Translation of "must be held" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Held - translation : Must - translation : Must be held - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Referendums must be held.
Folkomröstningar skall hållas.
Bilateral talks must be held with authorised leaders.
Det måste föras bilaterala samtal med godkända ansvariga företrädare.
They must not be held hostage any longer.
De kan inte hållas som gisslan längre.
The people responsible must be held accountable and punished.
De ansvariga måste ställas till svars och straffas.
The licence must be held on board at all times.
Licensen skall alltid förvaras ombord.
The licence must be held on board at all times.
Stödfartyg
The licence document must be held on board at all times.
Licensen skall alltid finnas ombord.
This debate must also, however, be held in the public domain.
Men debatten måste också äga rum offentligt, med allmänheten.
But in the meantime Mr Tsiakourmas must not be held hostage.
Men Tsiakourmas får inte hållas som gisslan under tiden.
Majority of directors' meetings must be held in Canada each year.
Renewable Energy Act,R.S.P.E.I.
The injection button must be held out under tension during this check.
Injektionsknappen måste vara utdragen under denna kontroll.
The injection button must be held out under tension during this check.
Injektionsknappen måste aktivt hållas i utdraget läge under denna kontroll.
(e) The licence document must be held on board at all times.
e) Licensen skall alltid förvaras omhord.
(c) The licence document must be held on board at all times.
e) Licensen skall alltid förvaras ombord.
(d) The licence document must be held on board at all times.
d) Licensen skall alltid förvaras ombord.
Consultation must be held in this connection with the other contracting parties.
O verla ggningar om detta bo r ske med o vriga avtalsslutande parter. Om den rapporterande parten inte a terkallar den gjorda rapporten skall den tilla mpas fullt utfo r o vriga avtalsslutande parter.
We need a political resolution, but Russia must be held to account.
Vi behöver en politisk resolution, men Ryssland måste hållas ansvarigt.
Trust funds must be held by regulated provincial or federal financial institutions.
Vid beslut om beviljande av en licens ska Taxicab Board undersöka om ansökan motsvarar allmänintresset och behovet av taxibilar i staden Winnipeg.
The inoculated eggs must be held at 37 oC and candled daily.
De inokulerade äggen skall förvaras vid 37 C och genomlysas dagligen.
The manager must be held back, calmed down, convinced, and finally won over.
Chefen måste hållas tillbaka, lugnat ner sig, övertygad, och slutligen vann över.
These must of course be investigated, and the people responsible held to account.
Detta måste förstås utredas, och de ansvariga måste ställas till svars.
It must be held so that it heals instead of inflicting new wounds.
Den måste föras på ett sätt som inte skapar nya sår utan som åstadkommer läkning.
The Convention s proposal regarding the weighting of votes must be held on to.
Konventets förslag beträffande viktningen av röster måste bibehållas.
(b) Documents must be held either as originals or on commonly accepted data carriers.
b) Dokumenten skall sparas antingen som original eller på allmänt erkända databärare.
Where a split vote is held the relevant rules on majorities must be obserued.
Förrättas en delad omröstning mäste alla arbetsordn i nge n iakttas.
Free and fair elections must be held and a new constitution prepared in 2004.
Herr talman! År 2004 skall rättvisa val hållas, och en ny grundlag skall förberedas.
In addition the majority of the business shares must be held by EEA citizens.
EE, HU och LV Inga
(21) For checks to be effective, the quantities of grape must or concentrated grape must held by the party concerned before the sweetening operation must be declared.
(21) För att kontrollen skall vara effektiv måste de mängder druvmust eller koncentrerad druvmust som innehas av den berörda parten deklareras innan sötningen påbörjas.
I'm being held here. You must help me.
Jag hålls mot min vilja.
Farmers must not be held liable for damage for which the large undertakings are responsible.
Det får inte förekomma att jordbrukare ställs till svan för skador som storföretagandet i själva verket är ansvarigt för.
The issue must therefore be regarded as remaining open until the referendum has been held.
Frågan måste därför anses vara öppen tills folkomröstning har hållits.
In addition the majority of the business shares must be held by European Union citizens.
Lokal efterfrågan.
In addition the majority of the business shares must be held by European Union nationals.
A. Tjänster i samband med gruvdrift
In addition the majority of the business shares must be held by European Union citizens.
(CPC 887)
In addition the majority of the business shares must be held by European Union nationals.
(CPC 5121) en eller tvåbostadshus, (CPC 5122) flerfamiljshus, (CPC 5123) lager och industribyggnader, (CPC 5125) nöjeslokaler, (CPC 51260) hotell, restauranger och liknande byggnader
Attached labels must be held in place by whatever system is used for closing the package.
Tillhörande etiketter skall hållas på plats med hjälp av det system som används för att försegla förpackningen.
The national institutions and the European Union must, however, be held jointly responsible for this crisis.
Nationernas och Europeiska unionens institutioner är också medansvariga för denna kris.
At all events, consultations must be held as soon as possible within the Joint Veterinary Committee.
I samtliga fall skall samråd ske utan dröjsmål inom gemensamma veterinärkommittén.
In any case, consultations must be held as soon as possible within the Joint Veterinary Committee.
I samtliga fall skall samråd ske utan dröjsmål inom gemensamma veterinärkommittén.
In such cases the main action must be stayed (held up) until the appeal has been heard.
Vem ger rättshjälpen i domstolen?
In addition, the majority of the business shares must be held by citizens of the European Union.
D. Vägtransport
In addition, the majority of business shares must be held by the citizens of the European Union.
(CPC 7123, utom transport av post för egen räkning (2))
Immediately after milking, milk must be held in a clean place designed and equipped to avoid contamination.
Omedelbart efter mjölkning skall mjölken förvaras i ett rent utrymme som är utformat och utrustat för att undvika kontaminering.
Shipbuilding enter prises must be relieved of the necessity for State subsidies and must reconquer the position they once held in international markets.
Den kemiska industrins globala lokaliseringsstruktur måste anpassa sig till den kemiska världsmarknadens föränderliga regionalstruktur.
This can be at the request of either side and at least four such meetings must be held every year.
Detta kan ske på begäran av vilken som helst av de båda parterna och minst fyra sådana möten skall hållas varje år.

 

Related searches: Held Held Held - Hold Held Held - Shall Be Held Held - Held Held In High - Held Held Fellowships - Held Hold Held - Must Be Held - It Must Be Held - I Must Be Held - This Climate Must Be Held For A Certain Time. -