Translation of "federal environmental pollution control act" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ad hoc aid of 1.8 million was granted for environmental purposes through the Pollution Charge Act.
Stöd för särskilda ändamål på 1,8 miljoner euro beviljades för miljöändamål med stöd i lagen om föroreningsavgifter.
the manufacture of environmental equipment, such as pollution control devices, waste disposal facilities and monitoring apparatus
länder utom Storbritannien, Luxemburg och Nederländerna och i det sista var den två gånger så hög.
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
96 61 Pollution Control
96 61 Föroreningar
State Pollution Control Authority
Naturvårdsverket
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
(3) Pollution assessment and control
(3) Bedömning och kontroll av föroreningar
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
These activities are covered by the Directive on environmental impact assessment and the Directive on Integrated Pollution Prevention and Control.
Sådan verksamhet omfattas av direktivet om bedömning av inverkan på miljön och direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Federal Supplementary Benefits Act of 6 October 2006
ändrad genom
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Federal Act Regulating High Level Allied Health Professions, BGBl.
Fiske
year and expenditure on air pollution control went down by 2V2 a consultancy on environmental issues and research and monitoring activities year.
Konsultverksamhet i övervakningsverksamhet.
This would certainly be the case for all companies who receive pollution control licences under the auspices of the Environmental Protection Agencies.
Detta skulle naturligtvis vara fallet för alla företag som erhåller licenser för förebyggande föroreningskontroll under överinseende av miljöinspektionsmyndigheterna.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
ANNEX VII Durability of pollution control devices
BILAGA VII Utsläppsbegränsande anordningars hållbarhet
Closed loop pollution control systems for factories
Föroreningsbegränsande slutna system för fabriker
Integrated pollution prevention and control (IPPC) reporting,
Rapportering om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Compensatory supplement (Federal Act of 9 September 1955 on General Social Insurance ASVG, Federal Act of 11 October 1978 on Social insurance for persons engaged in trade and commerce GSVG and Federal Act of 11 October 1978 on Social insurance for farmers BSVG).
Tilläggsersättning (federal lag av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring ASVG, federal lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för personer verksamma inom handeln GSVG och federal lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för jordbrukare BSVG).
Liquor Control Act, R.S.N.B.
Technical Standards and Safety Act, 2000,S.O.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 301 et seq.
351 (a) (2) (B) (förfalskat läkemedel om det inte tillverkats i överensstämmelse med gällande god tillverkningssed).
The Privacy Act applies to personal information which is information about an identifiable individual, recorded in any form, and under the control of a Canadian federal government department or agency subject to the Act.
Lagen om integritetsskydd skall tillämpas på personuppgifter som är uppgifter om en identifierbar person, vilka registrerats i någon form, och som kontrolleras av en kanadensisk federal myndighet eller ett federalt organ som omfattas av lagen.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
coastal and marine environment, conservation, pollution, and degradation control
jord och markförvaltning,
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
The Indian Appropriation Act makes all Indians wards of the federal government.
The Indian Appropriation Act sätter alla indianer under förvaltarskap av den federala regeringen.
262(j) (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act applies to biologic products)
262 (a) (2) (C) (i) (II) (tillstånd för biologiska läkemedel förutsätter att det påvisas att den anläggning där det tillverkas, bearbetas, förpackas, eller innehas uppfyller standarder som är utformade för att se till att produkten fortsätter att vara säker, ren och effektiv).
environmental assessments, monitoring and control
Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av politiken för jordbruk och landsbygdutveckling.
Subject Erika legislative packages and the 1990 US Oil Pollution Act
Angående Lagstiftningspaketen Erika och den amerikanska oljeutsläppslagen från år 1990
Privatisation and Post Privatisation Control Act
Lag nr 111 1998 Coll.
(a) the national air pollution control programmes and any updates.
(a) De nationella luftvårdsprogrammen och eventuella uppdateringar.
coastal and marine environment conservation and pollution and degradation control.
Klimatförändringarna
Of course, the Federal German Government is also called upon to act here.
Naturligtvis krävs det här också saker av den tyska förbundsregeringen.
Only a corporation incorporated under the federal Trust and Loan Companies Act, S.C.
An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R., c. S 13 Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c.

 

Related searches: Federal Environmental Pollution Control Act - Federal Control Of Pollution Act - Federal Pollution Control Act - Bimschg - Federal Pollution Control Act - Federal Pollution Act - Environmental Pollution Control - Pollution Control Act - Air Pollution Control Act - Federal Immission Control Act - Federal Emission Control Act -