luftföroreningar.
They cannot provide a lasting solution for the problems of congestion and environmental pollution.
En permanent lösning på problemen med trafikstockning och överbelastning, bland annat för miljön, kan man inte förvänta sig av det här.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Femte handlingsprogrammet för miljön skyddar människor från luftföroreningarnas skadliga verkningar.
(c) environmental protection, for instance waste management, environmental management and pollution prevention dealing with problems exacerbated by the proximity to external borders
c) miljöskydd, t.ex. avfallshantering, miljöförvaltning och föroreningsbekämpning, samt lösning av problem som förvärras på grund av närheten till de yttre gränserna,
Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation.
Miljöförvaltning, sektorsspecifika frågor (klimatförändringar, luftkvalitet, vattentillgångar och vattenkvalitet, avfallshantering, naturskydd, ökenspridning, kust och havsföroreningar, industriella föroreningar, osv.) miljöintegrering samt internationellt och regionalt miljösamarbete.
2.3 The pollution generated by industrial activity contributes significantly to negative health and environmental impacts.
2.3 Föroreningar från industriell verksamhet har omfattande negativa återverkningar på hälsa och miljö.
Part of the Community industry installed modern filters in their kilns to reduce environmental pollution.
Några företag installerade moderna ugnsfilter för att minska miljöföroreningar.
As regards environmental pollution, the Commission is not aware of any losses of such shipments.
Vad gäller mijöföroreningar, är kommissionen inte medveten om några förluster vid några fartygstransporter.
The Community Fifth Environmental Action Programme protects people from the adverse effects of air pollution.
Gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön skyddar människor från skadliga effekter från luftföroreningar.
If this directive comes into play I believe that congestion and environmental pollution will increase.
Om detta direktiv införs tror jag att trafikstockningarna och miljöföroreningarna kommer att öka.
It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
3.9 The glass sector faces environmental regulation concerning its energy use, CO2 emissions, pollution prevention and waste, as well as other environmental regulations.
3.9 Glassektorn måste ta hänsyn till miljölagstiftning som rör energianvändning, koldioxid utsläpp, förebyggande av föroreningar och avfall, samt andra miljöbestämmelser.
Ad hoc aid of 1.8 million was granted for environmental purposes through the Pollution Charge Act.
Stöd för särskilda ändamål på 1,8 miljoner euro beviljades för miljöändamål med stöd i lagen om föroreningsavgifter.
These days, the European Environmental Agency notes that thirty percent of Europeans suffer from noise pollution.
I dag fastslår Europeiska miljöbyrån att trettio procent av alla européer besväras av buller.
the measures required by this Article are implemented as part of a broader, existing national programme for service stations which simultaneously addresses various environmental problems, such as water pollution, air pollution, ground pollution and waste pollution and the implementation of which is tightly scheduled,
P De åtgärder som krävs enligt denna artikel genomförs som ett led i ett bredare, befintligt nationellt program för bensinstationer, vilket samtidigt inriktar sig på flera miljöproblem, som vatten , luft och markförorening samt avfallshantering, och vars genomförande är noga planerat.
Let us be sensible and use the economic recovery to pay more attention to this environmental pollution.
Låt oss vara förståndiga och använda det ekonomiska uppsvinget till att fästa extra uppmärksamhet på just den miljöförstöringen.
Despite this, new cases of environmental pollution keep appearing and old cases are not being addressed adequately.
Ändå uppstår hela tiden nya fall av miljöförstöring, och gamla fall hanteras inte på vederbörligt sätt.

 

Related searches: Environmental Pollution - Environmental Pollution Control - Severe Environmental Pollution - Prevention Of Environmental Pollution - Serious Environmental Pollution - Prevent Environmental Pollution - Dangers Of Environmental Pollution - Federal Environmental Pollution Control Act - Reduce Environmental Pollution - Types Of Environmental Pollution -