Translation of "international date line" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Date - translation : International - translation : International date line - translation : Line - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

International cooperation is the bottom line.
Internationellt samarbete är grundvalen.
(2) Date of the International Registration (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.
2) Datum för internationell registrering a) Med förbehåll för vad som sägs under b skall datum för internationell registrering vara den internationella ansökans ingivningsdag.
Accounting date of the line to be corrected (always of first line in correction chain)
Bokföringsdatum för den rad som skall rättas (alltid för första raden i rättelsekedjan)
(1) International Application Filed Directly Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.
1) Direkt ingiven internationell ansökan När den internationella ansökan ges in direkt till den internationella byrån skall ingivningsdag, med förbehåll för vad som sägs i punkt 3, vara den dag då den internationella byrån tar emot den internationella ansökan.
After that date, it may change in line with market conditions.
Efter detta datum kan den på förändras med marknadsförhållandena.
For correction chains, the original date is always the accounting date of the first line in the chain.
Vid rättelser i flera led (rättelsekedja) skall det ursprungliga datumet alltid vara bokföringsdatumet för den första raden i kedjan.
in line with international prudential commitments that are common to the Parties
Byggnadsmaterial
Promote protection of children s rights in line with EU and international standards.
Främja skydd av barnens rättigheter i överensstämmelse med EU normer och andra internationella normer.
engine production date shall mean the date when the engine passes the final check after it has left the production line.
motorproduktionsdatum det datum när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan.
That is not what we want, nor is it in line with international obligations.
Det är inte önskvärt och det är inte heller förenligt med internationella skyldigheter.
further development of corporate governance policy in line with international and particularly OECD standards
Artikel 240
It submitted (i) financial statements in US dollars prepared in line with international accounting standards but not audited and (ii) financial statements audited in line with Russian standards which differed from the International Accepted Accounting Standards.
Det lämnade in i) räkenskaper som var utarbetade i amerikanska dollar och sammanställda enligt internationella redovisningsnormer, men inte reviderade och ii) räkenskaper som reviderats enligt ryska normer, vilka skilde sig från internationellt accepterade redovisningsnormer.
Acounting records independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Företagens räkenskaper är föremål för självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och tillämpas för alla ändamål.
The grants for international organisations should be financed under budget line 17 03 01 01.
Bidragen till internationella organisationer bör finansieras via budgetpost 17 03 01 01.
If you press this button, the current date selection on the time line will be cleared.
Om du klickar på knappen, rensas markering av aktuellt datum från tidslinjen.
accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes,
Det sker en oberoende revision av räkenskaperna i överensstämmelse med internationella revisionsnormer, och räkenskaperna tillämpas för alla ändamål.
Consequently, neither the record keeping nor the auditing was performed in line with international accounting standards.
Dessa brister utgör en överträdelse av principen om en rättvisande bild av bokföringsuppgifter och redovisningar, och hade framför allt inte påtalats av revisorn.
the further development of corporate governance policy in line with international and, in particular, OECD standards
förbättra regleringen av finansiella tjänster,
accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Det sker en oberoende revision av räkenskaperna i överensstämmelse med internationella revisionsnormer, och räkenskaperna tillämpas för alla ändamål.
The same company claimed that its accounts were audited independently and in line with international standards.
Samma företag hävdade att det gjordes en oberoende revision av dess räkenskaper och att detta skedde i överensstämmelse med internationella normer.
accounting records are independently audited, in line with international accounting standards and applied for all purposes
Företagens räkenskaper är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Företagets räkenskaper är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
accounting records are independently audited in line with international accounting standards, and applied for all purposes
Företagets räkenskaper är föremål för en oberoende revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
Accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Det sker en oberoende revision av räkenskaperna i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder, och räkenskaperna används för alla ändamål.
Accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Det sker en oberoende revision av räkenskaperna i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder, och räkenskaperna används för alla ändamål
(1) Initial Term of the International Registration The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.
1) Ursprunglig skyddstid för internationell registrering Den internationella registreringen skall ha verkan i en ursprunglig skyddstid om fem år räknad från datum för internationell registrering.
11 September could be an appropriate date for such an international day of remembrance.
Den 11 september skulle kunna vara ett lämpligt datum för en sådan internationell minnesdag.
Therefore the date of validity of Decision 96 333 EC should be amended to bring it in line with the date of validity of the provisional list.
Därför bör giltighetstiden för beslut 96 333 EG ändras så att den överensstämmer med giltighetstiden för den provisoriska förteckningen.
2. accounting records are independently audited, in line with international accounting standards and applied for all purposes
2. Företagens räkenskaper är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
2. accounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
2. Företagets räkenskaper är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
2. accounting records are independently audited in line with international accounting standards, and applied for all purposes
2. Företagets räkenskaper är föremål för en oberoende revision i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.
We need to bring our position on major international issues more closely into line with each other.
Det medför att det fattas en hög grad av harmonisering av ståndpunkter när det gäller de stora internationella frågorna.
The rules of nationality and origin could be further improved in line with the abovementioned international commitments.
Bestämmelserna om nationalitet och ursprung kan förbättras ytterligare i linje med dessa internationella åtaganden.
accounting records are independently audited, in line with International Accounting Standards (IAS) and applied for all purposes
Företagens räkenskaper är föremål för en oberoende revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer (IAS) och tillämpas för alla ändamål.
(a) in paragraph 1, second line, the date 1 November 1997 shall be replaced by 31 March 2000
a) I punkt 1 skall datumet den 1 november 1997 ersättas med datumet den 31 mars 2000 .
if transaction is to be put for international tender, closing date for submission of tenders
om transaktionen skall lämnas ut för internationellt anbudsförfarande, sista dagen för inlämnandet av anbud.
(84) The GOI claimed that the Bapeksta schemes are normal duty drawback schemes in line with international obligations.
(84) Republiken Indonesiens regering hävdade att BAPEKSTA systemen är vanliga tullrestitutionssystem i överensstämmelse med internationella förpliktelser.
Revisions of private international law for the benefit of on line trade with consumers are in the pipeline.
Ett bekymmer i det sammanhanget är dock att det endast skall gälla handel som sker business to business.
The International Criminal Court's very existence is on the line, as destructive bilateral agreements undermine its raison d'être.
Fru talman! Internationella brottmålsdomstolens fortsatta existens står på spel.
The Parties are committed to advancing democracy, including free and fair electoral processes in line with international standards.
Parterna har åtagit sig att främja demokrati, inbegripet fria och rättvisa val i enlighet med internationella normer.
Operate asylum procedures which are fully in line with international and European standards, including a reformed appeals system.
Tillämpa asylförfaranden som fullständigt överensstämmer med internationella och europeiska standarder, däribland ett reformerat system för överklaganden.
All collections and statistical definitions brought in line with the Community legislation at its date of entry into force.
Alla uppgiftsinsamlingar och statistiska definitioner skall ha bringats i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen när den träder i kraft.
(3) The date of validity of Decision 95 328 EC should be in line with the date of validity of the provisional list established by Decision 97 296 EC.
(3) Giltighetstiden för beslut 95 328 EG skall vara förenlig med giltighetstiden för den provisoriska förteckning som upprättats genom beslut 97 296 EG.
(f) 'IMDG Code' means the International Maritime Dangerous Goods Code, in its up to date version
f) IMDG koden den internationella koden för sjötransport av farligt gods, i gällande version,
It must be in line with authoritative international guidelines and supported by evidence published in peer reviewed medical journals.
Detta program måste vara i linje med officiella internationella riktlinjer och stödjas av belägg i publicerade medicinska tidskrifter.

 

Related searches: International Date Line - West Of International Date Line - Line To Line Line To Ground - International To International Transfer Passengers - International Filing Date - International Birth Date - International Registration Date - Up To Date International Standards - From Date To Date - Start Date End Date -