Translation of "noise pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Noise - translation : Noise pollution - translation : Pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

noise pollution
Miljöinnovation, inbegripet bästa tillgängliga teknik.
3.3 Noise pollution
3.3 Bullerstörningar
a reduction in noise pollution
Sänkning av bullernivåerna.
It also causes less noise and pollution.
För ytterligare information
Mr President, noise pollution is, of course, a reality.
Herr talman!
First of all, all noise pollution, including pollution generated by aircraft, must be tackled at source.
För det första måste vi ta itu med källan till alla bullerstörningar, vilket således också omfattar de störningar som orsakas av flygplan.
Air and noise pollution is getting worse year by year.
Luftföroreningarna och bullret ökar för varje år som går.
air pollution and noise (representing approximately 0.6 of EU GDP).
Luftföroreningar och buller (ungefär 0,6 av BNP).
I also back the other proposals to reduce noise pollution.
De andra förslagen som syftar till att minska bullerstörningar har också mitt stöd.
We have tried to restrict the noise pollution for citizens.
Vi har försökt begränsa bullernivån för medborgarna.
Fortunately, that is quite a different story for noise pollution.
Detta är lyckligtvis inte fallet vad beträffar buller.
Noise pollution is local and certainly does not transcend borders.
Buller är lokalt och absolut inte gränsöverskridande.
Moreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
Uppdelningen mellan de olika olägenheterna är för övrigt otillräcklig.
1.1 Combating air and noise pollution involves a range of institutions.
1.1 Många olika institutioner medverkar i kampen mot luftföroreningar och buller.
No research has been carried out into noise pollution from airports.
Undersökningar över flygplatsers ljudeffekter har inte gjorts.
We are discussing night flights, noise pollution and especially sleeping disorders.
Vi talar om nattflyg, vi talar om bullerstörningar och vi talar framför allt om sömnstörningar.
Nowhere does it mention noise or any other type of pollution.
Buller eller andra föroreningar nämns inte.
In other words, noise pollution is a local, or regional, problem.
Buller är med andra ord ett lokalt eller regionalt problem.
These include air pollution, noise, lack of physical movement and others.
Dessa omfattar luftföroreningar, buller, brist på fysisk rörlighet, m.fl.
We already have several directives on noise pollution from specific sources, such as aircraft, construction equip ment and so on, and we have already debated noise pollution from engines.
Offentlig upplysning, alla mycket bra saker och vi har redan många riktlinjer inom området för bullerolägenhet per produkt flygplan, byggmaskiner, tänk på debatten som vi hade här om bullerolägenheten från motorer.
There are already European rules in place for noise pollution, for example pertaining to the noise standards for lawnmowers.
Redan nu finns det europeiska bullerbestämmelser, till exempel i fråga om bullerstandarder för gräsklippare.
Accidents, noise, air pollution and climate change generate the highest external costs.
De största externa kostnaderna är olyckor, oväsen, luftföroreningar och klimatförändringar.
Mr President, noise pollution caused by aircraft is a very topical issue.
Herr talman! Bullerstörningar förorsakade av flygbuller är ett mycket aktuellt ämne.
Mr President, pleasure boats generate a great deal of noise and pollution.
Herr talman! Fritidsbåtar väsnas en hel del och de smutsar ned enormt mycket.
Noise pollution is very disturbing and can form a threat to health.
Buller är utomordentligt störande och kan utgöra en hälsofara.
Clearly, America and the Third World have different views on noise pollution.
I Amerika och tredje världen har man en märkbart annorlunda åsikt om bullerstörningar.
BG Noise pollution monitoring services of exhaust gases (part of CPC 9405))
EE, HU Inga
the control command equipment shall comply with existing regulations on noise pollution,
Utrustningen för trafikstyrning skall drivas under iakttagande av föreskrivna regler för buller.
The Control Command equipment shall comply with existing regulations on noise pollution.
Utrustningen för trafikstyrning skall drivas under iakttagande av föreskrivna regler för buller.
We would like a standardised method to measure noise pollution within the Union.
Vi vill ha en standardiserad metod för beräkning av bullerstörning inom unionen.
The Member States can map out noise pollution themselves if they so wish.
Medlemsstaterna kan själva kartlägga bullret om de vill det.
reducing noise pollution by a clearer geographical separation between residential areas and industrial zones
Minskning av de skador som bullret kan ge upphov till genom en tydligare geografisk separation mellan bostadsområden och industriområden.
We all agree that noise pollution is something we need to clamp down on.
Detta buller borde begränsas.
6.1.4 Public resistance as a result of noise pollution, amongst other things, is growing.
6.1.4 Motståndet från allmänheten växer, bland annat på grund av bullerproblemen.
1.10 Monitoring of noise and pollution reports should be published on all major airports.
1.10 Övervakningsrapporter om buller och föroreningar bör offentliggöras på alla större flygplatser.
In order to lessen the impact of noise pollution, the following could be introduced
För att begränsa effekterna av buller skulle man kunna
The noise pollution at Zaventem has exceeded the permitted levels for a long time.
Bullerstörningarna på Zaventem har sedan länge överskridit gränsen för det som kan tillåtas.
Then you come to the articles in Article 2 you still find the objective of reducing pollution, especially long term pollution, from noise.
Sedan kommer man till artiklarna i artikel 2 finner man också målet att bullerbelastningen, i synnerhet långtidsbelastningen, skall minskas.
1.8 In order to lessen the impact of noise pollution, the following could be introduced
1.8 För att begränsa effekterna av buller skulle man kunna
Even 'hushkitted' Chapter 2 aircraft cause more pollution and noise than 'proper' Chapter 3 aircraft.
Detta gäller t.ex. Helms Burtonlagen om sanktioner mot företag som bryter mot USA s Kubaembargo.
Yes, Mr President, noise pollution affects 20 of our population, and 0.01 comes from aircraft.
Just det, herr talman, bullret påverkar 20 procent av vår befolkning och 0,01 procent härrör från flygplan.
Engine noise, air and water pollution are becoming an increasingly common irritant in recreational activities.
Motorbuller, luft och vattenföroreningar håller i allt högre grad på att bli en gemensam irritationsfaktor i samband med fritidsaktiviteter.
The population will subsequently need to be informed of what would come under noise pollution.
Sedan måste befolkningen informeras om vad som bör betraktas som besvärande buller.
In addition, I cannot see the additional benefit a European noise pollution map would afford.
Inte heller ser jag nyttan med en europeisk bullerkarta.
This helps combat noise pollution, since city airports are allowed to take more stringent measures.
Det är positivt för bekämpandet av buller eftersom närflygplatserna får vidta mer långtgående åtgärder.

 

Related searches: Noise Pollution - Air And Noise Pollution - Noise And Pollution - No Noise Pollution - , Water And Noise Pollution - Noise And Air Pollution - Improvement Of Noise Pollution - Noise Pollution During The Day - Significant Noise Pollution - Noise Pollution Prevention -