Translation of "environmental pollution control" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Control - translation : Environmental - translation : Environmental pollution control - translation : Pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

the manufacture of environmental equipment, such as pollution control devices, waste disposal facilities and monitoring apparatus
länder utom Storbritannien, Luxemburg och Nederländerna och i det sista var den två gånger så hög.
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
96 61 Pollution Control
96 61 Föroreningar
State Pollution Control Authority
Naturvårdsverket
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
(3) Pollution assessment and control
(3) Bedömning och kontroll av föroreningar
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
These activities are covered by the Directive on environmental impact assessment and the Directive on Integrated Pollution Prevention and Control.
Sådan verksamhet omfattas av direktivet om bedömning av inverkan på miljön och direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
year and expenditure on air pollution control went down by 2V2 a consultancy on environmental issues and research and monitoring activities year.
Konsultverksamhet i övervakningsverksamhet.
This would certainly be the case for all companies who receive pollution control licences under the auspices of the Environmental Protection Agencies.
Detta skulle naturligtvis vara fallet för alla företag som erhåller licenser för förebyggande föroreningskontroll under överinseende av miljöinspektionsmyndigheterna.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
ANNEX VII Durability of pollution control devices
BILAGA VII Utsläppsbegränsande anordningars hållbarhet
Closed loop pollution control systems for factories
Föroreningsbegränsande slutna system för fabriker
Integrated pollution prevention and control (IPPC) reporting,
Rapportering om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
coastal and marine environment, conservation, pollution, and degradation control
jord och markförvaltning,
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
environmental assessments, monitoring and control
Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av politiken för jordbruk och landsbygdutveckling.
(a) the national air pollution control programmes and any updates.
(a) De nationella luftvårdsprogrammen och eventuella uppdateringar.
coastal and marine environment conservation and pollution and degradation control.
Klimatförändringarna
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
As in the amendment of the European Parliament, definitions cover 'Marine Waters', 'Environmental Status', 'Good Environmental Status', 'Pollution'.
Liksom i Europaparlamentets ändringsförslag finns definitioner av marina vatten , miljötillstånd , god miljöstatus och förorening .
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin
Council adopts Directive on integrated pollution prevention and control ( point 453).
Rådet antar ett direktiv om förebyggande och minskning av ( punkt 453).
A matrix of plant sizes and pollution control options was developed.
En tabell med anläggningsstorlekar och olika alternativ för utsläppsbegränsande åtgärder sammanställdes.
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
In 1996 a directive was adopted on integrated pollution prevention and control (the 'IPC Directive'), essentially aimed at industrial pollution.
År 1996 antogs ett direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar avseende främst industriföroreningarna.
Continue to transpose and implement the acquis related to the framework legislation, international environmental conventions, and legislation on nature protection, water quality, Integrated Pollution Prevention Control and waste management.
Fortsätta införlivandet och genomförandet av gemenskapens regelverk avseende ramlagstiftning, internationella miljökonventioner och lagstiftning om naturskydd, vattenkvalitet, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar samt avfallshantering.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
A related approach is the introduction of low pollution technologies and products to limit the potential for environmental pollution from the outset.
Gemenskapens verksamhet skall vara inriktad på att förebygga skadlig inverkan på miljön, att hejda sådan påverkan om möjligt redan vid källan, att ålägga den som förorsakar skadlig inverkan på miljön att betala kostnaderna och att betrakta miljöskyddet som en integrerad del av den nya gemen skapspolitiken.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.

 

Related searches: Environmental Pollution Control - Federal Environmental Pollution Control Act - Environmental Pollution - Severe Environmental Pollution - Prevention Of Environmental Pollution - Serious Environmental Pollution - Prevent Environmental Pollution - Dangers Of Environmental Pollution - Reduce Environmental Pollution - Types Of Environmental Pollution -