Translation of "fully versed" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Fully - translation : Fully versed - translation : Versed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I stared as you tried and versed.
Jag stirrade när du korsade rummet.
Said Pharaoh Bring me every sorcerer well versed.
Farao gav befallningen att alla fullärda trollkarlar skulle föras inför honom!
Thyssen versed, despite any number of employment debates.
Slutligen kommer, trots alla tal om sysselsättningen, det senaste decenniets trend att minska bördan för rörliga faktorer till nackdel för den mindre rörliga arbetsfaktorn inte att kunna vändas.
To bring up to you every well versed sorcerer.
att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig hos dig.
And bring up to thee all (our) sorcerers well versed.
att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig inför dig.
And bring up to thee all (our) sorcerers well versed.
att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig hos dig.
That they bring up to you all well versed sorcerers.
att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig inför dig.
But now the situation seems to have been re versed.
Men det är lite omvänt.
And Fir'aun (Pharaoh) said Bring to me every well versed sorcerer.
Farao gav befallningen att alla fullärda trollkarlar skulle föras inför honom!
(Pharaoh) said to the Chiefs around him This is indeed a sorcerer well versed
Farao sade till stormännen som omgav honom Denne är helt säkert en mästare i trolldom,
Said the Chiefs of the people of Pharaoh This is indeed a sorcerer well versed.
Några av de faraoniska stormännen sade Denne man är helt säkert en mästare i trolldom
The chiefs of the people of Fir'aun (Pharaoh) said This is indeed a well versed sorcerer
Några av de faraoniska stormännen sade Denne man är helt säkert en mästare i trolldom
Fir'aun (Pharaoh) said to the chiefs around him Verily! This is indeed a well versed sorcerer.
Farao sade till stormännen som omgav honom Denne är helt säkert en mästare i trolldom,
Tell me what is the interpretation of this dream, if you are well versed in interpretation of dreams.
Upplys mig, ni rådmän, om innebörden av min dröm, om ni är skickliga i att tyda drömmar!
Do they assign to Allah one who grows up amidst ornaments and is not well versed in the art of disputation?
Och han klagar Ännu en av dem som växer upp omgiven av bjäfs och grannlåt och som har svårt att reda sig i en diskussion!
Mr Medina Ortega, I trust you implicitly here because I know that you are extraordinarily well versed in the other languages.
Herr kollega, jag litar fullkomligt på er eftersom jag känner till vilka utomordentliga kunskaper ni har i andra språk.
The hypothesis is also put forward by a group of seven European judges all thoroughly versed in matters relating to international financial crime.
( ) Detta förespråkas också av en grupp av sju europeiska domare, som är mycket insatta i kampen mot den internationella ekonomiska brottsligheten.
It only served to satisfy Jacob's desire and judgment. He was certainly well versed by Our instruction, but most people do not know.
Med sina ord ville Jakob ingenting annat än stilla oron för sönerna i sitt hjärta med den kunskap Vi skänkt honom insåg han klart att Guds vilja alltid måste ske , men om detta är de flesta människor okunniga.
Say, He will give them life Who created them for the first time! for He is Well versed in every kind of creation!
Säg Han som först skapade dem skall ge dem nytt liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande
Some of the Bedouin Arabs around you are hypocrites, and so are some of the people of Madinah who are well versed in hypocrisy.
Men bland ökenaraberna omkring er, liksom bland dem som bor i Profetens stad, finns trotsiga hycklare som inte ger upp.
When you present those to people who are not well versed in those aspects of science and that, they become salamanders in the noonday sun.
När du presenterar dem för människor som inte är väl bevandrade i de aspekterna av vetenskap, blir de som salamandrar i middagssolen.
Indeed, I stand before you as a member of a government which re versed the previous refusal to discuss this issue with the European Parliament.
Jag hoppas att delegationen kommer att resa iväg snart. Jag hoppas att delegationen kommer att vara där i tid för att rapportera till det allmänna rådet den 26 ja nuari, och att vi därifrån sedan kan gå vidare med de konkreta och specifika åtgärder som Europa nu kan vidta för att få ett slut på terrorismen.
(These are) they whose labor is lost in this world's life and they think that they are well versed in skill of the work of hands.
Det är de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.
The Info Points and Carrefours are managed by independent Commission structures established regionally, well versed in the exercise of partnership, and backed up by solid technical expertise.
Info Point och Carrefourkontoren sköts av strukturer som är fristående från kommissionen. De har god regional förankring, har erfarenhet av arbete i partnerskap och förfogar över en pålitlig teknisk expertis.
Whilst he, the past few years, has become well versed in the field of epidemics and animal diseases, the big question is What have we learnt from them?
Även om han under de senaste åren har blivit välbevandrad på området epidemier och djursjukdomar är den stora frågan Vad har vi lärt av dem?
Fully
Pålitlig
This trend must be re versed, especially as I believe the prospects should be more favourable in the years ahead, in view of the steady increase in trade and traffic.
På en annan punkt förklarar kommissionen att den kom mer att ta tillbaka sina förslag angående fartygsregistret Euros och gemenskapsredarna, som emellertid som ni känner till parlamentet har förbättrat.
fully retracted
(90 grader) och tryck den mot huden.
Fully embedded
Helt inbäddad
Fully trusted
Pålitlig
Fully Charged
Fulladdat
fully charged
fulladdathours minutes
Fully automatic
Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitrådar
Fully automatic
Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt nr 60.01 60.04
There is one absolutely elementary question, mentioned by Sir Jack Stewart Clark, who is well versed in drugrelated problems since he has in the past prepared several reports for this House.
Men jag vet också, eftersom jag haft en del med droger att göra, och nyligen talat med Gelbard som är sekreterare vid USA s utrikesdepartement, att de lagt ner 1.000 miljoner dollar på utrotande av växtlighet i Bolivia.
(a) fully compliant
a) full efterlevnad.
Agency fully operational
Kemikaliemyndigheten fullt operationell
Agency fully operational
Kemikalie myndigheten fullt operationell
Amendment fully accepted
Ändring som godtas till fullo
Fully Supplemented Patients
Patienter med komplett vitaminsubstitution
I fully agree.
Jag håller med honom fullständigt.
I fully agree.
Det håller jag fullständigt med om.
I fully agree.
Jag håller fullständigt med om det.
I fully agree.
Jag instämmer fullständigt.
Fully automatic machines
Hårborttagningsapparater

 

Related searches: Fully Versed - To Be Fully Versed - Versed - Well Versed - To Be Versed - To Be Well Versed - Well Versed With - I Am Well Versed - Versed With - Technically Versed -