Translation of "partially meets expectations" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Expectations - translation : Partially - translation : Partially meets expectations - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The voluntary service meets genuine expectations and it would be a shame to disap
Det är faktiskt så att den här tjänsten svarar på en verklig förväntan och det skulle verkligen vara synd att svika alla de ungdomar som idag anmäler sig som kandidater.
Whether or not SEAFO meets the high expectations and ambitious objectives remains to be seen.
Om SEAFO kommer att uppfylla de höga förväntningarna och de ambitiösa målen eller inte återstår att se.
I think the directive under consideration meets our legitimate expectations for improvements in working conditions.
Jag tror att direktivet uppfyller våra berättigade förväntningar för förbättrade arbetsförhållanden.
sustainable, quality agriculture geared to using healthy, environmentally friendly production methods and providing quality produce that meets consumer expectations
ett hållbart och kvalitetsmedvetet jordbruk grundat på sunda produktionsmetoder, hänsyn till miljön och som ger konsumenterna de kvalitetsvaror de förväntar sig
As far as the financing system is concerned, the Commission acknowledges that the current system in force meets these expectations.
Vad finansieringssystemet beträffar, konstaterar kommissionen att det gällande systemet motsvarar förväntningarna.
We need a security and justice policy which meets the expectations and requirements to defend the freedoms of the people.
Vi har behovet av en politik för säkerhet och rättvisa som svarar mot förväntningarna på och behoven av att försvara medborgarnas friheter.
Budget headings are removed and reduced, and I feel we are far from a budget that meets our needs and expectations.
Budgetposter avskaffas eller minskas och vi tycks vara långt ifrån en budget som är i nivå med behoven och förväntningarna.
A European constitution is not an objective in itself it is meaningless unless it meets the public s expectations, and this morning, I have reminded you of what in my view their essential expectations are.
En europeisk konstitution är inget mål i sig. Den är meningslös om den inte uppfyller vanligt folks förväntningar, och i dag har jag påmint er om vilka enligt min mening deras viktigaste förväntningar är.
4.1 The EESC feels that both in its details and as a whole the draft regulation in its current form meets expectations.
4.1 EESK anser att förslaget till förordning i nuvarande form uppfyller förväntningarna, både i detalj och som helhet.
4.1 The EESC feels that both in its details and as a whole the draft regulation in its current form meets expectations.
4.1 EESK anser att förslaget till förordning i sin nuvarande form uppfyller förväntningarna, både i detalj och som helhet.
In this sense, the Union is one of the major players in a controlled globalisation which meets the expectations of the people.
Unionen är därför en av huvudaktörerna i en kontrollerad globalisering som motsvarar folkens önskemål.
I would like to congratulate the rapporteur on his work, which meets the expectations of the representatives of the European Union's outermost regions.
Jag välkomnar här det arbete som föredraganden utfört, vilket motsvarar förväntningarna från företrädarna för Europeiska unionens yttersta randområden.
By having the same law apply to all their relationships, this solution respects the parties' legitimate expectations and meets the need for sound administration of justice.
Därigenom respekteras parternas berättigade förväntningar samtidigt som kravet på god processekonomi tillfredsställs.
This meets the expectations of European citizens, who know full well that we cannot achieve more and better jobs and greater economic growth without education and research.
Det sistnämnda motsvarar förväntningarna bland de europeiska medborgarna, som vet mycket väl att vi inte kan åstadkomma fler och bättre arbetstillfällen samt högre ekonomisk tillväxt utan utbildningen och forskningen.
and, which at the same time, meets all the production expectations (in terms of quality, safety, protection of natural resources, animal welfare etc.) and copes with European costs21
som samtidigt uppfyller alla krav beträffande produktionen (kvalitet, säkerhet, bevarandet av naturresurser, artanpassad djurhållning osv.)
Whereas the new decision on the committee procedure only partly meets the expectations of Parliament, but nonetheless constitutes a real step forward in comparison with the previous situation,
Rådets nya beslut om kommittésystemet motsvarar inte helt Europaparlamentets förväntningar, men det bör ändå betonas att det är ett verkligt framsteg jämfört med den tidigare situationen. Europaparlamentet och kommissionen har beslutat att träffa en överenskommelse om hur beslutet om kommittésystemet skall tillämpas.
Partially, but...
Delvis, men...
Accepted partially
Godtagits delvis
Partially sighted
Synskadade
Amendments No 1, 2 (in principle), 4 (in principle), 6, 7 (partially), 8, 9 (partially), 10, 15 (partially), 21.
Ändringsförslag 1 och 2 (i princip), 4 (i princip), 6 och 7 (delvis), 8 och 9 (delvis), 10 och 15 (delvis) samt 21.
First there is the question of early retirement up to now, and for several months now, we have had no reaction and seen no document that meets our expectations.
Vi har till att börja med problemet med förtidspensionerna, för hittills och sedan flera månader, har vi inte fått någon som helst reaktion eller något som helst dokument som uppfyller våra förväntningar.
He's partially right.
Han har delvis rätt.
Amendments partially accepted
Delvis godtagna ändringsförslag
Barrier partially removed
Hinder delvis avskaffade
Adhering to Jean Monnet's vision and the Community method, the Commission is today reinvigorating its ambitious and forward looking role in European integration with a blueprint that meets our expectations.
Med utgångspunkt i Jean Monnets vision och gemenskapsmetoden befäster kommissionen i dag sin ambitiösa och långsiktiga roll i det europeiska konstruktionsarbetet med ett projekt som motsvarar våra högt ställda förväntningar.
He who meets fortune at cards meets misfortune at love.' '
Tur i kort betyder otur i kärlek.
it meets
Det skall uppfylla följande krav
Legitimate expectations
Skydd för berättigade förväntningar
They have made their investments freely, the companies have been welcomed in good faith and with high expectations, and the aid granted is normally generous and funded partially from the public purse.
De har fått investera fritt, företagen har välkomnats i god tro och med höga förväntningar, och det stöd som beviljas är vanligen generöst tilltaget och delvis finansierat från den offentliga kassan.
an agricultural policy closer to citizens, whose expenditure is justified and which plays a role in promoting farming that meets the demands and expectations of society now and in the future
en jordbrukspolitik nära medborgarna, vars kostnader känns berättigade och som vinnlägger sig om att skapa ett jordbruk som motsvarar kraven och förväntningarna i dagens och morgondagens samhälle
The tax change will lower wage expectations and therefore inflationary expectations.
Skatteförändringen kommer att sänka löneförväntningar och därmed inflationsförväntningar.
Partially building a module
Delvis bygga en modul
Mark partially uploaded files
Markera delvis uppladdade filer
Mark partially uploaded files
Markera delvis uppladdade filer
Keep partially transferred files
Behåll delvis överförda filer
4.3 Partially coupled support
4.3 Delvis kopplat stöd
5.3 Partially coupled support
5.3 Delvis kopplat stöd
partially eviscerated ('effilé', 'roped'),
Delvis urtagen ( effilé , roped ).
Partially disabled Very old
Delvis funktionshindrade
Partially skimmed milk powder
Mellanmjölkspulver
I told you at the outset that the draft treaty that we are debating today meets, on many points, the expectations set out by the Commission in its opinion of February 1996.
Jag säger det omgående, fördragsförslaget som vi i dag diskuterar motsvarar på många punkter den politik som kommissionen formulerade i sitt yttrande i februari 1996.
Put partially transferred files into
Placera delvis överförda filer i
Put partially transferred files into
Placera delvis överförda filer i
Amendment 19 was partially accepted.
Ändring 19 godtogs delvis.
They could be partially collapsed.
De kan ha kollapsat.

 

Related searches: Partially Meets Expectations - Partially Meets - Meets To Meets - Partially Met Expectations - Meets Expectations - Meets Your Expectations - Meets My Expectations - Fully Meets Expectations - Meets Our Expectations - Meets With Your Expectations -