Translation of "integrated pollution prevention" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Integrated - translation : Integrated pollution prevention - translation : Pollution - translation : Prevention - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
Council Directive 96 61 EEC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p.
I rådets direktiv 96 61 EEG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26) (det s.k.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p. 26).
396 L 0061 Rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p. 26.
Rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).
The questionnaire attached to this Decision, which related to Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control, is hereby adopted.
Härmed antas det frågeformulär som bifogas detta beslut och som avser rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Emissions of sulphur dioxide will be greatly reduced by implementation of Di rective 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (2).
Svaveldioxidutsläppen kommer att minskas avsevärt genom att direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar genomförs (2).
concerning the questionnaire relating to Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (implementation of Council Directive 91 692 EEC)
beträffande frågeformuläret till rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Directive 2010 75 EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Införande av ett förbud mot utsläppande på marknaden och användning av kontrollerade ämnen, utom för regenererade klorfluorkolväten som kan användas som köldmedier fram till 2015 (artiklarna 5 och 11).
Directive 2010 75 EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Utarbetande av program för att minska de totala årliga utsläppen från befintliga anläggningar (alternativt fastställande av gränsvärden för utsläpp från befintliga anläggningar) (artikel 32)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
Activities covered by Council Directive 96 61 EC29 need an integrated, periodically reviewed permit, addressing pollution to air, water and soil, waste prevention and disposal, energy use, accident prevention and site clean up.
Verksamhet som omfattas av rådets direktiv 96 61 EG29 kräver ett integrerat tillstånd som ses över med jämna mellanrum och som avser luft , vatten och markförorening, begränsning och hantering av avfall, energianvändning, förebyggande av olyckor och sanering av förorenade områden.
(12) Council Directive 96 61 EC(7) sets out an integrated approach to pollution prevention and control in which all the aspects of an installations environmental performance are considered in an integrated manner.
(12) I rådets direktiv 96 61 EG(7) fastställs samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar där alla aspekter av en anläggnings miljöeffekter beaktas på ett integrerat sätt.
2.2 In this context the Committee recalls its own previous Opinion commenting on progress in implementing integrated pollution prevention and control delivered in December 20031.
2.2 I detta sammanhang vill kommittén påminna om sitt tidigare yttrande om framstegen
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p. 26), as last amended by
31996 L 0061 Rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26), senast ändrat genom
Whereas the implementation of an integrated approach to reduce pollution requires action at Community level in order to modify and supplement existing Community legislation concerning the prevention and control of pollution from industrial plants
Förverkligandet av ett samordnat synsätt för att begränsa föroreningar kräver insatser på gemenskapsnivå för att ändra och komplettera den befintliga gemenskapslagstiftningen om förebyggande och begränsning av föroreningar från industrianläggningar.
Adoption of the draft supplementary opinion on the Road to Sustainable Production Progress in implementing Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control
Antagande av utkastet till kompletteringsyttrande Vägen till hållbar produktion Framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Having regard to Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(1), and in particular Article 16(3) thereof,
med beaktande av rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(1), särskilt artikel 16.3 i detta,
Having regard to Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(1), and in particular Article 15(3) thereof,
med beaktande av rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(1), särskilt artikel 15.3 i detta, och
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
2.2 The purpose of this proposal is to undertake a codification of Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control.
2.2 Detta förslag avser en kodifiering av rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
om upprättandet av ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER) i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)
Continue work on the transposition of the EU acquis, with particular emphasis on waste management, water quality, air quality, nature protection and integrated pollution prevention and control.
Fortsätta arbetet med införlivandet av EU s regelverk med särskild betoning på avfallshantering, vattenkvalitet, luftkvalitet, naturskydd och samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
2.6 Directive 2008 1 EC concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive) sets out a framework for the installation of industrial and agri industrial production units6
2.6 Enligt IPPC direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 2008 1 EG måste det införas en ram för etablering av industriella och agroindustriella produktionsenheter.6
2.6 Directive 2008 1 EC concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive) sets out a framework for the installation of industrial and agri industrial production units8
2.6 Enligt IPPC direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 2008 1 EG måste det införas en ram för etablering av industriella och agroindustriella produktionsenheter.8
A good example of which is the ongoing work on a Best Available Technology Reference document on waste treatments in the context of the Integrated Pollution Prevention and Control.
Ett bra exempel på detta är det arbete som pågår för att ta fram referensdokument om bästa tillgängliga teknik för avfallshantering i samband med direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
Directive 2008 1 EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control 3 is to be incorporated into the Agreement.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008 1 EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 3 bör införlivas med avtalet.
to facilitate permitting under Directive 96 61 EC (integrated pollution prevention and control) this substance should be included in the ongoing work to develop guidance on best available techniques (BAT).
att, för att underlätta tillståndsgivning inom ramen för rådets direktiv 96 61 EG (direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), detta ämne bör tas med i det pågående arbetet för att utveckla vägledning om bästa tillgängliga teknik.

 

Related searches: Integrated Pollution Prevention - Directive On Integrated Pollution Prevention And Control - Integrated Pollution Prevention And Control Ippc - Integrated Pollution And Prevention Control - European Integrated Pollution Prevention And Control - Concerning Integrated Pollution Prevention And Control - Integrated Pollution Prevention And Control Permit - Integrated Pollution Prevention Control - Integrated Pollution And Prevention Control Ippc - Pollution Prevention -