Translation of "on a category by category basis" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Basis - translation : Category - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One could go on product by product, category by category.
Jag skulle kunna fortsätta produkt för produkt, kategori för kategori.
By Category
Per kategori
By Category
Enligt kategori
By Category
Efter kategori
Next, the recipe category is selected by clicking on the beside the category box.
Därefter väljes receptkategori genom att klicka på intill kategorirutan.
(a) Results by goods category
a) Resultat fördelade på varukategori
Accrued interest on loans is classified on a gross basis under the category remaining assets .
Upplupen ränta på lån tas upp brutto under kategorin övriga tillgångar .
Accrued interest on deposits is classified on a gross basis under the category remaining liabilities .
Upplupen ränta på inlåning tas upp brutto under kategorin övriga skulder .
Category New category...
Kategori Ny kategori...
Category Edit category...
Kategori Redigera kategori...
Category Delete category...
Kategori Ta bort kategori...
Accrued interest on loans should be classified on a gross basis under the category other assets .
Upplupen ränta på utlåning skall klassificeras brutto under kategorin övriga tillgångar .
Breakdown by category
Fördelning per kategori
Breakdown by category
Uppdelning i kategorier
Breakdown by category
Uppdelning efter kategorier
Breakdown by category
Uppdelning på kategorier
Transactions by Category
Transaktioner per kategori
Checked if a Category marked as a VAT Category
Markerad om en kategori är angiven som moms kategori
(a) the quantities distributed by category
a) De utdelade kvantiteterna uppdelade i produktkategorier.
Category E was a category on its own with an unlimited period of validity.
Kategori E var en egen kategori med obegränsad giltighetsperiod.
To edit a category, right click on a category name, and choose Edit category. A window comes up with three tabs General, Hierarchy and Tax.
Högerklicka på ett kategorinamn och välj Redigera kategori för att redigera en kategori. Ett fönster med tre flikar visas Allmänt, Hierarki och Skatt.
Category 1, Category 2,...
Kategori 1, kategori 2,...
The Hierarchy tab allows you to change the parent category. You can also change the parent category from the main category page by dragging the category to a different parent.
Fliken Hierarki låter dig ändra överliggande kategori. Du kan också ändra överliggande kategori från huvudsidan för kategorier genom att dra kategorin till en annan överliggande kategori.
Category A
Kategori A
Category A
Kategori A
Category A
Kategori A
Category A
Kategori A
Category A
274 441 894 457 93 650 137 130
category A
Kategori A
Tax Transactions by Category
Skattetransaktioner per kategori
Amount paid, by category
Belopp som utbetalats per kategori
Amount paid, by category
Belopp som utbetalts per kategori
Amount paid by category
Belopp som betalats per kategori
Amount paid by category
Utbetalat belopp per art
animal by products other than Category 1 material or Category 3 material.
Animaliska biprodukter som inte är kategori 1 material eller kategori 3 material.
animal by products other than Category 1 material or Category 3 material.
Animaliska biprodukter som inte består av kategori 1 eller kategori 3 material.
First category Akzo second category Hoechst and Clariant third category Atofina.
Den första kategorin bestod av Akzo, den andra av Hoechst och Clariant och den tredje av Atofina.
The category may not be empty. Please enter a category.
kategorin får ej vara tom. Vänligen skriv in en kategori.
Category 1 A table for each category of establishment using
Kategori 1 En tabell för varje kategori anläggningar som använder
(g) animal by products other than Category 1 material or Category 3 material.
g) Animaliska biprodukter som inte består av kategori 1 eller kategori 3 material.
Category 6(a)
Category 6(a)
Category 6 (a)
Category 6 (a)
Category A 2
Kategori A 2
CATEGORY A AIRCRAFT
FLYGPLAN I KATEGORI A
category A posts,
A tjänster

 

Related searches: On A Category By Category Basis - Category - Category Management - Category Manager - Product Category - Category Leader - Job Category - Broad Category - Item Category - Business Category -