Translation of "high tensile strength" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

High - translation : High tensile strength - translation : Strength - translation : Tensile - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Other, with a tensile strength
Med sexkantshål (insex)
Other, with a tensile strength
Motorer till luftfartyg
Other, with a tensile strength
Andra turbiner
Aluminium alloys with a tensile strength of
Aluminiumlegeringar med en draghållfasthet på
Having a specific tensile strength exceeding 12,7 103m
De har en specifik draghållfasthet som överstiger 12,7 103m.
A specific tensile strength exceeding 23,5 104 m
en specifik draghållfasthet som överstiger 23,5 104m.
A specific tensile strength exceeding 17,7 104 m or
en specifik draghållfasthet som överstiger 17,7 104 m, eller
Tensile strength less than 7 106 N m2 and
har en brottgräns som är mindre än 7 106 N m2,, och
With a specific tensile strength exceeding 17,7 104 m
med en specifik draghållfasthet som överstiger 17,7 104 m,
A specific tensile strength of 235 103 m or greater
en specifik draghållfasthet av 235 103 m eller större.
A specific tensile strength of 76,2 103 m or greater
en specifik draghållfasthet av 76,2 103 m eller större.
Price undercutting was thus recalculated including tensile strength as a criterion for the product categorisation.
Prisunderskridandet räknades därför om, varvid draghållfasthet inbegreps som ett kriterium för kategoriseringen av produkterna.
Specific tensile strength (0 1 9) is ultimate tensile strength in pascals, equivalent to N m2 divided by specific weight in N m3, measured at a temperature of (296 2) K ((23 2) C) and a relative humidity of (50 5) .
Signalering på en gemensam kanal (Common channel signalling) (5) är en signaleringsmetod där en enda kanal mellan växlarna med hjälp av etiketterade meddelanden förmedlar signalinformation, som avser ett flertal kretsar eller anrop och annan information, t.ex. för nätadminstration.
'Capable of' an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 C) and
'I stånd till' en draghållfasthet av 460 MPa eller mer vid 293 K (20 C), och
'Capable of' an ultimate tensile strength of 900 MPa or more at 293 K (20 C) and
'I stånd till' en draghållfasthet av 900 MPa eller mer vid 293 K (20 C), och
The steel used shall be weldable without pre heating and shall have a minimum tensile strength of 370 N mm2.
Stålet som används skall vara svetsbart utan förvärmning och skall ha en minsta brotthållfasthet på 370 N mm2.
Made of high strength aluminium alloys, maraging steel or high strength fibrous or filamentary materials .
Tillverkade av höghållfasta aluminium legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta fibrer eller fiberliknande material .
(115) Though the analysis of tensile strength on a type by type basis at company level did not show a discernible pattern in prices, a comparison of the exporting producers' prices with those of the Community industry's showed that tensile strength was indeed a factor that affected price.
(115) Även om analysen av draghållfastheten för varje produktslag på företagsnivå inte visade något märkbart prismönster, visade en jämförelse av de exporterande tillverkarnas priser med gemenskapsindustrins priser att draghållfastheten faktiskt var en faktor som påverkade priset.
Firstly, as to the physical characteristics, the tensile strength, granular structure and coating of SSW are different for large and fine wires.
För det första är de fysiska egenskaperna hos tjock respektive fin tråd olika när det gäller draghållfasthet, kornstruktur och överdrag.
Firstly, as to the physical characteristics, the tensile strength, granular structure and coating of SSW are different for large and fine wires.
Vad först gäller de fysiska egenskaperna har tjock respektive fin tråd olika egenskaper vad gäller draghållfasthet, kornstruktur och överdrag.
This Directive shall not apply to cylinders manufactured from an aluminium alloy with a guaranteed minimum tensile strength greater than 500 N mm2,
Detta direktiv gäller inte flaskor tillverkade av en aluminiumlegering med en garanterad minsta brottgräns som är större än 500 N mm²,
The term 'aluminium alloys' refers to alloys having an ultimate tensile strength of 190 MPa or more measured at 293 K (20 C).
Med termen aluminiumlegeringar avses legeringar som har en slutlig draghållfasthet på minst 190 MPa mätt vid 293 K (20 C).
'Titanium alloys' refers only to aerospace alloys having an ultimate tensile strength of 900 MPa or more measured at 293 K (20 C).
Med titanlegeringar avses endast rymdlegeringar som har en spänningshållfasthet som är minst 900 MPa mätt vid 293 K (20 C).
Fibrous or filamentary materials with a specific modulus of more than 3,18 106 m and a specific tensile strength greater than 76,2 103 m
Fibrer eller fiberliknande material med en specifik modul större än 3,18 106 m och en specifik draghållfasthet större än 76,2 103 m.
Maraging steel, other than that specified in 1C116, 'capable of' an ultimate tensile strength of 2050 MPa or more, at 293 K (20 C).
Maråldrat stål som inte omfattas av avsnitt 1C116 och 'i stånd till' en draghållfasthet av 2050 MPa eller mer vid 293 K (20 C),
Universal or for tensile tests
År 12
Universal or for tensile tests
År 2
appearance highly viscous liquid, deep red, high colouring strength,
Utseende ytterst trögflytande vätska, djupröd, hög färgningskraft.
Other elements not included in the undercutting analysis (i.e. galvanisation, tensile strength, core and cover), were found to have only a secondary impact on prices in the Community market.
Det konstaterades även att andra faktorer som inte ingick i prisunderskridandeundersökningen (dvs. galvanisering, brotthållfasthet, kärna och överdrag) endast var av underordnad betydelse för priserna på gemenskapsmarknaden.
Adjustments were made in order to take account of physical differences in accordance with Article 2(10)(b) of the basic Regulation such as diameter, tensile strength and core.
Justeringar gjordes för att i enlighet med artikel 2.10 b i grundförordningen beakta fysiska skillnader, såsom diameter, draghållfasthet och kärna.
Note 1C007.f. does not control composites containing fibres from these systems with a fibre tensile strength of less than 700 MPa at 1273 K (1000 C) or fibre tensile creep resistance of more than 1 creep strain at 100 MPa load and 1273 K (1000 C) for 100 hours.
Anm. Avsnitt 1C007.f omfattar inte kompositer som innehåller fibrer med sammansättningar vars draghållfasthet är mindre än 700 MPa vid 1273 K (1000 C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 krypning vid en belastning av 100 MPa vid 1273 K (1000 C) i 100 timmar.
Oh, my Strength, I watch for you, for God is my high tower.
Men du, HERRE, ler åt dem du bespottar alla hedningar.
So we started exploring this material called ETFE. It's a high strength polymer.
Vi började undersöka ett material som kallas ETFE, som är en mycket stark polymer.
Afterwards, the substitution effect slowed down and the utilisation of malleable fittings remained stable, in particular for those uses where physical durability, resistance as well as a specific tensile strength and elongation are required.
Därefter minskade substitutionen och användningen av aducerade rördelar låg på en oförändrad nivå, särskilt när det gäller användningar för vilka det krävs fysisk hållbarhet, beständighet, särskild draghållfasthet och tänjbarhet.
Tooling specially designed for producing turbine engine powder metallurgy rotor components capable of operating at stress levels of 60 of ultimate tensile strength (UTS) or more and metal temperatures of 873 K (600 C) or more.
Verktyg speciellt konstruerade för att tillverka pulver metalliska rotorkomponenter för turbinmotorer, som kan arbeta vid spänningsnivåer upp till 60 av den slutliga brottgränsen (UTS) eller mer och med metalltemperaturer på 873 K (600 C) eller mer.
To do so demands a really high degree of leadership and strength of political will.
För att göra det krävs det verkligen en hög grad av ledarskap och stark politisk vilja.
Note In 0B001.b. 'high strength to density ratio material' means any of the following
Anm. I avsnitt 0B001.b betyder 'material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet' något av följande
(114) Some interested parties argued that the tensile strength, contrary to the Commission's statement in recital 137 of the provisional Regulation, was a main price driver and requested the use of this criterion to avoid inflating price undercutting margins.
(114) I motsats till kommissionens slutsats i skäl 137 i förordningen om preliminär tull hävdade några berörda parter att draghållfastheten var av stor betydelse för prissättningen och begärde att detta kriterium skulle användas för att undvika att marginalerna för prisunderskridande blåstes upp.
Another topic that is currently high on the economic agenda is the strength of the European currency.
En annan fråga som för tillfället dominerar den ekonomisk politiska diskussionen är frågan om den europeiska valutans styrka.
Maraging steels (steels generally characterised by high nickel, very low carbon content and the use of substitutional elements or precipitates to produce age hardening) having an ultimate tensile strength of 1,500 MPa or greater, measured at 293 K (20 C), in the form of sheet, plate or tubing with a wall or plate thickness equal to or less than 5 mm.
Maråldrade stål (stål vanligen bestående av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt jämte användning av ersättande ämnen eller kondensat för att uppnå åldringshärdning) med en brottgräns av 1500 MPa eller högre mätt vid 293 K (20 C), i form av ark, skivor eller rör med en rör eller plattjocklek som är lika med eller mindre än 5 mm.
The Commission considered domestically sold and exported product types to be directly comparable when they had a similar number of strands, number of wires per strand, construction of wires in strand, core, tensile strength, wire characteristics, rope special characteristics, rope cover and diameter.
Kommissionen ansåg att inhemskt sålda och exporterade produkttyper var direkt jämförbara när de hade ett liknande antal kardeler och trådar per kardel, när trådarna i kardelen var konstruerade på liknande sätt och när de hade liknande kärna och draghållfasthet, trådegenskaper, speciella egenskaper, överdrag och diameter.
Here are stress strain curves generated by tensile testing five fibers made by the same spider.
Här är kurvorna som visar hållfastheten som vi fått fram genom att testa draghållfastheten på fem olika fibrer från samma spindel.
To you, my strength, I will sing praises. For God is my high tower, the God of my mercy.
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.
In particular, it has been argued that the elements not included in the undercutting calculations (i.e. galvanisation, tensile strength, core and cover), and additional elements not foreseen in the questionnaire (i.e. tolerated diameter variance, elongation factor and breaking load) have a significant influence on prices.
Särskilt hävdades det att de faktorer som inte ingår vid beräkningen av prisunderskridandet (dvs. galvanisering, brotthållfasthet, kärna och överdrag) och ytterligare faktorer som inte finns med i frågeformuläret (tillåten diametervarians, brottöjning och brottlast) inverkar väsentligt på priserna.
Machines and appliances for testing the mechanical properties of metals, universal or for tensile tests, non electronic
Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, med manuell uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål)

 

Related searches: Tensile Tensile Strength - Tensile Strength Yield Strength - Yield Strength And Tensile Strength - Strength And Tensile Strength - Tensile-tensile Machine - High Tensile Strength - High Tensile Strength Steel - Features High Tensile Strength - With High Tensile Strength - High Level Of Tensile Strength -