Translation of "loss for words" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Loss - translation : Loss for words - translation : Words - translation :
Ord

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm at a loss for words.
Jag saknar ord...
SIGHS Detective. I'm at a loss for words.
Jag vet inte vad jag ska säga.
I'm at a loss for words, Jae Su (sister in law) (He's referring to Seung Jo's dad as his brother)
Svägerska...jag har inga ord.
Liability for loss
TRANSPORTÖRENS ANSVAR
In other words, a written option is not effective in reducing the profit or loss exposure of a hedged item.
Med andra ord är en utfärdad option inte effektiv när det gäller att minska en säkrad posts resultatexponering.
Loss for the financial year
Förlust för räkenskapsåret.
Compensation for loss of job
Ersättning för förlorad anställning
Compensation for loss of income
Ersättning för förlorad inkomst
Loss coverage for civil activities
Förlusttäckning för civila verksamheter
INDEMNITY FOR LOSS OF JOB
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ANSTÄLLNING
Compensation for loss of jobs
Ersättning för förlorad anställning
In other words, the change in value is not recognised for assets carried at cost or amortised cost it is recognised in profit or loss for assets classified as financial assets at fair value through profit or loss and it is recognised in equity for assets classified as available for sale.
Med andra ord redovisas inte förändringen i verkligt värde för tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde, den redovisas i resultaträkningen för tillgångar som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och redovisas i eget kapital för tillgångar som klassificeras som att de kan säljas.
For I account your loss as my loss, and your grief as my own.
Ty jag känner er förlust som vore den min och er sorg som min.
Alternatives for Cross Border Loss Relief
Alternativa metoder för gränsöverskridande förlustutjämning
F. Loss for the financial year
F. Förlust under räkenskapsåret
H. Loss for the financial year
H. Förlust under räkenskapsåret
(c) Loss coverage for civil activities
c) Förlusttäckning för civila verksamheter
Words, words, words
Kan du det?
Words, words, words.
Ord, ord, ord...
Now this is what many introverts do, and it's our loss for sure, but it is also our colleagues' loss and our communities' loss.
Det är så många introverta gör och det är vår egen förlust men det är även våra kollegors förlust och våra samhällens förlust.
They receive no compensation, on the other hand, for the loss of their job, i.e. the loss of their future wages, even though there are attempts to guarantee that creditors will receive compensation for the sums they are owed, in other words their capital, the source of their future income.
Man ersätter dem däremot inte för förlusten av anställningen, det vill säga deras framtida löner, samtidigt som man försöker säkra fordringsägare en återbetalning av fordringar, det vill säga kapitalet, källan till deras framtida intäkter.
You add nothing for me except loss.
Ni bidrar enbart till min egen undergång.
a loss of competitiveness for European industry2
minskad konkurrenskraft för den europeiska industrin2,
Claims for death, injury, damage and loss
Skadestånd vid dödsfall, skador och förlust
Profit or loss for the financial year
Vinst eller förlust under räkenskapsåret
Profit or loss for the financial year
Räkenskapsårets vinst eller förlust
Profit or loss for the financial year.
Vinst eller förlust under räkenskapsåret.
Profit or loss for the financial year
Vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Profit or loss for the financial year
Slut Grafik
ANNEX I INDEMNITY FOR LOSS OF JOB
BILAGA I ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ANSTÄLLNING
Claims for death, injury, damage and loss
Skadestånd vid dödsfall, kropps och sakskador och förlust
Claims for death, injury, damage and loss
EUAM Ukraina, EUAM Ukrainas personal, EU och de sändande staterna ska inte ansvara för någon skada på eller förlust av civil eller statlig egendom som är en följd av nödvändiga inslag i uppdraget eller som orsakas av verksamhet i samband med civila oroligheter eller för skydd av EUAM Ukraina.
Claims for death, injury, damage or loss
Skadeståndsanspråk vid dödsfall, skador eller förlust
Evil words are for evil men, and evil men are subjected to evil words. And good words are for good men, and good men are an object of good words.
De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna.
It is a time for great words, and great words are needed.
Det är de stora ordens tid, ord som är nödvändiga.
loss of appetite, weight loss (usually insignificant),
förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),
One hundred words for equality
00 jämställdhetsord
We got words for you.
Vi vill tala med dig.
No time for big words.
Här är inte tid med stora ord.
He's too fantastic for words.
Han är för bra för att vara sann.
The loss of the legislative council is the loss of a partner for this Parliament in making legislation.
Förlusten av det lagstiftande rådet är en förlust av en partner för detta parlament när det gäller lagstiftningen.
6) You can claim damages for your loss.
6) Slutligen kan du kräva skadestånd för eventuella förluster.
a loss of competitiveness for European industry1 ,and
minskad konkurrenskraft för den europeiska industrin1,
For the loss of a right leg, 500.
Förlust av höger ben, 500.
In Annex II (I) (3) (A) (a), the words Agrostis gigantea Roth shall be substituted for the words Agrostis alba and the words Lolium multiflorum Lam. for the words Lolium multiflorum spec.
I bilaga 2.1.3 A a skall orden Agrostis alba ersättas med Agrostis gigantea Roth och orden Lolium multiflorum spec. ersättas med Lolium multiflorum Lam.

 

Related searches: Context 21 Words, Words, Words - Words Are Just Words - At A Loss For Words - At A Loss Of Words - Loss For Words - To Be At A Loss For Words - At Loss For Words - To Be At A Loss Of Words - I'm At A Loss For Words - Never At A Loss For Words -