Translation of "i sent via registered mail" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Mail - translation : Registered - translation : Sent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

or sent by registered mail to that address.
eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.
The application form must be sent by registered mail.
Ansökan skall sändas som rekommenderat brev.
The application form must be sent by registered mail.
Ansökan måste sändas i rekommenderat brev.
Your application form must be sent by registered mail.
Din ansökningsblankett måste skickas med rekommenderad post.
The application form should be sent by registered mail.
Ansökninesblanketten måste och officiella lantbrevbärare i rekommenderat brev.
Your application form must be sent by registered mail.
Din ansökningsblankett måste skickas med rekommenderad post. Endast kvitton från postkontor eller officiella lantbrevbärare (motsv.) kommer att accepteras som bevis på avsändning.
I sent you an e mail.
Jag skickade ett mejl till dig.
Send Mail Via
Skicka brev via
sent mail
skickade brev
sent mail
Skickat
Sent mail folder
Skickade brev
Sent Mail folder
Skickade brev
Sent mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail Folder
Skickade brev korg
Sent Mail collection id
Samlingsidentifierare för skickade brev
Sent Mail Entry ID
Skickad e post inlämningsidentifikation
No mail was sent.
Ingen e post skickades.
(d) transport by registered (express) mail.
d) Genom rekommenderad (express) försändelse.
The application form must be sent by registered mail to the European Training Foundation, Tempus Department, New JJ3P Application Section.
Ansökningsblanketten måste sändas i rekommenderat brev till European Training Foundation, Tempus Department, New JEP Application Section (adress på sidan 2).
Sent Representing E mail Address
Skickat motsvarar e postadress
No mail could be sent.
E post kunde inte skickas.
Once registered, mail is sent to the department in the Private Office responsible for mail, accreditation and publication of Council acts, which sends photocopies to the relevant Directorate(s) General.
Den registrerade posten skickas till kansliet enheten för post, ackreditering och offentliggörande av rådets akter som med hänsyn till innehållet skickar en fotokopia av den till det eller de berörda generaldirektoraten.
Collection to dump sent mail into.
Samling att lägga skickade brev i.
Message has invalid sent mail folder.
Brevet har ogiltig korg för skickade brev.
He has his mail sent here.
Hämtar sin post på Interamericana.
A further communication was sent the same day, via e mail to the complainant informing it promptly that publication had just taken place.
Samma dag sändes också ett e postmeddelande till klaganden för att denne omgående skulle få veta att beslutet just hade offentliggjorts.
Script to notify you of events via e mail
Skript för att underrätta dig om händelser via e postName
Handling of items referred to in (i) to (iii) above as registered or insured mail,
Vägtransporttjänster
Handling of items referred to in (i) to (iii) above as registered or insured mail
EE, LT Obundet utom för v Inga
handling of items referred to in (i) to (iii) above as registered or insured mail,
(Dessa tjänster omfattar inte ekonomisk verksamhet som består av tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunikationstjänster för överföring)
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, via e post.
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, med e post.
You must send your project proposal by registered mail.
Projektförslaget måste sändas som rekommenderat brev.
The many reports of human rights organisations and the testimonies of refugees themselves are flooding into our offices via the ordinary mail and via e mail.
Många rapporter, redogörelser från människorättsorganisationer och vittnesmål från flyktingarna själva strömmar in på våra kontor i form av vanlig post och via Internet.
Invalid sent mail folder. Keeping message in outbox.
Ogiltig korg för skickade brev. Behåller brevet i utkorgen.
Retail trade services via mail order houses, specialized in other goods
Postorderhandel, specialiserad på andra varor
must be answered before a mail can be sent.
måste besvaras innan e post kan skickas.
Tenders shall be delivered to the intervention agencies holding the alcohol listed in Annex II or sent by registered mail to the address of the intervention agency.
Anbuden skall lämnas in till de interventionsorgan som innehar alkoholen och som listas i bilaga II eller skickas per rekommenderat brev till dessa interventionsorgan.
52.61.12 Retail trade services via mail order houses, specialized in other goods
Postorderhandel, specialiserad på andra varor
Retail trade services via mail order houses, specialized in textiles and clothing
Postorderhandel, specialiserad på textilier och konfektion
This information will also be sent by mail tomorrow night.
Informationen ska även gå med brev.
Packages must be sent by air mail or air freight.
Paketen skall skickas med flygpost eller flygfrakt.
I recently sent an e mail from Parliament's new computer in Brussels to my office on Thursday.
Det är också rekommendabelt att regeringarna i medlemsstaterna, som i mitt eget land, låter bli att i tala om den aktuella ekonomiska situationen i ett rosenrött skimmer.
52.61.11 Retail trade services via mail order houses, specialized in textiles and clothing
Postorderhandel, specialiserad på textilier och konfektion

 

Related searches: Sent Via Registered Mail - I Sent Via Registered Mail - Sent By Registered Mail - Sent Registered Mail - I Sent By Registered Mail - Via Registered Mail - Via Registered Mail With Return Receipt - Sent Via Mail - Sent Out Via E-mail - To Be Sent Via E-mail -